Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1995/96:LU6Y

Finansutskottet har den 12 juni 1996 beslutat att bereda bl.a. lagutskottet tillfälle att senast den 26 juni 1996 avge yttrande över motionerna 1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl. fp1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. kds och 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. m om sysselsättningsåtgärder samtliga väckta med anledning av händelse

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU5Y

Socialförsäkringsutskottet har den 28 maj 1996 beslutat att bereda lagutskottet och socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. jämte eventuella motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen. I propositionen föreslås

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU4Y

Trafikutskottet har den 19 mars 1996 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att senast den 23 april 1996 avge yttrande över förslag i proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik jämte motioner i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde. I propositionen

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU3Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 beslutat hemställa om yttranden från övriga utskott samt EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Till beslutet har fogats en inom konstitutionsutskottets kansli upprättad promemoria med ett 40-tal särskilda frågor som är avsedda att utgöra underlag för yttrandena.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU2Y

Utrikesutskottet har den 30 januari 1996 beslutat att bereda samtliga utskott utom utbildnings- och bostadsutskotten tillfälle att senast den 15 februari 1996 avge yttrande över regeringens skrivelse 1995/96:30, EU:s regeringskonferens 1996, jämte motioner i de delar som har samband med resp. utskotts beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU1Y

Konstitutionsutskottet har den 10 oktober 1995 berett samtliga utskott tillfälle att senast den 19 oktober 1995 avge yttrande över proposition 1994/95:150 bilaga 7, avsnitt 3, om förvaltningsmyndigheternas ledning. Propositionen har i denna del inte föranlett något motionsyrkande. Lagutskottet, som har beslutat att avge

1996-01-01