Dokument & lagar (119 träffar)

Riksdagsskrivelse 1893:39

Riksdagms Skrifvelse N:o 39. 1 N:o 39. Uppläst och godkänd lios Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvud titel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtande n:o 7 samt memorial n:o

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:39 (pdf, 1445 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:38

Riksdagens Skrifvelse N:o 38. 1 N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret. Statsutskottets utlåtande n:o 6 samt memorial n:is 61 och

1893-05-09

Riksdagsskrivelse 1893:38 (pdf, 886 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37. 1 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtanden nns 5 och 7 a samt memorial n:o 50Till Konungen. I afseende å regleringen

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:37 (pdf, 2308 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:41

Riksdagens Skrifvelse N:o 41. 1 111 f. iohioiro fjiojii ebnrllBtaw jik igfitfeoioi IneumlTKu b iiioni v. a et och i:tvÅwllilliSK b i a öbita-iöliu b tv o bill hd i ioooiJ 008,i intL.touoth Oi i,o igninöBs Ht barn öhenule rtö 1Ri,j j ii h 11 j i oi iin uOfc,rfno fcfö-gitt f.n-iii t jöHo dl o loiicijl OOö Loa. ir,

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:41 (pdf, 2718 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:40

Riksdagms Skrifvelse N:o 40. 1 N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1893. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjunde hufvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtande n.o 8.Till Konungen.

1893-04-21

Riksdagsskrivelse 1893:40 (pdf, 993 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:101

Riksdagens Skrifvelse N:o 101. 1 No 101. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om förbättring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskolelärarnes enke- och pupillkassa. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o 8.Andra n:o

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:101 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:100

8 Rilcsdagem Skrifvelse N:o 100. N:0 100. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 maj 1893. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lagstiftning i fråga om sättet för testamentes delgifning i vissa fall m. m. Lagutskottets utlåtande n:o 61.Till Konungen. På

1893-05-05

Riksdagsskrivelse 1893:100 (pdf, 184 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:109

Riksdagens Skrifvelse N:o 109. 1 N:o 109. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1893. Andra Kammaren den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillningen af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkande n:o 24Till Konungen. Till fyllande af statsverkets behof för år 1894 har Riksdagen

1893-05-08

Riksdagsskrivelse 1893:109 (pdf, 192 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:104

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 104. No 104. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående disposition till svenska kyrkan i Paris af öfverskott å de från svenska kronans fastighet i Konstantinopel

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:104 (pdf, 139 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 5 No 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 48, bevillningsutskottets betänkande n:o 22 samt bankoutskottets memorial n:is 2 och

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:103 (pdf, 384 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:102

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 102. No 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts propositioti angående delning af Hernösands stift. Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition, n:o 47, af den 17 nästlidne

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:102 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:10

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 10. N:o 10. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 mars 1898. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et angående anvisande å riksgäldskontor af medel till inköp af rörlig materiel för vissa statens jernvägsbyggnader. Statsutskottets utlåtande

1893-03-07

Riksdagsskrivelse 1893:10 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:18

Riksdagens Skrifvelse N:o 18. 3 N:o 18. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 mars 1893. Andra Kammaren den 5 april Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 12 utsökning slag en. Lagutskottets utlåtande u:o 21Till Konungen.

1893-04-05

Riksdagsskrivelse 1893:18 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:17

Riksdagens Skrifvelse N:o 17. N:0 17. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 mars 1893. Andra Kammaren den 23 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majits proposition med förslag till lag angående yr estedens utbytande mot ett löfte. Lagutskottets utlåtande n:o 18Till Konungen. Genom proposition

1893-03-23

Riksdagsskrivelse 1893:17 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:111

Riksdagens Skrifvelse N:o 111. 7 N:o 111. i J Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 8 maj 1893. Andra Kammaren den 8 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Baukoutskottets memorial n:o 13 Till Konungen. Till Eders Kongl. Maj:t får Riksdagen härjemte öfverlemna

1893-05-08

Riksdagsskrivelse 1893:111 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:110

Riksdagens Skrifvelse No 110. 3 N:o 110. j r.jj,s,i YiViir t.Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om ändring i förordningen angående expeditionslösen, åsyftande rättighet för part att i visst fall tidigare utfå expedition. Första Kammarens

1893-05-07

Riksdagsskrivelse 1893:110 (pdf, 280 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:106

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 106. N:o 106. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 77 och 78.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1894 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:106 (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:105

Riksdagens Skrifvelse N:o 105. 1 N:o 105. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1893. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsregleringen för år 1894 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp. Statsutskottets memorial n:o 77.Till Konungen. l:o. I propositionen angående statsverkets

1893-05-06

Riksdagsskrivelse 1893:105 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:49

Riksdagens Skrifvelse N:o 49. 1 N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1893. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition avgående upplåtelse till Skara stad af en under indragna militiebostället Götala n:is 1 och 2 lydande lägenhet, benämnd

1893-04-21

Riksdagsskrivelse 1893:49 (pdf, 141 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:34

Riksdagens Skrifvelse N:o 34- 1 N:o 34. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 april 1893. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riks statens första hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen. I afseende å regleringen af utgifterna under

1893-04-14

Riksdagsskrivelse 1893:34 (pdf, 209 kB)