Dokument & lagar (545 träffar)

Motion 1997/98:Ju36 av Kia Andreasson (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju36 av Kia Andreasson mp med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet Elektronisk övervakning Straffsystemkommittén föreslog i sitt betänkande att intensivövervakning med elektronisk övervakning skulle införas som ett permanent inslag i straffsystemet på strafftider


Utskottsberedning: -1997/98:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju35 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju35 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Inledning I regeringens proposition Vissa reformer av påföljdssystemet behandlas frågor om påföljdssystemets uppbyggnad och innehåll. Regeringens inriktning är att åstadkomma trovärdiga


Utskottsberedning: --1997/98:JuU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju34 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju34 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Sammanfattning I propositionen lämnas förslag om ändringar i påföljdssystemet rörande bl.a. samhällstjänst, villkorlig frigivning, påföljder för unga lagöverträdare och intensivövervakning


Utskottsberedning: -------1997/98:JuU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Ett logiskt och konsekvent straffsystem Straffsystemkommittén hade till uppgift att göra en övergripande översyn av straffsystemet. Men i stället för att förenkla och göra systemet tydligare


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:U25 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:U25 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 1 Inledning  2 2 Vem har den reella makten i EU 2 3 Stärk det nationella parlamentet  3 4 Begränsa lobbyverksamheten  5 5 Förbättra regeringens information till riksdagen 


Utskottsberedning: ------------1997/98:JuU15 1997/98:KU27 1997/98:UU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju32 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju32 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Regeringens proposition som gäller våld mot kvinnor spänner över ett vidsträckt område allt ifrån behovet av offentlig informationsverksamhet, särskilda utbildningsinsatser, ekonomiskt stöd till berörda


Utskottsberedning: --------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju31 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju31 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 1 Inledning Regeringens proposition Kvinnofrid behandlar i huvudsak åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet. Det ligger i allas intresse att arbeta brottsförebyggande


Utskottsberedning: ------1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju30 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju30 av Lennart Rohdin fp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Varje dag drabbas enskilda kvinnor av fysiskt våld i många, kanske de flesta fall, utövat av den partner de lever eller levt tillsammans med. Fysiskt våld som också leder till kvinnans död. Det rör sig ofta om upprepad


Utskottsberedning: ----1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju29 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Centerpartiet välkomnar och stödjer huvuddelen av regeringens förslag för att minska våld och trakasserier mot kvinnor. Flera av de förslag som regeringen lägger har Centerpartiet drivit under längre tid. 1 Brottsofferfonden


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU13 1997/98:SoU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju28 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju28 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 1 Allmänna utgångspunkter 29 2 Bakgrund 29 2.1 Prostitution 30 3 Ett internationellt perspektiv 31 3.1 Arbetet inom FN 31 3.2 Sveriges internationella utvecklingssamarbete 32 3.3 Arbetet inom EU 32 3.4 Övriga


Utskottsberedning: ----------------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13 1997/98:SoU13
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 av dåvarande social- och jämställdhetsministern Bengt Westerberg. Kommissionens slutbetänkande låg färdigt redan i juni 1995. Sedan dess har förslaget legat i


Utskottsberedning: ---------------------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju26 av Siw Wittgren-Ahl och Elisebeht Markström (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju26 av Siw Wittgren-Ahl och Elisebeht Markström s med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Vi anser att det finns skäl att ta till vara den kompetens som redan i dag finns på området när det gäller regeringens förslag angående behovet av att fortlöpande följa och sammanställa kunskap


Utskottsberedning: -1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju25 av Tone Tingsgård m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju25 av Tone Tingsgård m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Under senare tid har, bl.a. som en följd av flera domstolsutslag, en omfattande debatt förekommit i medierna om hur grova sexuella övergrepp på kvinnor uppfattas av olika organ i samhället, inte minst inom rättsväsendet.


Utskottsberedning: -1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju24 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju24 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 1 Sammanfattning I propositionen föreslås ett stort antal åtgärder i syfte att myndigheterna framdeles bättre skall kunna motverka misshandel och andra former av fysiskt eller psykiskt våld riktade mot kvinnor. Förslagen


Utskottsberedning: -------1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju23 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju23 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Åtgärder för drogmissbrukande prostituerade Regeringen föreslår i propositionen Kvinnofrid att det den 1 januari 1999 blir förbjudet att köpa sexuella tjänster. Riksdagen kommer att behandla propositionen våren


Utskottsberedning: -1997/98:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk32 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk32 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. Regeringen föreslår att Riksskatteverket ges rätt att hos Skatterättsnämnden söka förhandsbesked i skattefrågor. Därmed skulle det allmänna ges samma möjligheter som


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. 1 Skatter som bör omfattas av förhandsbeskedsinstitutet Regeringen föreslår att förhandsbeskedsinstitutet skall utvidgas till att gälla även fastighetsskatt. Flera remissinstanser


Utskottsberedning: ----1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sk30 av Ronny Korsberg (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk30 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. I syfte att påskynda prejudikatbildningen på skatteområdet föreslår regeringen att Riksskatteverket ska få möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Den prejudikatbildning som sker i dag,


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning Inledning I propositionen föreslås en ny lag om allmän kameraövervakning. Förslaget innebär en väsentlig utökning av övervakningsmöjligheterna. Det föreslås att banker, post och butiker helt


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Ju21 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju21 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:64 Lag om allmän kameraövervakning I propositionen föreslås en ny lag om allmän kameraövervakning som skall ersätta lagen 1990:484 om övervakningskameror m.m. Genom förslaget utvidgas rätten att i brottsförebyggande syfte bedriva


Utskottsberedning: --1997/98:JuU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation