Dokument & lagar (164 träffar)

Yttrande 2003/04:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU4y Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Till lagutskottet Lagutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:45 om stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande jämte de med an-led-ning av propositionen väckta motionerna 2003/04:L13 m2003/04:L14

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU4y (doc, 83 kB)

Yttrande 2003/04:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de motioner som väckts med

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU3y (doc, 36 kB)

Yttrande 2003/04:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU2y Fastighetsbeskattningen m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner från allmänna motionstiden 2003 som rör fastighetsbeskattning m.m. Bostadsutskottet behandlar i detta yttrande motionsförslag som avser avskaffande

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU2y (doc, 80 kB)

Yttrande 2003/04:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU1y (doc, 81 kB)

Yttrande 2002/03:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare Till lagutskottet Lagutskottet har den 10 april 2003 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna. I yttrandet

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2003 års ekonomiska vårproposition prop. 2002/03:100 om tilläggsbudget

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU3y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de två motioner som väckts

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU2y (doc, 42 kB)

Yttrande 2002/03:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU1y (doc, 74 kB)

Yttrande 2001/02:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU6y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skri-velser till regeringen. Utskottets överväganden Regeringens

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU6y (doc, 45 kB)

Yttrande 2001/02:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU5y Tilläggsbudget för år 2002 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2002 års ekonomiska vårproposition prop. 2001/02:100 om tilläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU5y (doc, 91 kB)

Yttrande 2001/02:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU4y Regional samverkan och statlig länsförvaltning Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 oktober 2001 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning jämte eventuella motioner.

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU4y (doc, 112 kB)

Yttrande 2001/02:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU3y Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier jämte motioner i de delar de berör

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU2y Tilläggsbudget för år 2001 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser tilläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU2y (doc, 46 kB)

Yttrande 2001/02:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2001/02:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostads-försörjning och byggande, m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning

2002-01-01

Yttrande 2001/02:BoU1y (doc, 100 kB)

Yttrande 2000/01:BoU6y

finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2001 01:100 i vad avser till budget ämte motioner, allt i de delar som berör utskottets beredningsomr de. I detta yttrande behandlas f örslagen i den ekonomiska v äggsbudget vad avser utgiftsomr de 18. Vidare tar

2001-01-01

Yttrande 2000/01:BoU6y (doc, 57872 kB)

Yttrande 2000/01:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2000/01:BoU5y Preliminära ramar åren 2002-2004 för utgiftsområde 18 Samhälls-planering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 2001 års ekonomiska vårproposition prop. 2000/01:100 jämte

2001-01-01

Yttrande 2000/01:BoU5y (doc, 74 kB)

Yttrande 2000/01:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2000/01:BoU4y Vissa frågor om fastighetsbeskattningen m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett antal motioner från 2000 års allmänna motionstid angående bl.a. fastighetsbeskattningen och sambeskattningen av förmögenhet. Bostadsutskottet

2001-01-01

Yttrande 2000/01:BoU4y (doc, 104 kB)

Yttrande 2000/01:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2000/01:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 2000/01 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen i de delar som

2001-01-01

Yttrande 2000/01:BoU3y (doc, 74 kB)

Yttrande 2000/01:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2000/01:BoU2y Tilläggsbudget för år 2000 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 2000/01 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2000/2001:1 Budgetpropositionen för år 2001 volym 1 i vad avser

2001-01-01

Yttrande 2000/01:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2000/01:BoU1y Ramen för utgiftsområde 18 m.m. 2000/01 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden jämte motioner.

2001-01-01

Yttrande 2000/01:BoU1y (doc, 124 kB)