Dokument & lagar (206 träffar)

Betänkande 2012/13:MJU5

Riksdagen sa ja till lagändringar som genomför EU:s direktiv om industriutsläpp i svensk lag. Den som bedriver eller ska bedriva industriverksamhet ska ta fram en statusrapport om föroreningar i mark och grundvatten inom det aktuella området. Regeringen eller en utsedd myndighet får besluta om de närmare bestämmelserna för detta. Företaget ska återställa området till dess tidigare skick om verksamheten läggs ner och föroreningarna är betydligt större än vad de var när statusrapporten upprättades. Bestämmelserna om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ändras också.

Lagändringarna börjar gälla den 7 januari 2013.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 11
Justering: 2012-11-29 Debatt: 2012-12-07 Beslut: 2012-12-11

Betänkande 2012/13:MJU5 (pdf, 1068 kB)

Utlåtande 2012/13:MJU7

Miljö- och jordbruksutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020. Syftet med grönboken är att starta en debatt om den bästa strategin för att ta fram en tillgänglig och hållbar digital kartläggning av Europas havsbottnar och havsvatten.

Utskottet anser att havet och kustområdena måste ses som en långsiktigt hållbar resurs. Det måste finnas ett helhetsperspektiv i förvaltningen av hav och kustområden. För att skydda och ta tillvara på havet och dess resurser är det viktigt att öka kunskapen om det. Verktygen som möjliggör det bör användas. Utskottet menar att det har stor betydelse för kunskapsförsörjningen att alla intressenter är delaktiga och att det finns tillgång till relevanta, lättillgängliga och kostnadsfria data.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2012-10-23 Justering: 2012-11-20 Debatt: 2012-11-28 Beslut: 2012-12-21

Utlåtande 2012/13:MJU7 (pdf, 30 kB)

Betänkande 2012/13:MJU4

Industrier är skyldiga att delta i systemet för handel med utsläppsrätter. Det innebär att dessa anläggningar inte får ha större koldioxidutsläpp än vad de har utsläppsrätter för. Nu ska företag inte behöva ha utsläppsrätter för den koldioxid som de lagrar i en anläggning som har godkänts för det. Lagringen ska bekräftas av en godkänd kontrollant.

Samtidigt ändras miljöbalken på två ställen. Den ena ändringen innebär att uppgifter som ska finnas i en miljökonsekvensbeskrivning ska anpassas efter var i beslutsprocessen som ärendet befinner sig. Den andra ändringen gäller vilka som ska få information när en plan eller ett program har antagits. Syftet med lagändringarna är att förtydliga Sveriges genomförande av EU:s direktiv om miljöbedömningar av planer och program.

Lagändringarna börjar gälla den 7 januari 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-11-20 Debatt: 2012-11-28 Beslut: 2012-11-28

Betänkande 2012/13:MJU4 (pdf, 194 kB)

Betänkande 2012/13:MJU3

Känsliga uppgifter som samlas in om hotade växter och djur som är viktiga att bevara ska kunna skyddas genom sekretess. Med det menas att uppgifterna inte behöver lämnas ut. Sekretesskyddet ska inte längre bara gälla utrotningshotade arter.

Miljöbalken ändras också så att den hänvisar till bland annat den omarbetade versionen av EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-10-18 Debatt: 2012-11-14 Beslut: 2012-11-14

Betänkande 2012/13:MJU3 (pdf, 175 kB)

Omröstning 2006/07:MJU17p2 Ansvarsgenombrott

Votering: betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar, förslagspunkt 2 Ansvarsgenombrott Riksdagen antar 10 kap. 2 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 4. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan

2007-06-14

Omröstning 2006/07:MJU17p1 Definitioner

Votering: betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar, förslagspunkt 1 Definitioner Riksdagen antar 10 kap. 1 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan

2007-06-14

Omröstning 2006/07:MJU17p5 Bemyndiganden

Votering: betänkande 2006/07:MJU17 Ett utvidgat miljöansvar, förslagspunkt 5 Bemyndiganden Riksdagen antar 10 kap. 21 första stycket 3 regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:95 i denna del och avslår motion 2006/07:MJ4 yrkande 3. Datum: 2007-06-14 Omröstning

