Dokument & lagar (25 träffar)

Betänkande 2009/10:UU18

Regeringen redovisar i en skrivelse verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-2009. Det handlar bland annat om institutionernas övervakning av den globala ekonomin och enskilda länders ekonomiska politik samt deras utlåning. Utrikesutskottet stöder regeringens prioriteringar av viktiga framtidsfrågor i institutionerna. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Beredning: 2010-05-20 Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:UU18 (pdf, 328 kB)

Betänkande 2009/10:UU23

Riksdagen har beslutat att behandlingen av vissa utrikesärenden skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det handlar om redogörelsen 2009/10:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Sidas insatser för stöd till kapacitetsutveckling och om regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat - tema miljö och klimat. Det gäller också de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utrikesutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:UU23 (pdf, 14 kB)

Betänkande 2009/10:UU19

Regeringen har redovisat för riksdagen samarbetet under år 2009 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 10
Beredning: 2010-05-20 Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:UU19 (pdf, 69 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nordiskt samarbete

Betänkande 2009/10:UU25

En ny EU-förordning syftar till effektivare bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och okontrollerade flöden av andra vapen. Svensk lagstiftning om produkter med dubbla användningsområden behöver därför anpassas till förordningen. Dubbla användningsområden innebär att produkterna kan användas för civila ändamål, men också vid framställning av till exempel kärnvapen. Genom anpassningen till EU-förordningen införs bland annat nya kontroller av förmedlingstjänster av produkter med dubbla användningsområden. Detta medför större möjlighet att bevaka företag som hanterar inköp, försäljning eller leverans av exempelvis produkter som kan användas vid anrikandet av uran. Riksdagen har beslutat att lagändringarna börja gälla från 1 augusti 2010. Tidigare har regeringen föreslagit att lagen ska börja gälla redan från den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-05-20 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:UU25 (pdf, 1275 kB)

Betänkande 2009/10:UU12

I en skrivelse berättar regeringen om Sveriges exportkontrollpolitik 2009 när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Det senare innebär att produkterna kan användas för civila ändamål, men också vid framställning av bland annat vapen. Riksdagen sa nej till motioner om översyn av regelverk och organisation av exportkontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Riksdagen avlutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2010-04-29 Justering: 2010-05-20 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:UU12 (pdf, 85 kB) Webb-tv debatt om förslag: Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Betänkande 2009/10:UU10

I två skrivelser berättar regeringen om verksamheten i EU under 2009. Den första behandlar övergripande EU:s utveckling och dess olika samarbeten. Den andra fokuserar på det svenska ordförandeskapet under andra halvåret 2009. Här skriver regeringen bland om de viktigaste resultaten som uppnåddes. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa samtidigt säger nej till en rad motioner som handlar om samarbetet inom EU. Dessa har lämnats in under den allmänna motionstiden 2008 och 2009.

Förslagspunkter: 30 Reservationer: 20
Beredning: 2010-04-29 Justering: 2010-05-20 Debatt: 2010-06-02 Beslut: 2010-06-02

Betänkande 2009/10:UU10 (pdf, 1410 kB) Webb-tv debatt om förslag: Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet

Betänkande 2009/10:UU14

I en skrivelse ger regeringen sin syn på hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Utgångspunkten är att de nationella politiska besluten inom alla områden även har betydelse för utvecklingen utanför Sveriges gränser. Extra fokus ligger på sex utmaningar, bland annat migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan. I skrivelsen berättar regeringen också om de resultat som uppnåtts sedan den förra skrivelsen presenterades 2008. Riksdagen ställde sig bakom regeringens beskrivning och avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 12
Beredning: 2010-04-20 Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-21 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:UU14 (pdf, 294 kB) Webb-tv debatt om förslag: Att möta globala utmaningar – om samstämmighet för utveckling

Betänkande 2009/10:UU24

Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse till riksdagen. Här sammanfattas församlingens verksamhet under 2009, dess roll i det europeiska samarbetet och den svenska representationen. Här beskrivs bland annat granskningen av medlemsländerna - om de uppfyller sina politiska och ekonomiska åtaganden. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:UU24 (pdf, 33 kB) Webb-tv debatt om förslag: Europarådet

Betänkande 2009/10:UU22

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en säkerhetsorganisation med 56 medlemsländer. Sveriges delegation har lämnat en redogörelse för verksamheten under 2009 till riksdagen. Här beskrivs bland annat arbetet med valövervakning, för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:UU22 (pdf, 27 kB) Webb-tv debatt om förslag: OSSE

Utlåtande 2009/10:UU17

EU-kommissionen har presenterat ett arbetsprogram för mandatperioden. Där berättar de om sina viktigaste politiska uppgifter de närmaste åren. Utrikesutskottet har granskat innehållet i 2010 års program, Tid för handling. I sitt utlåtande lyfter utskottet särskilt fram principen om öppenhet. Att det är viktigt att EU är öppet mot omvärlden. Det ska vara vägledande inom alla områden, till exempel migration, frihandel och utvecklingssamarbete. Principen om öppenhet bör också ligga till grund för alla politiska initiativ från EU-kommissionen. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Beredning: 2010-04-13 Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Utlåtande 2009/10:UU17 (pdf, 72 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram 2010

