Dokument & lagar (16 träffar)

Yttrande 1983/84:SkU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:12 y om återinförande av det särskilda forskningsavdraget FoU- avdraget vid taxering till statlig inkomstskatt m.m. Till näringsutskottet Särskilt forskningsavdrag har sedan år 1973 medgivils enligt lagen 1973:421 om särskilt

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU12 (pdf, 107 kB)

Yttrande 1983/84:SkU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:11 y om avdrag för bidrag till viss museiverksamhet prop. 1983/84:107 Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle all yttra sig över proposition 1983/84:107 om forskning, bilaga 5, avsnitt Kulturverksamhet

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU11 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1983/84:SkU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1983/84:10 y Skatteutskottets yttrande 1983/84:10 y om vissa avdragsfrågor för kooperationens centralorganisationer prop. 1983/84:84 Till näringsutskottet Sedan skatteutskottet avgivit sitt yttrande SkU 1983/84:7y över proposition 1983/84:84 om kooperationens

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU10 (pdf, 160 kB)

Yttrande 1983/84:SkU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:9 y över motioner om sparandet Till Finansutskottet Finansutskottet har vid sammanträde den 7 februari 1984 beslutat bereda skatteutskottet tillfälle att senast den 27 mars 1984 avge yttrande över vissa motioner angående

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU9 (pdf, 209 kB)

Yttrande 1983/84:SkU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:8 y om kronofogdemyndigheterna och skatteförvaltningen Till bostadsutskottet Bostadsutskollet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:100 bilaga 9 såvitt avser anslag till de lokala

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU8 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1983/84:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:7 y till näringsutskottet om kooperationens kapitalförsörjning, m.m. prop. 1983/84:84 Till näringsutskottet Sedan näringsutskoltet berett skatteutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition 1983/84:84 om kooperationens

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU7 (pdf, 177 kB)

Yttrande 1983/84:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:6 y om ersättning till arbetslösa ungdomar i vissa fall prop. 1983/84:46 Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett skalleutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:46 om arbete i ungdomslag

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU6 (pdf, 46 kB)

Yttrande 1983/84:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:5 y om löntagarfonder prop. 1983/84:50 Till finansutskottet Utskottet På grundval av tre remissbehandlade betänkanden och efter överläggningar med de politiska partierna och vissa andra organisationer lägger regeringen i

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU5 (pdf, 349 kB)

Yttrande 1983/84:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1983/84:4 y Skatteutskottets yttrande 1983/83:4 y över förslag om höjning av den särskilda oljeavgiften m. m. prop. 1983/84:62 Till näringsutskottet Sedan näringsutskoltet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:62 om

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU4 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1983/84:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:3 y om avdragsreglerna för reparation och underhåll av byggnad i vissa fall prop. 1983/84:40 bil. 9 Till bostadsutskottet I bostadsdepartementets bilaga av proposition 1983/84:40 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder bilaga

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU3 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1983/84:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:2 y om  förmögenhetsbeskattningen  av  arbetande  kapital  i  små  och medelstora företag motion 1983/84:34 yrk. 7 delvis och yrk. 8 m. m Till arbetsmarknadsutskottet 1 proposition 1983/84:26 bilaga 1 arbetsmarknadsdepartementetsom

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU2 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1983/84:SkU16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:16 y om skatten på elektrisk kraft Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle alt yttra sig över motion 1983/84:2825 yrkande 4 av Karin Söder m. fl. c om vattenkrafts-skatten. Motionen har

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU16 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1983/84:SkU15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande  1983/84:15 y om Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö prop. 1983/84:173 Till trafikutskottet Sedan trafikutskottet berett skatteutskottet lijlfälle att yttra sig över proposition 1983/84:173 om Scandinavian

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU15 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1983/84:SkU14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:14 y om avdrag för s. k. allmänna skadestånd för åsidosättande av arbetsrättsliga regler prop. 1983/84:165Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle yttra sig över ett i proposition

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU14 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1983/84:SkU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:13 y om nya regler för uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare m. m. prop. 1983/84:167 Till socialförsäkringsutskottet Sedan socialförsäkringsutskottel begärt yttrande från skatteutskottet över proposition 1983/84:167

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU13 (pdf, 266 kB)

Yttrande 1983/84:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:1 y om allemanssparandet prop. 1983/84:30 Till finansutskottet Finansutskottet har vid sammanträde den 18 oktober beslutat bereda skatteutskottet tillfälle all avge yttrande över proposition 1983/84:30 om allemanssparandet,

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU1 (pdf, 180 kB)