Dokument & lagar (4 träffar)

Lagutskottets protokoll 2003/04:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2003/04:22 DATUM 2004-03-16 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 11 mars 2004. 2 Riksdagens arbete med EU-frågor Anmäls promemoria den 16 mars 2004 av lagutskottets arbetsgrupp för yttrande till Riksdagskommitténs referensgrupp

2004-03-16

Yttrande 2003/04:LU3y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU3y Adoptionsfrågor Till socialutskottet Socialutskottet har den 3 maj 2004 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor jämte eventuella motioner. I propositionen lämnar regeringen lagförslag som syftar till att stärka

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU3y (doc, 85 kB)

Yttrande 2003/04:LU2y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 2004 beslutat anmoda övriga utskott att senast den 29 april 2004 yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU2y (doc, 63 kB)

Yttrande 2003/04:LU1y

Lagutskottets yttrande 2003/04:LU1y Avstående av arv som tillfallit All-männa arvsfonden Till socialutskottet Socialutskottet har den 23 oktober 2003 beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2002/03:So279 av Anita Sidén och Cecilia Magnusson båda mMotionen har väckts under den allmänna motionstiden

2004-01-01

Yttrande 2003/04:LU1y (doc, 66 kB)