Dokument & lagar (179 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:85 om ny aktiebolagslag jämte motioner samt justering av förslag till utskottets betänkande

2005-05-26 09:30:00

Betänkande 2004/05:LU23

Aktiebolagslagen från 1975 ersätts den 1 januari 2006 av en ny aktiebolagslag. Ett antal andra lagar ändras också. Den nya aktiebolagslagen syftar till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Lagändringarna syftar även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. Den nya aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, aktier, bolagets organisation, ökning av aktiekapitalet, värdeöverföring, fusion, delning av bolag, byte av bolagskategori och inlösen av minoritetsaktier.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:LU23 (pdf, 34143 kB)

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2005-05-24 11:00:00

Betänkande 2004/05:LU25

Den 1 juli 2005 blir det möjligt för lesbiska par att få barn genom assisterad, eller konstgjord, befruktning på sjukhus i Sverige. Hittills har endast kvinnor som är gifta eller sambo med en man haft den möjligheten. Assisterad befruktning kan ske antingen genom insemination eller befruktning utanför kroppen, till exempel provrörsbefruktning. Enligt lagen får behandlingarna bara utföras vid allmänna sjukhus respektive universitetssjukhus. Ett barn som på detta sätt har kommit till genom assisterad befruktning har möjlighet att få veta vem den biologiska föräldern är. Ett lesbiskt par som genomgår en assisterad befruktning på sjukhus kommer att vara föräldrar till det barn som föds. Partnern eller sambon till den kvinna som föder barnet måste ha samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet ska bestämmas genom bekräftelse eller dom.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:LU25 (pdf, 4079 kB)

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:128 om lönegaranti vid gränsöverskridande situationer jämte motioner samt justering av förslag

2005-05-19 09:30:00

Betänkande 2004/05:LU26

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige ska få en god man. Den gode mannen ska utses snabbt efter det att barnet anlänt till Sverige. Personen i fråga ska vara både barnets förmyndare och vårdnadshavare. Om barnet får uppehållstillstånd ska en särskild vårdnadshavare ersätta den gode mannen. Även barn som blivit ensamma efter ankomsten till Sverige kan få en god man. Beslutet innebär också att en vårdnadshavare kan utses för barn vars föräldrar exempelvis försvunnit i en naturkatastrof eller liknande och där föräldrarna ännu inte kunnat dödförklaras. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2005-05-10 Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:LU26 (pdf, 1407 kB)

Betänkande 2004/05:LU24

Lönegarantilagen ändras så att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt. Även lagen om europabolag ändras. Lagändringarna börjar gälla den 7 oktober 2005.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2005-04-26 Justering: 2005-05-19 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:LU24 (pdf, 1430 kB)

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2005-05-12 09:30:00

Betänkande 2004/05:LU27

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ny upphovsrättslagstiftning. Beslutet innebär att ett tydligt förbud införs mot nedladdning av musik, bilder och annat material på Internet för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Personer som gjort sig skyldiga till olaglig kopiering ska betala skadestånd om de haft uppsåt, det vill säga att de känt till att materialet inte får kopieras, eller om de varit grovt oaktsamma. När det gäller kravet på oaktsamhet gick riksdagen ett steg längre än regeringen. Regeringen ansåg i sitt förslag att det räckte med att vara oaktsam, inte grovt oaktsam. Det kommer inte längre, annat än i undantagsfall, vara tillåtet att kopiera böcker utan att författaren får betalt. Att bränna ett exemplar av en CD-skiva man köpt eller att kopiera tidningsartiklar kommer fortfarande att vara tillåtet. Teknik som används till att knäcka koder eller kringgå kopieringsskydd för upphovsrättsligt material på Internet förbjuds. Den får inte heller säljas. Avgiften på oinspelade CD-skivor, DVD-skivor, kassetter och videoband höjs för att kompensera författare, musiker och andra upphovsmän ekonomiskt för den privata kopiering som är tillåten. Bibliotek, arkiv och skolor kommer att få utökade möjligheter att kopiera upphovsrättsligt material digitalt. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Beredning: 2005-04-28 Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-25

Betänkande 2004/05:LU27 (pdf, 9773 kB)

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2004/05:136 om stärkt skydd för ensamkommande barn jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande:

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. jämte motioner

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:57 om lönegaranti vid företagsrekonstruktion jämte motioner samt justering av förslag till

2005-04-26 11:00:00

Betänkande 2004/05:LU28

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införa statlig lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Lagändringarna innebär att arbetstagare kommer att få samma rätt till lönegaranti vid företagsrekonstruktioner som de har i samband med konkurser. Utsikterna för företagsrekonstruktion utan konkurs förbättras med det nya förslaget, anser riksdagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2005-04-14 Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:LU28 (pdf, 2139 kB)

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2004/05:75 om redogörelse för behandlingen

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 11:00 Plats: OBS EU-nämndens sessionssal RÖ 9-54 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2004/05:57 om lönegaranti vid företagsrekonstruktion jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande:

2005-04-14 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om fakturaskojeri samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2005-04-05 11:00:00

Betänkande 2004/05:LU19

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som gör att den som ägnar sig åt fakturaskojeri kan få betala skadestånd. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Vid fakturaskojeri får näringsidkare och konsumenter fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden för produkter som de inte uttryckligen har beställt. På så sätt luras mottagaren att tro att han är skyldig att betala. I många fall har mottagaren inte ens fått någon vara levererad eller tjänst utförd.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:LU19 (pdf, 107 kB)

Betänkande 2004/05:LU18

Stiftelselagen och lagen om handelsbolag och enkla bolag ändras för att minska möjligheterna att använda stiftelser som redskap i ekonomisk brottslighet. Stiftelser, som inte har någon behörig företrädare i Sverige, ska bemyndiga en person som bor i Sverige att på stiftelsens vägnar ta emot delgivning. Stiftelseregistret ska innehålla uppgift om revisorer i registrerade stiftelser, och pensions- och personalstiftelser ska inte få vara bolagsmän i handelsbolag. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-20 Beslut: 2005-04-20

Betänkande 2004/05:LU18 (pdf, 875 kB)

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Lagutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande fastighetsförmedling och fastigheter samt justering av förslag till utskottets

2005-03-22 11:00:00