Dokument & lagar (16 träffar)

Yttrande 1986/87:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:4 y om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret prop. 1986/87:143 FiU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över de i proposifion

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU4 (pdf, 254 kB)

Yttrande 1986/87:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:3 y om revisionen av statsförvaltningen och andra frågor med anknytning till ledningen av den statliga  iqs6/87-3 förvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med anledning av proposition 1986/87:99

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU3 (pdf, 433 kB)

Yttrande 1986/87:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:2 y över motioner om försäljning av statliga företag FiU 1986/87:2 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 februari 1987 berett finansutskonet tillfälle att yttra sig över motionerna 1986/87N323,1986/87:N354

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU2 (pdf, 252 kB)

Yttrande 1986/87:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1986/87:1 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. prop. 1986/87:61 FiU 1986/87:1y Till skatteutskottet Skatteutskottet härden 11 november 1986 begärt yttrande från finansutskottet över proposition 1986/87:61

1986-12-31

Yttrande 1986/87:FiU1 (pdf, 662 kB)

Yttrande 1986/87:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:4 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95, bil. 9 AU 1986/87:4 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande med anledning av proposition 1986/87:95

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU4 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:3y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 AU 1986/87:3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1986/87:99 öm ledning

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU3 (pdf, 652 kB)

Yttrande 1986/87:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:2y om anslag för budgetåret 1987/88 till Tillfälligt sysselsättningsbidrag för textil-och  1Q86/87-2 konfektionsindustrierna Till näringsutskottet Regeringen har i årets budgetproposition, bilaga 12, för nästa budgetår

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU2 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1986/87:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1986/87:ly om höjning av arbetsmarknadsavgiften AU 1986/87: ly Till socialförsäkringsutskottet I detta yttrande behandlas två skilda frågor. Den ena gäller arbetsmarknadsavgiften enligt lagen om socialavgifter, den andra

1986-12-31

Yttrande 1986/87:AU1 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1973:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 7 år 1973 SkU 1973:7 y Nr7y Skatteutskottets yttrande till försvarsutskottet i samband med överlämnande av prop. 1973:204 angående oljeavgiften. Till försvarsutsko t tet Genom beslut den 27 november 1973 har riksdagen remitterat

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU7 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1973:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 6 år 1973 SkU 1973:6 y Nr6y Skatteutskottets yttrande över det vid propositionen 1973:194 angående beredskapslagring av råolja m. m. fogade förslaget till förordning om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter. Till försvarsutskottet

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU6 (pdf, 42 kB)

Yttrande 1973:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 5 år 1973 SkU 1973:5 y Nr 5y Skatteutskottets yttrande över den i anledning av propositionen 1973:168 med förslag till lag om ändring i lagen 1973:303 om ändring i lagen 1944:705 om aktiebolag, m. m. väckta motionen 1973:2110.

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU5 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1973:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 4 år 1973 SkU 1973:4 y Nr4y Skatteutskottets yttrande över vissa i anledning av propositionen 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m. väckta motioner. Till inrikesutskottet Genom beslut den 6 november 1973

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU4 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1973:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttt-ande nr 3 år 1973 SkU 1973:3 y Nr3y Skatteutskottets yttrande över vissa i anledning av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder väckta motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 6 november 1973

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU3 (pdf, 264 kB)

Yttrande 1973:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 2 är 1973 SkU 1973:2y Nr2y Skatteutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:144 om slopande av folkpensionsavgiften, m. m. och vissa i anledning därav väckta motioner. Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU2 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1973:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1973 SkU 1973:1 y Nr 1 y Skatteutskottets yttrande över motion 1 anledning av propositionen 1973:45 om allmän tandvårdsförsäkring. Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut den 10 april 1973 Ihar socialförsäkringsutskottet

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU1 (pdf, 91 kB)

Yttrande 1973:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 1 år 1973  CU 1973:1 y Nr 1 y Civilutskottets  yttrande  över  motion  i  anledning  av  propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor. Till fina nsutskottet Motionen m.m. Kungl. Maj:t har i propositionen 1973:165 s. 39-41

1973-12-31

Yttrande 1973:CU1 (pdf, 560 kB)