Betänkande 2009/10:UU16

En hållbar miljö, ökat välstånd, förbättrad tillgänglighet och större säkerhet. Det är målen med EU:s strategi för Östersjöregionen som antogs i oktober i fjol. I en skrivelse berättar regeringen hur arbetet gått sedan dess. Hur genomförandet av strategin påbörjats i Sverige och vilka krav det ställer på nationell styrning. Hur samarbetet med övriga EU-länder runt Östersjön fungerar och utvecklas. Flera projekt är redan påbörjade. Bland annat ett som har som mål att minska övergödningen i lantbruket och med det även av Östersjön. Ett annat projekt syftar till att öka ländernas samarbete inom forskning och innovation. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2010-04-13 Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:UU16 (pdf, 37 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Betänkande 2009/10:UU21

Lagen om vissa internationella sanktioner ändras. Ändringarna är en konsekvens av att Lissabonfördraget har trätt i kraft och att vissa begrepp på området har moderniserats. Syftet är också att bättre spegla sanktionssystemets utveckling och omfattning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2010-03-16 Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:UU21 (pdf, 353 kB)

Betänkande 2009/10:UU20

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på lag om konsulära katastrofinsatser. Lagen innebär att staten även i fortsättningen ska ha en hög beredskap för att hjälpa svenskar i händelse av allvarliga kriser eller katastrofer utomlands. Statens insatser ska komplettera övriga aktörers insatser. Övriga aktörer kan exempelvis vara reseföretag, försäkringsbolag och det drabbade landet. Att staten tar ansvaret för en katastrofinsats innebär inte att alla kostnader för insatsen ska bäras av staten. Den som får hjälp ska ersätta staten för kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller fått vård. De bör kunna täckas av en eventuell reseförsäkring. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2010-03-16 Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:UU20 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lag om konsulära katastrofinsatser

Betänkande 2009/10:UU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottet redovisar i beslutsunderlaget sin syn syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 15
Beredning: 2010-03-02 Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:UU15 (pdf, 349 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2009/10:UU13

Riksdagen sa nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007, 2008 och 2009 om globaliseringen, internationella handelssystem, de internationella finansiella institutionerna och internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna handlar bland annat om samarbete med Asien och Latinamerika, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna, företags agerande vid utvinning av naturresurser, öppenhet och utvecklingsländernas inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) respektive ekosystemtjänster och biståndsprojekt.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Beredning: 2010-01-21 Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:UU13 (pdf, 314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om globalisering m.m.

Betänkande 2009/10:UU9

Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som bland annat innehåller krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Riksdagen uppmanar därför regeringen att erkänna folkmordet. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner i ärendet. Dessa handlar om Israel och de palestinska områdena, Iran, Irak, Turkiet, kurderna, Västsahara och religion i internationella relationer.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Beredning: 2010-01-21 Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-11 Beslut: 2010-03-11

Betänkande 2009/10:UU9 (pdf, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mellanöstern och Nordafrika

Betänkande 2009/10:UU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om Sveriges säkerhetspolitik. Motionerna handlar bland annat om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2010-01-21 Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-03 Beslut: 2010-03-04

Betänkande 2009/10:UU11 (pdf, 128 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa säkerhetspolitiska frågor

Betänkande 2009/10:UU2

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om att biståndsramen för 2010 ska uppgå till 31,4 miljarder kronor. Det motsvarar 1 % av beräknad bruttonationalinkomst, BNI. Därmed kommer det så kallade enprocentsmålet att uppfyllas hela mandatperioden. Medlen för biståndsinsatser beräknas uppgå till 127 miljarder kronor under åren 2007-2010. Riksdagen stödjer regeringens förslag om anslag 2010 respektive prioriteringar för utvecklingssamarbetet under mandatperioden. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. När det gäller Sveriges kapitaltillskott till Asiatiska utvecklingsbanken föreslår utskottet en ändring som innebär att inbetalningen ska uppges i kronor i riksdagsbeslutet. Enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort av Swedfund International AB finns det brister i bolagets styrning. Regeringen och Swedfund rekommenderas därför att genomföra ett antal förbättringsåtgärder. Riksrevisionens styrelse anser att det behövs en samlad bedömning av Swedfunds framtida inriktning, storlek och roll i utvecklingssamarbetet. Riksdagen konstaterar att ett sådant översynsarbete pågår i Regeringskansliet och förutsätter att regeringen snarast redovisar för riksdagen vilka åtgärder som kommer att sättas in till följd av Riksrevisionens rekommendationer.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 11
Beredning: 2009-10-22 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:UU2 (pdf, 454 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2009/10:UU1

Utgiftsområdet Internationell samverkan får närmare 2 miljarder kronor i budgetanslag 2010. Den största posten är Bidrag till vissa internationella organisationer, som får 1,4 miljarder kronor i anslag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:UU1 (pdf, 75 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2009/10:UU7

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2008. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-10-22 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:UU7 (pdf, 28 kB) Webb-tv debatt om förslag: Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008
Paginering