Dokument & lagar (202 träffar)

Riksdagens protokoll 1896:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 2. Tisdagen den 21 januari. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Grefve Spens och friherre Alströmer anmälde, att de instält sig vid riksdagen. Herr talmannen yttrade, att lian och de ledamöter, som fått i uppdrag att jemte honom tillsätta kammarens kansli och vaktbetjening,

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:2 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 1896:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 30. Onsdagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 6 i denna månad. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o 81, angående beviljande af gratifikationer till vaktmästarne

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:30 (pdf, 723 kB)

Riksdagens protokoll 1896:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 4. Måndagen den 3 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr Flack anmälde, att lian anländt till riksdagen. Upplästes två inlemnade läkarebetyg, så lydande: Att baron Johan Gripenstedt i följd af benbrott fractura fibulae tillsvidare är förhindrad att infinna sig i

1896-02-02

Riksdagens protokoll 1896:4 (pdf, 709 kB)

Riksdagens protokoll 1896:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 12. Fredagen den 28 februari. Kl. 7,7 e. m. I Justerades protokollet för den 21 i denna månad. 2. Upplästes följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och t. f. chefen för kongl. justitiedepartementet den 27 februari 1896. Handlanden Henrik

1896-02-29

Riksdagens protokoll 1896:12 (pdf, 795 kB)

Riksdagens protokoll 1896:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 5. Onsdagen den 5 februari. Kl. Va 3 e. m. I Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Borgmästaren C. Wellander, som den 31/i 1896 insjuknade i influenza, är ännu ej fullt feberfri och hans krafter äro nedsatta, hvarför han under de närmaste dagarne bör hålla

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:5 (pdf, 630 kB)

Riksdagens protokoll 1896:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 48. Torsdagen den 14 inaj. Kl. 1/3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 7 dennes. 2. Efter föredragning till en början af statsutskottets memorial n:o 81, angående beviljande af gratifikationer till vaktmästarne i Andra Kammarens kansli och i klubblokalen, biföll kammaren

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:48 (pdf, 610 kB)

Riksdagens protokoll 1896:25a

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 25 a. Onsdagen den 8 april. Kl. e. m. I Justerades protokollen för den 27 och 28 nästlidne mars. 2. Föredrogs och öfverlemnades till behandling af statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade propositioner, nemligen: angående afsöndring af ett område från

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:25a (pdf, 165 kB)

Riksdagens protokoll 1896:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 2. Lördagen den 18 januari. Kl. Vi n f. m. i I öfverensstämmelse med kammarens under den 16 innevarande månad derom fattade beslut företogs nu val af sekreterare, till hvilken befattning vice häradshöfdingen E. Nålborst Böös ensam anmält sig såsom sökande. Valet anstäldes

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:2 (pdf, 363 kB)

Riksdagens protokoll 1896:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 1. Sedan Riksdagen i enlighet med riksdagsordningens 2 samlats i Stockholm onsdagen den 15 januari 1896, sammanträdde Andra Kammaren Torsdagen den 16 januari Kl. 11 f. m. I Sammanträdet öppnades af representanten för Luggude domsagas södra valkrets herr Anders Persson

1896-01-15

Riksdagens protokoll 1896:1 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 1896:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o I. Sedan i kraft af 49 Regeringsformen och 2 Riksdagsordningen Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden onsdagen den 15 januari 1896 samt chefen för Kongl. justitiedepartementet tillkännagifvit, att han jemlikt riksdagsordningens föreskrift samma dag

1896-01-15

Riksdagens protokoll 1896:1 (pdf, 554 kB)

Riksdagens protokoll 1896:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1896. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1896. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter valets slut

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:utdr (pdf, 11949 kB)

Riksdagens protokoll 1896:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. M:o 45. Lördagen den 9 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes nedannämnda inkomna förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen, nemligen från statsutskottet: n:o 44, angående regleringen af utgifterna under riksstatens

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:45 (pdf, 3711 kB)

Riksdagens protokoll 1896:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 40. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1- Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2- Vid föredragning för remiss af herr O. R. Themplanders i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 242, angående pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:40 (pdf, 3988 kB)

Riksdagens protokoll 1896:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 36. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammantäde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 45, 46, 47, 48 och 49 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden

1896-04-16

Riksdagens protokoll 1896:36 (pdf, 4050 kB)

Riksdagens protokoll 1896:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 35. Lördagen den 25 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes Riksdagens kanslis förslag dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 37, till Konungen, angående åtgärder för beredande af lämplig uppfostran åt minderåriga förbrytare

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:35 (pdf, 4952 kB)

Riksdagens protokoll 1896:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 24 april. Kl. 3 e. m. 1- Justerades protokollet för den 16 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: l:o Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr Johan Nilsson i Skrafvelsjö lider af akut bröstkatarr och derigenom

1896-04-24

Riksdagens protokoll 1896:34 (pdf, 4040 kB)

Riksdagens protokoll 1896:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 30. Torsdagen den 16 april. Kl. 7 e. m. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 9 dennes förda protokoll. 2. Herr E. Svensson från Karlskrona aflemnade en motion, n:o 241, om skrifvelse

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:30 (pdf, 3798 kB)

Riksdagens protokoll 1896:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 15 april. Kl. 7 e. m. I Herr talmannen anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet, dervid i ordningen

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:29 (pdf, 3548 kB)

Riksdagens protokoll 1896:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 27. Lördagen den 11 april. Kl. 11 f. m. 1. Efter föredragning af herr L. Erikssons i Bäck i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 236, beslöt kammaren öfverlemna densamma till behandling af konstitutionsutskottet. 2. Herr statsrådet m. m. G. F. Gilljam aflemnade Kongl.

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:27 (pdf, 3656 kB)

Riksdagens protokoll 1896:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 25. Lördagen den 28 mars. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 21 innevarande månad förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Jönsson i Grammalstorp, som yttrade:Herr grefve och talman Enligt min uppfattning afsåg kammarens beslut vis ä

1896-01-01

Riksdagens protokoll 1896:25 (pdf, 4209 kB)