Dokument & lagar (26 träffar)

Utlåtande 2009/10:TU26

EU-kommissionen har presenterat ett arbetsdokument om framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten, förkortat TEN-T. TEN-T syftar bland annat till att knyta ihop EU-ländernas nätverk för transporter. Kommissionen vill ha in förslag och synpunkter kring de idéer och frågor som presenteras. Trafikutskottet har granskat dokumentet och vill bland annat framföra följande. Det är viktigt att de olika transportslagen samverkar och att transportsystemen blir mer miljövänliga. Effektiva och långsiktigt hållbara godstransportkorridorer behöver utvecklas. Intelligenta transportsystem bör utgöra en viktig del i den framtida strategin.. Det behövs ett fokus på tjänstekvaliteten för passagerare. Informationen till trafikanterna måste vara tillförlitlig och lättillgänglig. Hänsyn måste tas till ökad sårbarhet till följd av klimatförändringar. När det gäller sammanlänkningen med nät i tredjeländer måste den nordliga dimensionen och den gemensamma strategin för Östersjöområdet uppmärksammas. Det är viktigt med transparens när man genomför TEN-T och att arbetet följs upp och utvärderas. Riksdagen avslutade ärendet och skickade utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Utlåtande 2009/10:TU26 (pdf, 56 kB)

Betänkande 2009/10:TU25

Riksdagen godkände att behandlingen av ett par ärenden skjuts upp till nästa riksmöte, 2010/11. Det handlar om propositionerna 2009/10:230 Vägsäkerhetslag och 2009/10:231 Tredje sjösäkerhetspaketet Beslutet gäller också de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till trafikutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:TU25 (pdf, 15 kB)

Betänkande 2009/10:TU19

Den 1 september 2010 ersätts den nuvarande postlagen med en ny postlag. Syftet är att genomföra EU:s postdirektiv från 2008 i svensk lag. Den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning och kvalitet som hittills. I dag är det Post- och telestyrelsen, PTS, som utser den eller de som ska tillhandahålla tjänsten. Med den nya postlagen behöver inte PTS peka ut någon postoperatör om marknaden kan tillhandahålla tjänsten fullt ut. Om det skulle visa sig att det blir för ekonomiskt belastande för en postoperatör att tillhandahålla den ska en offentlig upphandling kunna genomföras. Prissättningen ska vara icke-diskriminerande och öppen för insyn oavsett upphandling eller inte. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Beredning: 2010-06-03 Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:TU19 (pdf, 1461 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny postlag m.m.

Betänkande 2009/10:TU21

En ny kollektivtrafiklag införs. Lagen är en anpassning till nya EU-regler och syftar till att bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Det innebär följande: Större möjligheter för kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Det blir lättare att etablera trafik över länsgränser. Dagens trafikhuvudmän, som finns i varje län, ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som i dag ofta tas av länstrafikbolag, ska i fortsättningen tas på förvaltningsnivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. För att underlätta för resenärerna att enkelt planera sina resor måste även kommersiella kollektivtrafikföretag lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Beredning: 2010-05-18 Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:TU21 (pdf, 1585 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny kollektivtrafiklag m.m.

Betänkande 2009/10:TU24

Regeringen redogör för planeringen av kommande satsningar inom infrastruktur i skrivelsen Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021. Infrastrukturåtgärder på nästan 500 miljarder kronor kommer att kunna genomföras under perioden. Trafikutskottet är positiva till redogörelsen och betonar betydelsen av Förbifart Stockholm för den växande Stockholmsregionen. Riksdagen avslutar därmed ärendet. Åtgärdsplaneringen har varit grunden för den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 och satt de ekonomiska ramarna för länsplanerna för regional transportinfrastruktur 2010-2021.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 8
Beredning: 2010-05-06 Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-16 Beslut: 2010-06-17

Betänkande 2009/10:TU24 (pdf, 786 kB) Webb-tv debatt om förslag: Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021 m.m.

