Dokument & lagar (168 träffar)

Utskottsmöte 2002/03:32

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om pågående uppföljnings- och utvärderingsarbete rörande näringsförbud Företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Patent- och

2003-05-27 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:31

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:80 om ny sambolag jämte motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor:

2003-05-20 11:00:00

Betänkande 2002/03:LU19

En ny sambolag för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden börjar gälla den 1 juli 2003. Många av den gamla sambolagstiftningens regler förs över till den nya sambolagen. Men den nya lagen innehåller en del nyheter. Begreppet sambor får en allmänt tillämplig och klarare definition. När det i en lag talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så menar man också sambor av samma kön. Det blir tydligare när ett samboförhållande upphör. Samborna ska kunna avtala om att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ett samboförhållande ska upphöra omedelbart får samborna skriva ett föravtal om den kommande bodelningen. Det införs en tidsfrist för när en begäran om bodelning senast ska ske när båda samborna är i livet. Det införs även en frist för en efterlevande sambo som flyttat från bostaden. Riksdagen beslutade också att lagen om bostadsbidrag ska vara könsneutral och gälla för sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till ändringar i andra lagar som en följd av den ändrade definitionen av sambor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-06 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-03

Betänkande 2002/03:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 2002/03:LU18

Från den 1 oktober 2003 är det obligatoriskt även för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Därmed ställs dessa fastighetsmäklare, precis som övriga fastighetsmäklare, under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Syftet är att öka samhällskontrollen över yrkesmässig förmedling av hyresrätter och att förbättra konsumentskyddet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-13 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU18 (doc, 127 kB)

Betänkande 2002/03:LU17

Riksdagen beslutade om nya förmånsrättsregler. Syftet är att underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs och att förbättra arbetstagarnas löneskydd i konkurs. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att snabbt återkomma med ett förslag om att avskaffa det s.k. återvinningsförbudet. Återvinning innebär att en i och för sig giltig rättshandling återgår. Betalning av förmånsberättigade skatter och avgifter får i dag inte bli föremål för återvinning i konkurs.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2003-04-08 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU17 (doc, 182 kB)

Utskottsmöte 2002/03:30

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:30 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Bilagor Protokoll p. 1

2003-05-15 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:29

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:56 om redovisning av könsfördelningen i företags- ledningar jämte motioner samt justering

2003-05-13 11:00:00

Betänkande 2002/03:LU7

Företagen ska från den 1 januari 2004 i sina årsredovisningar ange könsfördelningen inom företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla företagets styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla även koncernredovisningen. Kravet ska inte gälla för företag och koncerner som har högst tio anställda.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2003-05-13 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU7 (doc, 156 kB)

Utskottsmöte 2002/03:28

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:28 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2002/03:80 om ny sambolag jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Helén Törnqvist 3. Behandling

2003-05-08 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:27

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under resterande del av våren 2003 Bilagor: se bilageförteckning

2003-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:26

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:57 om effektivare pantbrevshantering m.m. jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2003-04-15 09:00:00

Betänkande 2002/03:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om främjande av patent, patentintrångsförsäkring, bruksmodellskydd, datorrelaterade uppfinningar, upphovsrättsligt skydd, upphovsrätt i anställningsförhållanden, ersättning för kopiering, ersättning till STIM, statens engagemang i STIM, följerätt och s.k. arenarätt.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Beredning: 2003-03-20 Justering: 2003-04-15 Debatt: 2003-05-14 Beslut: 2003-05-14

Betänkande 2002/03:LU16 (doc, 161 kB)

Betänkande 2002/03:LU15

Riksdagen beslutade om effektivare hantering av obelånade pantbrev fr.o.m. den 1 juli 2003. Det ska vara möjligt att i pantbrevsregistret registrera inteckningar utan någon anknytande uppgift om pantbrevshavare. Om uppgift om pantbrevshavare saknas, ska den som har beviljats lagfart för fastigheten eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, tomträttsinnehavaren anses som pantbrevshavare.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2003-04-15 Debatt: 2003-05-14 Beslut: 2003-05-14

Betänkande 2002/03:LU15 (pdf, 756 kB)

Utskottsmöte 2002/03:25

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för lagutskottets sammanträden m.m. under resterande del av våren 2003 3. Behandling av proposition

2003-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:24

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2002/03:49 om nya förmånsrättsregler jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna 2002/03:

2003-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:23

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om skadeståndsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2003-04-01 11:00:00

Betänkande 2002/03:LU14

Riksdagen lade regeringens skrivelse om utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken till handlingarna. I skrivelsen anger regeringen nya delmål under det konsumentpolitiska miljömålet. Vidare redovisar regeringen effekterna av vissa miljöåtgärder inom det konsumentpolitiska området.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2003-03-06 Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU14 (doc, 137 kB)

Betänkande 2002/03:LU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna handlar bl.a. om att införa en rätt till ersättning för sorg och saknad, att precisera vilka anhöriga som har rätt till ersättning för kostnader i samband med att en anhörig drabbats av personskada, ersättning för skador i tjänsten, patientskadelagen samt ersättning för fingerade personuppgifter.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2003-02-18 Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU12 (doc, 117 kB)

Utskottsmöte 2002/03:22

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande fastigheter samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se

2003-03-27 09:30:00

Betänkande 2002/03:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden år 2002 om fastigheter. Motionerna handlar bl.a. om jordabalkens felregler, historiska arrenden, fastighetsmäklare och herrelösa fastigheter.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2003-02-20 Justering: 2003-03-27 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU13 (doc, 96 kB)