Dokument & lagar (45 träffar)

Yttrande 1983/84:SkU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:12 y om återinförande av det särskilda forskningsavdraget FoU- avdraget vid taxering till statlig inkomstskatt m.m. Till näringsutskottet Särskilt forskningsavdrag har sedan år 1973 medgivils enligt lagen 1973:421 om särskilt

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU12 (pdf, 107 kB)

Yttrande 1983/84:SkU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:11 y om avdrag för bidrag till viss museiverksamhet prop. 1983/84:107 Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle all yttra sig över proposition 1983/84:107 om forskning, bilaga 5, avsnitt Kulturverksamhet

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU11 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1983/84:SkU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1983/84:10 y Skatteutskottets yttrande 1983/84:10 y om vissa avdragsfrågor för kooperationens centralorganisationer prop. 1983/84:84 Till näringsutskottet Sedan skatteutskottet avgivit sitt yttrande SkU 1983/84:7y över proposition 1983/84:84 om kooperationens

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU10 (pdf, 160 kB)

Yttrande 1983/84:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1983/84:5 y om totalisatorskatt, m.m. prop. 1983/84:180 Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda kultumtskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1983/84:180 om totalisatorskatt, m. m. jämte dels den under

1983-12-31

Yttrande 1983/84:KrU5 (pdf, 83 kB)

Yttrande 1983/84:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1983/84:4y om vissa ersättningar till kyrkofonden, m. m. prop. 1983/84:133 bil. 2 Till finansutskottet Genom beslut den 29 mars 1984 har finansutskottet berett kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1983/84:133

1983-12-31

Yttrande 1983/84:KrU4 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1983/84:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KrU 1983/84:3 y Kulturutskottets yttrande 1983/84:3 y om statliga byggnadsarbeten på kulturområdet m.m. prop. 1983/ 84:100 bil. 10 delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 15 mars 1984 beslutat inhämta yttrande från kulturutskottet

1983-12-31

Yttrande 1983/84:KrU3 (pdf, 29 kB)

Yttrande 1983/84:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1983/84:2y om bidrag till studieförbunden m.m. prop. 1983/84:100 bil. 10 delvis Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 31 januari 1984 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:100

1983-12-31

Yttrande 1983/84:KrU2 (pdf, 90 kB)

Yttrande 1983/84:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1983/84:1 y om försök med kabelsändning av satellitprogram prop. 1983/84:91 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 31 januari 1984 beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:91

1983-12-31

Yttrande 1983/84:KrU1 (pdf, 224 kB)

Yttrande 1983/84:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1983/84:3 y om mottagandet av flyktingar och asylsökande m. m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:124 om mottagandet av flyktingar

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SoU3 (pdf, 284 kB)

Yttrande 1983/84:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1983/84:2 y om handläggning i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar av mål rörande barn Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över mofion 1983/84:1164 av Lena Öhrsvik s om handläggning

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SoU2 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1983/84:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1983/84:1 y om nykterhetsprövningen i körkortsärenden Till trafikutskottet Trafikutskottet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över mofion 1982/83:1424 av Sten Sture Paterson mMotionen I mofion 1982/83:1424 m

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SoU1 (pdf, 240 kB)

Yttrande 1983/84:SkU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:9 y över motioner om sparandet Till Finansutskottet Finansutskottet har vid sammanträde den 7 februari 1984 beslutat bereda skatteutskottet tillfälle att senast den 27 mars 1984 avge yttrande över vissa motioner angående

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU9 (pdf, 209 kB)

Yttrande 1983/84:SkU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:8 y om kronofogdemyndigheterna och skatteförvaltningen Till bostadsutskottet Bostadsutskollet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:100 bilaga 9 såvitt avser anslag till de lokala

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU8 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1983/84:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:7 y till näringsutskottet om kooperationens kapitalförsörjning, m.m. prop. 1983/84:84 Till näringsutskottet Sedan näringsutskoltet berett skatteutskottet tillfälle alt yttra sig över proposition 1983/84:84 om kooperationens

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU7 (pdf, 177 kB)

Yttrande 1983/84:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:6 y om ersättning till arbetslösa ungdomar i vissa fall prop. 1983/84:46 Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett skalleutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:46 om arbete i ungdomslag

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU6 (pdf, 46 kB)

Yttrande 1983/84:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:5 y om löntagarfonder prop. 1983/84:50 Till finansutskottet Utskottet På grundval av tre remissbehandlade betänkanden och efter överläggningar med de politiska partierna och vissa andra organisationer lägger regeringen i

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU5 (pdf, 349 kB)

Yttrande 1983/84:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1983/84:4 y Skatteutskottets yttrande 1983/83:4 y över förslag om höjning av den särskilda oljeavgiften m. m. prop. 1983/84:62 Till näringsutskottet Sedan näringsutskoltet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:62 om

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU4 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1983/84:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:3 y om avdragsreglerna för reparation och underhåll av byggnad i vissa fall prop. 1983/84:40 bil. 9 Till bostadsutskottet I bostadsdepartementets bilaga av proposition 1983/84:40 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder bilaga

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU3 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1983/84:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:2 y om  förmögenhetsbeskattningen  av  arbetande  kapital  i  små  och medelstora företag motion 1983/84:34 yrk. 7 delvis och yrk. 8 m. m Till arbetsmarknadsutskottet 1 proposition 1983/84:26 bilaga 1 arbetsmarknadsdepartementetsom

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU2 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1983/84:SkU16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:16 y om skatten på elektrisk kraft Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett skatteutskottet tillfälle alt yttra sig över motion 1983/84:2825 yrkande 4 av Karin Söder m. fl. c om vattenkrafts-skatten. Motionen har

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU16 (pdf, 65 kB)
Paginering