Dokument & lagar (206 träffar)

Omröstning 2012/13:MJU11p15 Svenska utsläppsmål m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU11 Klimatpolitik m.m.förslagspunkt 15 Svenska utsläppsmål m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 3 och 4, 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkandena 9 och 11 samt 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 5 i denna del. Datum: 2013-03-20

2013-03-20

Omröstning 2012/13:MJU10p4 Åtgärdsplan för minskat oljeberoende inom svensk matförsörjning

Votering: betänkande 2012/13:MJU10 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 4 Åtgärdsplan för minskat oljeberoende inom svensk matförsörjning Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ399. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU10p1 Landsbygdsprogrammet

Votering: betänkande 2012/13:MJU10 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 1 Landsbygdsprogrammet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ221 och 2012/13:MJ447. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19 M 92 0 2 13 MP 0 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU10p6 Prissättning m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU10 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 6 Prissättning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ409 yrkande 2 och 2012/13:MJ445 yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU10p2 Svensk livsmedelsproduktion m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU10 Landsbygdspolitik m.m.förslagspunkt 2 Svensk livsmedelsproduktion m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ240, 2012/13:MJ276 och 2012/13:MJ454. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 0 92 19

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU9p12 Livsmedelsstrategi

Votering: betänkande 2012/13:MJU9 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 12 Livsmedelsstrategi Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 93 0 1

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU9p1 Märkning av livsmedel m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU9 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 1 Märkning av livsmedel m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ215 av Catharina Bråkenhielm S2012/13:MJ309 av Lennart Axelsson S och 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 2. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU9p3 Märkning av kött

Votering: betänkande 2012/13:MJU9 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 3 Märkning av kött Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ333 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt båda SD yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:MJ472 av Erik Almqvist SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU9p6 Dricksvatten m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU9 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 6 Dricksvatten m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ257 av Katarina Köhler S yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19 M 94 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU8p5 Källsortering

Votering: betänkande 2012/13:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Källsortering Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ204 av Lars-Axel Nordell och Penilla Gunther båda KDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 93

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU8p6 Produkters livslängd m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 6 Produkters livslängd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 31, 2012/13:MJ277 av Ulrik Nilsson M och 2012/13:MJ439 av Jan Ericson MDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU8p1 Mål för insamling av matavfall

Votering: betänkande 2012/13:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 1 Mål för insamling av matavfall Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 47. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU8p8 Uppföljning och registrering

Votering: betänkande 2012/13:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 8 Uppföljning och registrering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ373 av Anita Brodén FP och 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 48. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP Parti Ja

2013-03-13

Betänkande 2012/13:MJU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om klimatpolitik. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om internationella avtal, utsläppsmål för koldioxid, mekanismen för ren utveckling, livsmedelskedjans klimatpåverkan, förnybara drivmedel och luftkvalitet.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 32
Justering: 2013-03-07 Debatt: 2013-03-20 Beslut: 2013-03-20

Betänkande 2012/13:MJU11 (pdf, 435 kB) Webb-tv debatt om förslag: Klimatpolitik m.m.

Betänkande 2012/13:MJU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om livsmedelspolitik. Motionerna handlar bland annat om märkningen av livsmedel och slaktat kött, hanteringen av slaktat vilt, dricksvatten, avgifter för tillsyn och förslag om olika utredningsinsatser.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-13 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:MJU9 (pdf, 205 kB) Webb-tv debatt om förslag: Livsmedelspolitik

Betänkande 2012/13:MJU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, källsortering, sanering av förorenad mark och miljöfarliga vrak.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-13 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:MJU8 (pdf, 231 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Betänkande 2012/13:MJU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om landsbygdspolitik. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör Sveriges landsbygdsprogram, svensk livsmedelsproduktion, förändring av EU:s jordbrukspolitik och de areella näringarna.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-13 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:MJU10 (pdf, 259 kB) Webb-tv debatt om förslag: Landsbygdspolitik m.m.

Utlåtande 2012/13:MJU6

EU-kommissionen har lämnat ett förslag om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid resursernas användning i EU. Utgångspunkten för förslaget är en FN-konvention om biologisk mångfald. Konventionen anger att alla parter är skyldiga att underlätta tillträdet till genetiska resurser. Parterna är dessutom skyldiga att dela resultaten av forskning och utveckling och nyttan av kommersiell eller annan användning med den part som tillhandahåller genetiska resurser. Parterna i konventionen antog 2010 det så kallade Nagoyaprotokollet som utvidgar konventionens generella ram. EU och de flesta EU-länder har undertecknat protokollet. Huvudsyftet med EU-kommissionens förslag är de åtaganden som genomförandet av protokollet innebär.

Miljö- och jordbruksutskottet har granskat kommissionens förslag. Utskottet anser att det är motiverat att i en EU-förordning reglera att användarna följer Nagoyaprotokollet. En harmonisering skapar enkelhet för användare.

Tillträde till genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser är en suverän rättighet för stater. Utskottet anser att detta förhållande ska kvarstå. Lagstiftning om tillträde till genetiska resurser bör därför kvarstå hos EU-länderna. Utskottet anser att lagförslaget i dess nuvarande utformning inte utesluter en överföring av lagstiftningskompetens till EU inom detta område.

Kommissionen föreslår också en EU-plattform för att effektivisera villkoren för tillträde i EU-länderna. Förslaget om en plattform är ett frivilligt åtagande för länderna. Plattformen ska kunna ge icke-bindande rådgivning, vägledning eller yttrande i olika frågor. Endast två EU-länder har infört lagstiftning om tillträde till sina genetiska resurser. Utskottet anser att det är en onödig och oproportionerlig åtgärd att inrätta en EU-plattform som syftar till att strama upp och diskutera EU-ländernas lagstiftning. Förslaget kan ses som ett inledande steg till en EU-harmoniserad lagstiftning. Lagstiftningskompetensen bör även inom detta område vara kvar hos EU-länderna.

Utskottet anser därmed att EU-kommissionens förslag i sin nuvarande utformning strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska EU vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå. Riksdagen skickade på utskottets förslag ett så kallat motiverat yttrande till EU.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2012-11-29 Justering: 2012-12-12 Debatt: 2012-12-18 Beslut: 2012-12-19

Utlåtande 2012/13:MJU6 (pdf, 58 kB)

Betänkande 2012/13:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 16,6 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2013. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. De största anslagen går till gårdsstöd, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljö- och jordbruksutskottet har tillsammans med näringsutskottet följs upp det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden och finansieras gemensamt av Sverige och EU. En av slutsatserna är att programmet kan förenklas och myndigheternas handläggning vidareutvecklas. Programmet upplevs dock som positivt för landsbygdens utveckling. Detta även om programmet antagligen inte kommer att nå ända fram till målen. Riksdagen godkände uppföljningen.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2012-11-29 Debatt: 2012-12-17 Beslut: 2012-12-18

Betänkande 2012/13:MJU2 (pdf, 666 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2012/13:MJU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,9 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2013. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-11-29 Debatt: 2012-12-13 Beslut: 2012-12-18

Betänkande 2012/13:MJU1 (pdf, 508 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård