Dokument & lagar (40 träffar)

Betänkande 2009/10:FöU6

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska ersättas av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. En nyhet är att Polismyndigheten inte längre ska vara tillståndsmyndighet för explosiva varor. I stället ska tillstånd prövas av kommunerna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen hade föreslagit att lagen skulle börja gälla den 1 oktober 2010 men riksdagen tidigarelade ikraftträdandet till den 1 september 2010.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2010-05-25 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:FöU6 (pdf, 987 kB)

Betänkande 2009/10:FöU9

I en skrivelse återkommer regeringen med information till riksdagen om det fortsatta arbetet med att utveckla samhällets krisberedskap. I skrivelsen föreslår regeringen att resultatmål bör tas fram för samhällets krisberedskap. Regeringen föreslår också att viktiga delar av lagstiftningen inom området krisberedskap bör ses över i syfte att författningsstödet är anpassat för allvarliga händelser och kriser. Skrivelsen innehåller också regeringens samlade bedömning av krisberedskapens olika delar och vad som har gjorts hittils. Försvarutskottet har även behandlat Riksrevisionens granskning av regeringens och myndigheternas beredskap för antagonistiska hot, till exempel terrorhot, mot transporter av farligt gods. I granskningen framkom att det finns vissa brister. Riksrevisionen föreslår att åtgärder behöver vidtas när det gäller tillsyn av skyddet för transporter av farligt gods. Riksrevisionen föreslår också att lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och säkerhetsskyddslagen ses över. Detta för att öka möjligheterna att skydda transporter av farligt gods. Riksdagen godkände skrivelsen utan några tillägg. Riksdagen avslog Riksrevionens förslag.

Förslagspunkter: 15
Beredning: 2010-04-20 Justering: 2010-05-25 Debatt: 2010-06-03 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:FöU9 (pdf, 241 kB)

Betänkande 2009/10:CU26

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse om buller i plan- och byggprocessen. Redogörelsen bygger på Riksrevisionens granskning av om statens styrning vid planläggning och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer har gett förutsättningar för en effektiv och transparent plan- och byggprocess. Det här är några slutsatser: Det finns behov av en bättre samsyn och samordning mellan statliga myndigheter. Regeringen har genom bristande styrning medverkat till vissa tolkningsproblem och olika bedömningar på regional och lokal nivå. Det är viktigt att regeringen snarast ser över vilka åtgärder som behövs för att tillämpningen av regelverket ska bli mer transparent och förutsägbart. Regeringen har redan tagit del av granskning, lagt fram flera förslag till riksdagen och vidtagit åtgärder som kan bidra till en bättre transparens och förutsägbarhet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU26 (pdf, 66 kB)

Betänkande 2009/10:CU19

Konsumentskyddet ökar med en ny lag om om ansvaret för obehöriga transaktioner med ett betalningsinstrument, till exempel kontokort eller bankdosa. Vid obehöriga transaktioner där en personlig kod, till exempel en pinkod, har använts ska kontohavaren stå för en självrisk på högst 1 200 kronor. Om kontohavaren genom grov oaktsamhet har brutit mot sina skyldigheter ska han eller hon ansvara för hela beloppet. Är kontohavaren konsument ska ansvaret vara begränsat till 12 000 kronor, utom då han eller hon handlat särskilt klandervärt. En kontohavare ska också ansvara för hela beloppet om han eller hon inte inom en viss tid underrättar betaltjänstleverantören om den obehöriga transaktionen. Lagen ska börja gälla den 1 augusti 2010 i stället för den 1 juli 2010 som regeringen föreslagit.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU19 (pdf, 175 kB)

Betänkande 2009/10:CU31

Riksdagen har beslutat om en mindre ändring av lagen om alkoholutandningsprov. Skälet är att en paragraf har ett ofullständigt innehåll. Detta till följd av beslutet om en nedre gräns för sjöfylleri den 28 april 2010 (Proposition 2009/10:76). Lagändringen börjar gälla från den 1 sept 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:CU31 (pdf, 19 kB)

Betänkande 2009/10:CU30

Riksdagen har beslutat att regeringens proposition "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation" skjuts upp till riksmötet 2010/11. Beslutet gäller även de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till civilutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:CU30 (pdf, 15 kB)

Betänkande 2009/10:CU22

EU har beslutat att vissa företag ska undantas från kravet på att upprätta koncernredovisning. Beslutet är ett steg i arbetet för att skapa regelförenklingar för aktiebolag. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna före den 1 januari 2011. För att införa EU-direktivet har riksdagen beslutat att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning om samtliga dotterföretag är av liten betydelse. Samtidigt förtydligas Revisorsnämndens möjligheter att lämna ut uppgifter till länder utanför EES-området, där EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein ingår. Riksdagen har också beslutat om en framflyttning av tidpunkten då man ska kunna tillämpa de nya bestämmelser om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Bestämmelserna ska kunna användas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2011. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:CU22 (pdf, 1031 kB)

Betänkande 2009/10:FöU7

En ny lag, skyddslagen, ska ersätta lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar. I svensk lag finns sedan tidigare ett speciellt skydd av platser som fyller viktiga samhällsfunktioner. Dessa kallas för skyddsobjekt. Genom den nya lagen kan fler verksamheter bli skyddsobjekt. Det gäller anläggningar och områden som används till Sveriges penningförsörjning. Det gäller också verksamhet för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, samt verksamhet som bedrivs inom kriminalvården. Den nya lagen innebär också att begreppet militärt skyddsområde försvinner. Militära anläggningar som är viktiga för att skydda Sverige och områden av särskild militär betydelse kan i stället bli skyddsobjekt. Hotet om grovt rån kommer också att klassas som skyddsändamål. Det betyder att Sverige får möjlighet att skydda sig mot grova rån på samma sätt som för exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri som redan räknas som skyddsändamål. Lagstiftningen börjar gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2010-03-09 Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:FöU7 (pdf, 1113 kB)

Betänkande 2009/10:CU16

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om frågor som berör plan- och bygglagen. Skälet är att regeringen har avlämnat propositionen "En enklare plan- och bygglag". I propositionen föreslår regeringen att en helt ny plan- och bygglag ersätter den nuvarande lagen. Utskottet säger därför nej till samtliga motioner och hänvisar till den nu överlämnade propositionen. Många motioner tar upp plan- och byggprocessen. Andra motioner tar bland annat upp buller-, trafik- och klimatfrågor i samhällsplanering.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:CU16 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2009/10:FöU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om sjö- och kustövervakningsfrågor. Flera motioner handlar om åtgärder mot vrak som kan läcka miljögifter. Sjöfartsverket har inlett ett kartläggnings- och utredningsarbete som på sikt ska hantera de frågor som väcks i dessa motioner.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-03-09 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-25

Betänkande 2009/10:FöU5 (pdf, 43 kB)

Betänkande 2009/10:CU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare, obligatorisk hemförsäkring, försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, överfallsskyddet i hemförsäkringar, information vid försäkringsfall, trafikskadeersättning till barn och skadestånd vid sakskador.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-18 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:CU17 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2009/10:FöU2

Riksdagen sa nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009 om naturolyckor och katastroffonder. Motionerna handlar bland annat om frågor om nationell strategi mot naturolyckor, myndighetsansvar för klimatanpassning och förebyggande av naturolyckor, vattennivåer i Vänern och Mälaren och ekonomisk kompensation vid naturolyckor.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2010-01-26 Justering: 2010-02-09 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-25

Betänkande 2009/10:FöU2 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2009/10:CU5

Riksdagen sa nej till 17 motioner gällande naturresursfrågor. Förslagen, som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat åtgärder mot stranderosion och minskade fastighetsvärden till följd av vindkraftsetableringar.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:CU5 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2009/10:CU2

Riksdagen beslutade om lagändringar med anledning av en ny så kallad Luganokonvention. I oktober 2007 antogs i Lugano konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Konventionen gäller mellan EU, å den ena sidan, och Eftastaterna Island, Norge och Schweiz, å den andra sidan. Den innehåller bestämmelser om vilket lands domstol som ska pröva privaträttsliga mål när parterna är bosatta i olika konventionsstater och om erkännande och verkställighet av avgöranden från andra konventionsstater. Konventionen kommer att ersätta den nuvarande Luganokonventionen från 1988. Syftet med konventionerna är att stärka det rättsliga skyddet för enskilda.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-05 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:CU2 (pdf, 2640 kB)

Betänkande 2009/10:CU13

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om associationsrättsliga frågor. Skälet är i några fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, regler för socialt företagande, revisionspliktens omfattning och arbete i bolagsstyrelser.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:CU13 (pdf, 98 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor

Betänkande 2009/10:CU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens regler om köp och fel, fastighetsmäklarlagen, tomträtt, bostadsarrende samt expropriation.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:CU10 (pdf, 144 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrätt

Betänkande 2009/10:CU7

Riksdagen sa nej till ett 60-tal motioner på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Förslagen, som lämnades in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat om abonnemang på mobiltelefoni, andrahandsförsäljning med evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, obehörigt användande av kontokort och sms-lån.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2009-12-08 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:CU7 (pdf, 190 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konsumentfrågor och sms-lån

Betänkande 2009/10:CU6

Riksdagen sa nej till 31 motioner om insolvensrättsliga frågor. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. Förslagen, som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat utmätning av bostäder och överskuldsättning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:CU6 (pdf, 91 kB) Webb-tv debatt om förslag: Insolvens- och utsökningsrätt

Betänkande 2009/10:CU27

Länstyrelsernas tillsyn av överförmyndare har granskats av Riksrevisionen. Granskningen är en uppföljning av en undersökning som gjordes 2006 och som visade på stora brister både i länstyrelsernas tillsyn och i överförmyndarnas verksamhet. En överförmyndare är en person som har det yttersta ansvaret för att gode män och förvaltare, som i sin tur företräder personer i ekonomiska och personliga angelägenheter, sköter sitt uppdrag enligt lagstiftningens principer. Brister i överförmyndarens verksamhet kan i slutändan drabba enskilda människor som samhället åtagit sig att skydda. Sedan 2006 har regeringen tagit flera initiativ för att stärka länstyrelsernas tillsyn och tillfört mer resurser. Riksrevisionen konstaterar emellertid att genomförda insatser inte varit tillräckliga för att komma tillrätta med behovet av stärkt bevakning av likabehandling och rättssäkerhet för den enskilde. Granskningen visar också på stora påfrestningar i överförmyndarnas verksamhet då de svåra fallen ökar och systemet utmanas. Riksrevisionen föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder samt tillsätta en utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet. Riksdagen sa nej till framställningen. Anledningen är att det redan pågår arbete för att ytterligare stärka länstyrelsernas tillsyn samt överförmyndarnas verksamhet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2010-04-15 Justering: 2010-04-29 Debatt: 2010-05-06 Beslut: 2010-05-19

Betänkande 2009/10:CU27 (pdf, 64 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillsyn av överförmyndarna

Betänkande 2009/10:CU3

Lagen om förvärv av hyresfastighet med mera slutar att gälla den 1 mars 2010. Orsaken är att lagen inte tillräckligt effektivt förhindrar att personer som är mindre lämpliga som hyresvärdar köper och förvaltar hyresfastigheter. Samtidigt skärps bostadsförvaltningslagen med syftet att tillvarata hyresgästernas intressen av en godtagbar fastighetsförvaltning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-12-15 Debatt: 2010-01-20 Beslut: 2010-01-20

Betänkande 2009/10:CU3 (pdf, 1065 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ägande och förvaltning av hyreshus
Paginering