Dokument & lagar (175 träffar)

Yttrande 1980/81:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1980/81:3 y över proposition 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m. m.såvitt avser ett i bilaga 4 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, jämte motioner Till socialförsäkringsutskottet

1980-12-31

Yttrande 1980/81:LU3 (pdf, 239 kB)

Yttrande 1980/81:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1980/81:2 y över motionerna 1979/80:1120 och 1979/80:1864 angående ekonomisk brottslighet Till justitieutskottet Justitieutskottet har hemställt om lagutskottets yttrande över motionerna 1979/80:1120 av Olof Palme m.fl. s och 1979/80:1864

1980-12-31

Yttrande 1980/81:LU2 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1980/81:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1980/81:ly över förslag till lag om ändring i brottsbalken och jordabalken m. m. prop. 1979/80:179 Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1979/80:179 med förslag

1980-12-31

Yttrande 1980/81:LU1 (pdf, 110 kB)

Yttrande 1979/80:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1979/80:1 y med anledning av motion om översyn av reglerna om godtrosförvärv Till justitieutskottet Efter samråd med justitieutskottet har lagutskottet beslutat att till justitieutskottet överlämna motionen 1979/80:274 av Jan Bergqvist

1979-12-31

Yttrande 1979/80:LU1 (pdf, 370 kB)

Yttrande 1978/79:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1978/79:4 y över propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin såvitt avser justitiedepartementets verksamhetsområde Till finansutskottet Finansutskottet har hemställt om lagutskottets yttrande över propositionen 1978/79:95

1978-12-31

Yttrande 1978/79:LU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1978/79:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1978/79:3 y med anledning av motion om en översyn av konkurslagen Till näringsutskotlet Efter samråd med näringsutskottel har lagutskottet beslutat atl till näringsutskotlet överiämna motionen 1978/79:1761 av Lennart Bladh m. fi.

1978-12-31

Yttrande 1978/79:LU3 (pdf, 153 kB)

Yttrande 1978/79:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1978/79:2 y över propositionen 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. jämte motioner Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:44 med förslag

1978-12-31

Yttrande 1978/79:LU2 (pdf, 293 kB)

Yttrande 1978/79:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m. m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett laguiskollet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:28

1978-12-31

Yttrande 1978/79:LU1 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1977/78:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. LU 1977/78:2 y Lagutskottets yttrande 1977/78:2 y över propositionen 1977/78:97 om åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar Till kulturutskottet Sedan kulturutskottet anmodat lagutskottet att yttra sig över propositionen 1977/78:97

1977-12-31

Yttrande 1977/78:LU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1977/78:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1977/78:1 y med anledning av motion om ersättning för vissa fordonsskador vid olycksfallstransporter Till socialförsäkringsutskottet Efter samråd med socialförsäkringsutskottet har lagutskottet beslutat att till socialförsäkringsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:LU1 (pdf, 214 kB)

Yttrande 1976/77:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. LU 1976/77:2 y Lagutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:104 om avskaffande av förvandlingsstraffet för böter m. m. Till justitjeutskottet Sedan justitieutskottet berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1976/77:104

1976-12-31

Yttrande 1976/77:LU2 (pdf, 79 kB)

Yttrande 1976/77:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:63 Effektivare kungörande i mål och LU 1976/77:1 y ärenden m. m. Till konstitutionsutskottet Sedan konstitutionsutskottet berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1976/77:63

1976-12-31

Yttrande 1976/77:LU1 (pdf, 135 kB)

Yttrande 1974:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande nr 2 år 1974 LU 1974:2 y Nr2 y Lagutskottets yttrande över i propositionen 1974:151 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 1955:261 om avstängning av domare. Tillinrikesutskottet Propositionen 1974:151 med förslag till lag om

1974-12-31

Yttrande 1974:LU2 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1974:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande nr 1 år 1974  LU 1974:1 y Nrl y Lagutskottets yttrande över propositionen 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m. m. jämte i anledning därav väckta motioner, allt i vad avser ändringar i hyreslagstiflningen. Till civilutskottet

1974-12-31

Yttrande 1974:LU1 (pdf, 692 kB)

Yttrande 1973:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande nr 1 år 1973  LU 1973:1 y Nrly Lagutskottets yttrande över i propositionen 1973:140 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 1966:664 med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier. Till justitieutskottet Propositionen 1973:140

1973-12-31

Yttrande 1973:LU1 (pdf, 58 kB)