Dokument & lagar (184 träffar)

Proposition 1896:1

Kongl. Maj:ts nåd. prof. n:o 1, om statsverket 1896. 1 KONGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den IG januari 189G. ÄKfongl Maj:t härmed nili periodTlwrÄf’m för ftoeglerings Med åberopande af de beslut, hvarom bilagda statsrådsprotokoll öfver

1896-01-01

Proposition 1896:1 (pdf, 18519 kB)

Proposition 1896:10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 17 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående en särskild tillägg sb evillning för år 1897 gifven Stockholms slott den 16 januari 1896. Under åberopande af hvad som finnes anfördt i det vid Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets

1896-01-16

Proposition 1896:10 (pdf, 190 kB)

Proposition 1896:11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 11. 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond gifven Stockholms slott den 6 december 1895. Under åberopande af bilagda utdrag- af protokollet öfver civilärenden

1896-01-01

Proposition 1896:11 (pdf, 560 kB)

Proposition 1896:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 7 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 kap. 10 strafflagen, lag angående ändrad lydelse af 35 strafflagen för krigsmagten och lag angående ändring i 11 9 punkten af förordningen om nya strafflagens införande

1896-01-24

Proposition 1896:13 (pdf, 676 kB)

Proposition 1896:12

Kongl. Ma.j:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om upphäfvande af föreskrifterna angående borgareed gifven Stockholms slott den 24 januari 1896. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed,

1896-01-24

Proposition 1896:12 (pdf, 350 kB)

Proposition 1896:17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17. 1 N:o 17. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Hallsbergs stationssamhälle af ett jordområde från förra militieb o stället Berg n:o 1 i Örebro län gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Genom nådigt bref den 26 mars 1886 har Kongl. Maj:t

1896-01-31

Proposition 1896:17 (pdf, 766 kB)

Proposition 1896:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 1 N:0 15. Kongl. Maj:t nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 99, 101 och 108 utsökning slag en den 10 augusti 1877 gifven Stockholms slott den 24 januari 1896. Under åberopande af bifogade i statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll

1896-01-24

Proposition 1896:15 (pdf, 525 kB)

Proposition 1896:18

Kongi. Maj ds Nåd. Proposition N:o 18. 1 N:o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse af jord till tvångsarbetsanstalten å Svartsjö gif ven Stockholms slott den 24 januari 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1896-01-24

Proposition 1896:18 (pdf, 823 kB)

Proposition 1896:44

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 44. N:o 44. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af vissa i nådiga kungörelsen den 10 november 1882 meddelade bestämmelser beträffande förvaltningen af kronans jordbrulcsdomäner gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll

1896-01-01

Proposition 1896:44 (pdf, 596 kB)

Proposition 1896:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. regementsläkaren A. F. Ståls enka Charlotta Theresia Stål, född Petterson gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1896-01-31

Proposition 1896:26 (pdf, 270 kB)

Proposition 1896:20

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 20. 1 N:o 20. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Kristinehamns hospital för Vermlands läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 6 december 1895. Sedan, på sätt bifogade

1896-01-01

Proposition 1896:20 (pdf, 453 kB)

Proposition 1896:19

14 Kon r/l. Maj ds Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser angående god man för frånvarande delegare i dödsbo gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda

1896-01-31

Proposition 1896:19 (pdf, 522 kB)

Proposition 1896:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enontekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet gifven Stockholms slott den 11 april 1896. Under åberopande af

1896-04-17

Proposition 1896:59 (pdf, 414 kB)

Proposition 1896:5

Kongl. Maj:t Nåd. Proposition N:o 5. 1 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förordning angående blindundervisningen gifven Stockholms slott den 13 januari 1896. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t till Riksdagens antagande öfverlemna bilagda

1896-01-13

Proposition 1896:5 (pdf, 889 kB)

Proposition 1896:46

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af förra militiebostället 1 mantal Hunnebo n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 13 mars 1396. I underdånig skrifvelse den 6 nästlidne februari har domänstyrelsen gjort framställning

1896-03-13

Proposition 1896:46 (pdf, 643 kB)

Proposition 1896:45

10 Kongl. Maj:ts Nåd. P oposition N:o 45. N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af förra militiebostället mantal Ede n:o 1 jemte Skarpåslägden n:o 1, en äng, i Jemtlands län gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden

1896-03-13

Proposition 1896:45 (pdf, 591 kB)

Proposition 1896:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. I N:o 29. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående för o säljning af förra komministersbostället i Als församling af Kopparbergs län gifven Stockholms slott den 24 januari 1896. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1896-01-24

Proposition 1896:29 (pdf, 467 kB)

Proposition 1896:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 27. 5 N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förhöjning i vissa fall af de vid statens jernvågstrafik anståide hanvakters löneförmåner gifven Stockholms slott den 7Jebruari 1896. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1896-02-07

Proposition 1896:27 (pdf, 222 kB)

Proposition 1896:23

KongMaj:ts Nåd. Proposition Ko 23. 1 N:o 23. Kongl. Ma,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 2 4:o och 3 10:o tryckfrihetsförordningen gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens

1896-01-31

Proposition 1896:23 (pdf, 954 kB)

Proposition 1896:25

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 25. 1 N:o 25. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändrad lydelse af 25 i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 24 maj 1855 gifven Stockholms slott den 14 februari 1896. Under åberopande

1896-02-14

Proposition 1896:25 (pdf, 908 kB)