Dokument & lagar (109 träffar)

Riksdagsskrivelse 1891:4

Biktsdagens Förordnande N:o. 4. N:0 4. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 18 februari 1891. Andra Kammaren den 18 Riksdagens förordnande för assessoren m. in. Nils Ludvig Alfred Claeson att vara Riksdagens justitieombudsman. Vi svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt:att,

1891-01-01

Riksdagsskrivelse 1891:4 (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:105

Riksdagens Skrifvelse N:ö 105. 9 N:o 105. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KongMaj:ts proposition angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning rn. rn. Lagutskottets utlåtande n:o 49.Till Konungen. Uti proposition

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:105 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:104

6 Riksdagens skrifvelse N:o 104. N:o 104. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utredning rörande möjlighet för mindre bemedlade att bilda egna jordbruk. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtanden n:is 1 och 15.Andra Kammarens

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:104 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:21

Riksdagens Skrifvelse N:o 21. 15 N:o 21. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af fullmägtige i riksbanken. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 19 mars detta år, i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:21 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:20

14 Riksdagens Förordnande N:o 20. N:o 20. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för borgmästaren m. ro. F. Krook att vara en af komiterade för tryckfrihetens vård. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligatt,

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:20 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:14

Riksdagens Skrifvelse N:o 14. 29 N:o 14. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 mars 1891 Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det dem

1891-03-11

Riksdagsskrivelse 1891:14 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:13

Riksdagens Skrifvelse N:o 13. 27 N:o 13, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 mars 1891. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken i anledning af verkstäld granskning af fidlmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det dem gemensamt

1891-03-11

Riksdagsskrivelse 1891:13 (pdf, 142 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:12

Riksdagens Skrifvelse N:o 12. 25 N:g 12. Uppläst och godkänd ko Första Kammaren den H mars 1891. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet senast tillerkändes fullmägtige i nämnda kontor.

1891-03-11

Riksdagsskrivelse 1891:12 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:11

22 Riksdagens Skrifvelse N:o 11. N:o 11. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 mars 1891. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 i förordningen om lagfart cl fång till fast egendom den 16 juni 1875. Lagutskottets utlåtande no 8.Till Konungen.

1891-03-07

Riksdagsskrivelse 1891:11 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:108

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 108. N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial nås 69 och 71.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1892 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:108 (pdf, 94 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:107

Riksdagens Skrifvelse N:o 107. 15 N:o 107. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 70.Till Konungen. Då det freglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:107 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:106

Riksdagens Skrifvelse N:o 106. 11 N:o 106. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1892 och sättet för anvisande af vissa anslag sb dopp. Statsutskottets memorial n:o 69.Till Konungen. l:o. I propositionen angående

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:106 (pdf, 284 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:100

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 100. N:o 100. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:is 2 och 20 samt memorial n:o 18.Till Konungen. Uti den 10 sistlidne april till Riksdagen aflåten proposition

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:100 (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:10

Riksdagens Skrifvelse N:o 10. 21 N:o 10. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 mars 1891-Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. I rättegångsbalken Lagutskottets utlåtande n:o 5.Till Konungen.

1891-03-07

Riksdagsskrivelse 1891:10 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:40

Riksdagens Skrifvelse N:o 40. 1 N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1891. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts proposition angående eftergift af viss del af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Karsten Ekberg frän Hessleberga. Statsutskottets utlåtande

1891-05-06

Riksdagsskrivelse 1891:40 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:24

Riksdagens Förordnande N:o 24 21 N:o 2é. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för suppleanter till fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan, i öfverensstämmelse med föreskrifterna

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:24 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:23

Riksdagens Förordnande N:o 23- 19 N:o 23. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens förordnande för fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att, sedan, i öfverensstämmelse med föreskrifterna i 72

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:23 (pdf, 148 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:22

Riksdagens Skrifvelse N:o 22. 17 Nio 22. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 april 1891. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af fullm,ägtige i riksgäldskontoret. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 19 mars detta år, i öfverensstämmelse med föreskrifterna

1891-04-03

Riksdagsskrivelse 1891:22 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:16

4 Riksdagens SJcrifvelse N:o 16. I N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 mars 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreslagna statsbidrag till vägars anläggning och förbättring, bro- och hamnbyggnader, vattenkommunikationer och torrläggning af vattensjuka marker

1891-03-14

Riksdagsskrivelse 1891:16 (pdf, 406 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:15

Riksdagens Skrifvelse N:o 15. i N:o lo. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren flen 12 mars 1891. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående af Riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Konstitutionsutskottets memorial n:o 1.Till Konungen. Vid numera företagen pröfning af de till slutligt

1891-03-12

Riksdagsskrivelse 1891:15 (pdf, 230 kB)