2007-06-14

Betänkande 2006/07:MJU17

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett utvidgat miljöansvar. Nuvarande regler om föroreningsskador ska från den 1 augusti 2007 kompletteras med regler om ansvar för att avhjälpa allvarliga miljöskador. Reglerna gäller till exempel allvarliga skador på den biologiska mångfalden av skyddade arter och livsmiljöer. Sverige anpassar sig genom dessa lagändringar till EU:s så kallade miljöansvarsdirektiv.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-08 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:MJU17 (pdf, 4166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett utvidgat miljöansvar

Betänkande 2006/07:MJU16

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny lag för tävling med hästar. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2007 och innebär till exempel att svenska hästar och hästar från andra EU-länder och Schweiz ska få tävla i Sverige på samma villkor. Tävlingsarrangörerna ska få avsätta högst 20 procent av prissumman eller annan vinst till att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet. Genom lagen genomförs bestämmelser som gäller inom EU.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-08 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:MJU16 (pdf, 410 kB)

Omröstning 2006/07:MJU14p5 Det kustnära fisket m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 5 Det kustnära fisket m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ237 yrkande 3, 2006/07:MJ252 och 2006/07:MJ379. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU14p2 Långsiktigt hållbart fiske

Votering: betänkande 2006/07:MJU14 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Långsiktigt hållbart fiske Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ248, 2006/07:MJ268 yrkandena 1 och 3, 2006/07:MJ305 yrkandena 1-3, 2006/07:MJ378 yrkande 3 och 2006/07:MJ390 yrkandena 20, 21 och 26-28. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p5 Strandskydd

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 5 Strandskydd Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C279 yrkande 5, 2006/07:C360 yrkandena 31 och 32, 2006/07:MJ210, 2006/07:MJ212, 2006/07:MJ249, 2006/07:MJ251, 2006/07:MJ259, 2006/07:MJ303, 2006/07:MJ310, 2006/07:MJ337 yrkande 7, 2006/07:MJ386, 2006/07:MJ397

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p12 Valfångst m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 12 Valfångst m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ258 och 2006/07:MJ368. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 76 0 0 21 c 23 0 0 6

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p9 28 § jaktförordningen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 9 28 jaktförordningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ233 yrkande 1, 2006/07:MJ240 yrkande 4, 2006/07:MJ273, 2006/07:MJ282 yrkande 1, 2006/07:MJ299, 2006/07:MJ336 yrkande 15, 2006/07:MJ342, 2006/07:MJ359 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ361 yrkandena

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU12p3 Miljömålet Levande skogar

Votering: betänkande 2006/07:MJU12 Biologisk mångfald, förslagspunkt 3 Miljömålet Levande skogar Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ338 yrkande 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 2 0 31 m 74 0 0 23 c 24 0 0 5 fp

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU11p10 Åtgärder mot övergödning

Votering: betänkande 2006/07:MJU11 Havsmiljöpolitik, förslagspunkt 10 Åtgärder mot övergödning Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ268 yrkande 5. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 3 96 0 31 m 76 0 0 21 c 24 0 0

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU11p1 Utveckling av havsmiljöarbetet

Votering: betänkande 2006/07:MJU11 Havsmiljöpolitik, förslagspunkt 1 Utveckling av havsmiljöarbetet Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ367. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 2 94 0 34 m 76 0 0 21 c 24 0 0 5 fp 18

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU11p2 Förvaltning av havet

Votering: betänkande 2006/07:MJU11 Havsmiljöpolitik, förslagspunkt 2 Förvaltning av havet Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 76 0 0 21 c 24 0 0 5

2007-05-16

Omröstning 2006/07:MJU10p4 Grytjakt

Votering: betänkande 2006/07:MJU10 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4 Grytjakt Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ325. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp 20 0 1 7 kd

2007-05-10

Omröstning 2006/07:MJU10p1 Uthållig jakt och viltvård

Votering: betänkande 2006/07:MJU10 Jakt och viltvård, förslagspunkt 1 Uthållig jakt och viltvård Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om uthållig jakt. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 79 0 0

2007-05-10