Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 2015/16:SkU7y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU7y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden, olika samhällsfunktioner

2016-06-09

Yttrande 2015/16:SkU7y (pdf, 536 kB)

Yttrande 2015/16:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU6y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdagen den 26 maj 2016 yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 prop. 2015/16:99 och eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts

2016-05-26

Yttrande 2015/16:SkU6y (pdf, 217 kB)

Yttrande 2015/16:SkU11y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016 att bereda skatteutskottet tillfälle att avge yttrande i subsidiaritetsfrågan över kommissionens förslag till rådets

2016-05-20

Yttrande 2015/16:SkU11y (pdf, 139 kB)

Yttrande 2015/16:SkU10y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU10y Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 26 april 2016 att ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till fler en sammanhållen filmpolitik och de följdmotioner som väckts

2016-05-19

Yttrande 2015/16:SkU10y (pdf, 213 kB)

Yttrande 2015/16:SkU9y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU9y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet KU har gett bl.a. skatteutskottet tillfälle att senast den 26 april 2016 yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2016-04-28

Yttrande 2015/16:SkU9y (pdf, 149 kB)

Yttrande 2015/16:SkU8y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU8y Politik för hållbart företagande Till näringsutskottet Näringsutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 1 mars 2016 yttra sig över skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande samt kommittémotionerna 2015/16:NU3306 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD

2016-02-25

Yttrande 2015/16:SkU8y (pdf, 131 kB)

Yttrande 2015/16:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU5y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Sammanfattning Utrikesutskottet beslutade den 12 november 2015 att ge bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016 KOM2015 610 i de delar som rör skatteutskottets beredningsområde.

2016-01-21

Yttrande 2015/16:SkU5y (pdf, 126 kB)

Yttrande 2015/16:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor i regeringens proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 samt de motioner

2015-11-11

Yttrande 2015/16:SkU1y (pdf, 770 kB)

Yttrande 2015/16:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU4y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Konstitutionsutskottet beslutade den 17 september 2015 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över iakttagelserna i en promemoria som upprättats inom utskottet.

2015-11-10

Yttrande 2015/16:SkU4y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2015/16:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU2y Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över Budget-propositionen för 2016 prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2015-10-23

Yttrande 2015/16:SkU2y (pdf, 241 kB)

Yttrande 2015/16:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU3y Höständringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat ge skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015 och eventuella följdmotioner. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. I yttrandet behandlar

2015-10-21

Yttrande 2015/16:SkU3y (pdf, 122 kB)