Dokument & lagar (96 träffar)

Riksdagsskrivelse 1890:52

Riksdagens Skrifvelse N:o 52. 17 N:o 52. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1890, Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens tredje hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:o 4.Till Konungen. ur i i jpo Ordinarie anslag. l:o. De under

1890-05-14

Riksdagsskrivelse 1890:52 (pdf, 326 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:51

Riksdagens Skrifvelse N:o 51. 3 N:o 51. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1890. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens andra lmfvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:o 3 och memorial n:o 23Till Konungen. Vid riksstatens andra hufvudtitel,

1890-05-14

Riksdagsskrivelse 1890:51 (pdf, 898 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:50

Riksdagens Skrifvelse- N:o 50. 1 N:o 50. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1890. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens förs ta hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:o 2Till Konungen. I afseende å regleringen af utgifterna under

1890-05-14

Riksdagsskrivelse 1890:50 (pdf, 212 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:64

Riksdagens skrifvelse N:o 64. 1 N:o 64. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1890. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 7 och memorial n.o 13.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna i gällande

1890-05-13

Riksdagsskrivelse 1890:64 (pdf, 349 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:60

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 60. N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1890. Andra Kammare den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vilkoren för försäljning af bränvin. Bevillningsutskottets betänkande n:o 2 och memorial n:o 9.Till Konungen. Efter verkstäld granskning af gällande bestämmelser

1890-05-11

Riksdagsskrivelse 1890:60 (pdf, 154 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:59

Riksdagens Skrifvelse No 59. 1 N:o 39. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1890. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:o 10.Till Konungen. På förekommen anledning tiar Riksdagen funnit sig böra vidtaga vissa ändringar i förordningen

1890-05-11

Riksdagsskrivelse 1890:59 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:49

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 49. N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1890. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98 och 109 regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 riksdagsordningen. Konstitutionsutskottets

1890-05-09

Riksdagsskrivelse 1890:49 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:48

Riksdagens Skrifvelse N:o 48. 17 N:o 48. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 mai 1890. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 1 rättegångsbalken. Lagutskottets utlåtande n:o 45 Till Konungen. 1 i 15 kap. rättegångsbalken har enligt förordningen

1890-05-07

Riksdagsskrivelse 1890:48 (pdf, 230 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:47

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 47. N:o 47. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl:Maj ds proposition angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet Mossebo med underlydande hemman i Mölltorps socken af Vadsbo härad afslutadt

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:47 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:46

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 46, N:o 46. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890 Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:46 (pdf, 156 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:45

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 45. N:o 45. Uppläst och godkänd lios Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning af den s. k. Kommendantsängen vid skansen Kronan i Göteborg m. m. Statsutskottets utlåtande n:o 48.Till

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:45 (pdf, 253 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:44

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 44. N:o 44. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 t Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Vissef jorda Storegård n:o 1 i Kalmar län. Statsutskottets utlåtande

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:44 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:43

Riksdagens Skrifvelse N:o 43. 5 N:o 43. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890 Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående försäljning af en del utaf den s. k. läsår ettstomten i Falun. Statsutskottets utlåtande n:o 42.Till Konungen. Under

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:43 (pdf, 228 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:42

Riksdagens Skrifvelse N:o 42. 1 N:o 42. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens år 1889 församlade revisorers berättelse angående verkstäld granskning af statsverkets samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd,

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:42 (pdf, 284 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:41

Riksdagens Skrifvelse No 41. 9 N:o 41. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majt:s proposition angående ändrad lydelse af 1, 6 och 9 i lagen angående lindring i rustnings- och rotering sbesvär en den 5 juni 1885. Statsutskottets

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:41 (pdf, 272 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:40

Riksdagens Skrifvelse N:o 40. 7 N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående nedsättning i de på viss jord åvilande grundskatter m. m. Statsutskottets utlåtande n:o 26.Till Konungen. Uti en till

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:40 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:39

Riksdagens Skrifvelse No 59. 5 N:o 39. Uppläst och godkänd hos första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl■May.ts proposition angående befrielse från utgifvande till kronan af vissa s. k. skilnadsarrenden. Statsutskottets utlåtande n:0 17.Till Konungen.

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:39 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:38

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 88. N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående befrielse för sterbhusdelegarne efter aflidne justitieombudsmannen S. L. Theorells enka, Sofia Wilhelmina Tlieorell,

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:38 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37. 3 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1890. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upphörande af den inom Kalmar stift utgående s. k. allhelgonahjelpen. Statsutskottets utlåtande n:o 15.Till Konungen.

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:37 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1890:36

Riksdagens Skrifvelse N:o 36. 1 N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den B maj 1890. Andra Kammaren den B Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående afstående till Umeåstad af ett område utaf länsresidenstomten och den s. k. Döbelns park i nämnda stad. Statsutskottets

1890-05-03

Riksdagsskrivelse 1890:36 (pdf, 179 kB)