Betänkande 2009/10:TU22

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för läkare att anmäla olämpliga körkortsinnehavare till Transportstyrelsen. I stället för att enbart anmäla förare som är "uppenbart olämpliga" ska läkare i fortsättning kunna anmäla förare som är "olämpliga". Anmälningen resulterar i en utredning av körkortsinnehavarens lämplighet som förare. Samtidigt slopas kravet på att introduktionsutbildning vid privat övningskörning måste genomföras av körkortsaspiranten och handledaren samtidigt. Ändringarna börjar gälla den 1 september 2010. För att komma i kapp med den tekniska utvecklingen behöver definition av begreppet cykel också breddas. Små eldrivna fordon, exempelvis tvåhjulingen "Segway", som inte kan överstiga 20 km/tim ska nu kunna betraktas som cyklar. När fordonet framförs i högre hastighet än gångfart ska förarna därför följa de regler som gäller för cyklande. Eftersom frågan även kommer att behandlas på EU-nivå har riksdagen beslutat att lagen om vägtrafikdefinitioner ändras den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 5
Justering: 2010-05-20 Debatt: 2010-06-16 Beslut: 2010-06-17

Betänkande 2009/10:TU22 (pdf, 543 kB) Webb-tv debatt om förslag: Några körkorts- och fordonsfrågor

Betänkande 2009/10:TU23

Den 1 januari 2011 sänks ålderskraven till 18 år för att få arbeta som buss- respektive taxiförare. Men detta gäller bara under under vissa förutsättningar. Ett av kraven är att man har gått en förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller en motsvarande utbildning.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2010-05-20 Debatt: 2010-05-26 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:TU23 (pdf, 563 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ålderskrav vid buss- och taxitransporter m.m.

Betänkande 2009/10:TU18

Riksdagen sa ja till ett nytt delmål inom det IT-politiska målet. Enligt det nya delmålet ska Sverige ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Dessutom ändras reglerna för tillstånd att använda radiosändare så att de blir modernare och effektivare. Det blir till exempel enklare att söka och hantera tillstånd vilket ska underlätta för både myndigheten och de som använder radiosändare som kräver tillstånd.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2010-05-18 Debatt: 2010-05-26 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:TU18 (pdf, 1590 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillgängliga elektroniska kommunikationer

Betänkande 2009/10:TU17

Den 1 februari 2011 ändras reglerna för sjömäns ersättning vid sjukdom. De nya reglerna innebär att sjömän på fartyg vid Sveriges kust, ska ha samma villkor som personer anställda på land. Därmed har de inte längre rätt till lön i de fall de inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada. För sjömän som arbetar på fartyg längre utanför Sveriges kust gäller rätten till lön vid sjukdom så länge sjömännen är ombord, därefter gäller också samma regler som för personer anställda på land. Med den skillnaden att karensdagen är borttagen. Enligt de nya bestämmelserna ansvarar regeringen för att ta fram föreskrifter som gör det möjligt för vissa grupper i besättningen, exempelvis säkerhetspersonal, att vara anställda av någon annan än redaren eller den som äger fartyget. Därmed blir det lättare för bemanningsföretag att hyra ut personal till fartyg.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-20 Debatt: 2010-04-29 Beslut: 2010-04-29

Betänkande 2009/10:TU17 (pdf, 477 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän

Betänkande 2009/10:TU20

Regeringen har överlåtit till länen att fördela delar av statens medel för infrastruktur till projekt av särskild betydelse för regionen. Riksrevisionen har därför granskat länens förslag som lämnades till regeringen i november 2009. Granskningen visar på flera brister. Bristerna är i de flesta fall desamma som vid en motsvarande studie 2003. Länen lever fortfarande inte upp till de krav som ställs i regeringens direktiv. Det är svårt att avgöra om länens val av åtgärder är de mest effektiva och hållbara. Granskningen visar också att regeringen inte gjort tillräckligt för att länen ska kunna leva upp till de krav som ställs. Riksdagen förutsätter att granskningens slutsatser beaktas i det fortsatta arbetet och avslutar ärendet utan åtgärder.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:TU20 (pdf, 75 kB)

Betänkande 2009/10:TU15

Vid nyår trädde pumplagen i kraft i sin helhet. Det innebär bland annat att de flesta bensinstationer måste sälja minst ett förnybart drivmedel, till exempel etanol eller biogas. Riksdagen står bakom miljötanken men ser en risk att kraven kan leda till att små bensinstationer på landsbygden läggs ned. Därför vill riksdagen att regeringen ser över konsekvenserna av lagen och frågan om dispens från kraven. Samtidigt sa riksdagen nej till övriga motioner som handlar drivmedels- och fordonsfrågor, drygt 40 stycken. Dessa tar bland annat upp användandet av vinterdäck och definitionen av miljöbilar. Här hänvisas till pågående arbete inom regeringskansliet och berörda myndigheter.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 6
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-14 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:TU15 (pdf, 275 kB) Webb-tv debatt om förslag: Drivmedels- och fordonsfrågor m.m

Betänkande 2009/10:TU14

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken och om infrastruktur för cykling, såsom krav på separata cykelvägar i anslutning till så kallade två-plus-ett-vägar. Många förslag gäller också ändrade regler för att underlätta cykeltrafik, till exempel genom att tillåta cykling i motsatt riktning på en enkelriktad gata.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 10
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-14 Beslut: 2010-04-14

Betänkande 2009/10:TU14 (pdf, 350 kB) Webb-tv debatt om förslag: Cykelfrågor

Betänkande 2009/10:TU16

Vägverket saknar tillräckliga och tillförlitliga underlag för att styra vägunderhållet. Underhållet riskerar därför att styras delvis slumpmässigt och inte efter behov. Det konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport till riksdagen. Riksdagen välkomnar granskningen och ser allvarligt på bristerna. Riksdagen pekar på att regeringen tagit initiativ till betydande förändringar inom transportsektorn och bedömer att dessa kommer att förbättra styrningen och effektiviteten samt uppföljningen av underhållet. Dessutom bör de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Riksdagen avslutade ärendet utan göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-16 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-25

Betänkande 2009/10:TU16 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vägverkets vägunderhåll

Betänkande 2009/10:TU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det långsiktiga målet om nollvisionen för trafiksäkerheten ska bestå. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Hastighetsfrågan vid utarbetandet av nollvisionens etappmål 2020 är särskilt viktig. Det är därför av största vikt att hastighetsgränserna är väl avvägda och att de respekteras. När det gäller motionsförslag om att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse konstaterar riksdagen att detta är oförenligt med principerna för svenska lagar. Mobiltelefonsamtal under körning innebär visserligen en förhöjd risk för trafiksäkerheten men att denna inte är avsevärt högre än vid andra distraktionsmoment. Därför bör riksdagen inte besluta om särskilda lagar om detta.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 17
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:TU12 (pdf, 524 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa trafiksäkerhetsfrågor

Betänkande 2009/10:TU13

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens utveckling, säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. Trafikutskottet menar att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att stärka svensk kvalitetssjöfart och konkurrenskraften för svensk sjöfartsnäring. Vid sidan om detta pågår arbete både nationellt och internationellt för att utveckla en mer miljöanpassad och säker sjöfart. Med hänvisning till detta pågående arbete och till tidigare ställningstaganden under mandatperioden avslog riksdagen samtliga motionsförslag.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 12
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:TU13 (pdf, 401 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sjöfart

Betänkande 2009/10:TU10

Lagen om luftfartsskydd ändras eftersom en ny EU-förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ska börja tillämpas den 29 april 2010. Det är fråga om nödvändiga anpassningar till förordningen. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-04 Debatt: 2010-02-17 Beslut: 2010-02-18

Betänkande 2009/10:TU10 (pdf, 308 kB)

Betänkande 2009/10:TU9

Den 1 april 2010 ändras ett antal lagar med anledning av att en ny myndighet, Trafikverket, inrättas denna dag. Trafikverket ska ha till uppgift att ur ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för att funktionalitet, effektivitet och hållbarhet uppnås i det samlade transportsystemet. Den 1 april inrättas också myndigheten Trafikanalys. Den ska vara regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Lagändringarna gäller i huvudsak byte av myndighetsnamn. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-01-28 Debatt: 2010-02-10 Beslut: 2010-02-10

Betänkande 2009/10:TU9 (pdf, 979 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ny myndighetsstruktur på transportområdet

Betänkande 2009/10:TU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om tillgång till grundläggande betaltjänster. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-01-28 Debatt: 2010-02-10 Beslut: 2010-02-10

Betänkande 2009/10:TU11 (pdf, 67 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundläggande betaltjänster

Betänkande 2009/10:TU8

Fordonsbesiktningen konkurrensutsätts den 1 juli 2010. De privata företagen ska ackrediteras av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Transportstyrelsen ska bestämma vad som ska ingå i en besiktning, krav på utrustning och kompetens hos besiktningsteknikern. Vid ackreditering kommer det att ställas både tekniska krav och krav av allmän karaktär, till exempel på oberoende och gott anseende.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-17 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:TU8 (pdf, 741 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fordonsbesiktning

Betänkande 2009/10:TU1

Under nästa år ska drygt 40 miljarder kronor satsas på kommunikationer, enligt budgetramen för 2010. Pengarna ska fördelas på två huvudområden: Transportpolitik, drygt 39,6 miljarder. IT, elektronisk kommunikation och post, 449 miljoner. Regeringen har dessutom föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive område. Till exempel hur mycket pengar som ska gå till väghållning, 21 miljarder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Beredning: 2009-11-03 Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-03 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:TU1 (pdf, 341 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Paginering