Dokument & lagar (208 träffar)

Omröstning 2013/14:MJU17p4 Förvaltning av gemensamma resurser

Votering: betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 4 Förvaltning av gemensamma resurser Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ515 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU17p3 Betesresursinventering

Votering: betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Betesresursinventering Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ206 av Olle Larsson SDDatum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 97 0 0 10 MP 24 0

2014-06-10

Omröstning 2013/14:MJU17p1 Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 1 Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m. Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. SDatum: 2014-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2014-06-10

Betänkande 2013/14:MJU20

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens slutrapport om granskningar inom klimatområdet 2009-2012. Riksrevisionen har granskat om regeringen skapat förutsättningar för effektiva klimatåtgärder, om kostnaderna är rimliga i förhållande till klimatåtgärderna och om regeringen gett en tydlig och samlad bild av åtgärder, kostnader och effekter. Regeringen håller med Riksrevisionen om att avsedda mål och resultat ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om internationell klimatpolitik, EU:s klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020-2030, vissa övriga EU-frågor, nationell klimatpolitik, luftkvalitet och vindkraft.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 28
Justering: 2014-05-27 Debatt: 2014-06-09 Beslut: 2014-06-10

Betänkande 2013/14:MJU20 (pdf, 440 kB) Webb-tv debatt om förslag: Klimatpolitik

Betänkande 2013/14:MJU17

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013. I rapporten har Riksrevisionen granskat om regeringen och berörda myndigheter har arbetat för att nå målen för EU:s landsbygdspolitik. Regeringen instämmer i de flesta av Riksrevisionens synpunkter och kommer att ta hänsyn till dem i arbetet med att utforma ett landsbygdsprogram för perioden 2014-2020.

Riksdagen har lagt skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutat ärendet.

Riksdagen har också sagt nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om landsbygdspolitik. Motionerna gäller bland annat de gröna näringarnas arbete med att utveckla varumärken, betesresursinventering, slakt, förvaltning av gemensamma resurser och rennäringsfrågor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2014-05-08 Debatt: 2014-06-04 Beslut: 2014-06-10

Betänkande 2013/14:MJU17 (pdf, 203 kB) Webb-tv debatt om förslag: Landsbygdspolitik

Betänkande 2013/14:MJU18

Regeringen får ge Transportstyrelsen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av de system för att ta hand om bensingaser som bensinmackar måste ha. Transportstyrelsen ska kunna finansiera sin tillsyn och handläggning av ärenden som gäller drivmedel på samma sätt som myndigheten finansierar tillsynen och handläggningen av andra ärenden.

De nya reglerna börja gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-05-08 Debatt: 2014-06-09 Beslut: 2014-06-10

Betänkande 2013/14:MJU18 (pdf, 244 kB)

Betänkande 2013/14:MJU11

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om kvotplikt för biodrivmedel.

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel ställer krav på att det ska vara mer biodrivmedel i bensin och diesel. Den antogs av riksdagen hösten 2013 och börjar att gälla den dag regeringen bestämmer.

Det nya förslaget innebär att kvotplikten inte ska omfatta tåg, eller annat spårbundet färdmedel, och fartyg som går på diesel. Fartyg som används för "sport- och fritidsändamål" ska dock omfattas av lagen.

Ändringarna börjar gälla samma dag som lagen om kvotplikt för biodrivmedel träder i kraft.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-05-08 Debatt: 2014-05-27 Beslut: 2014-05-27

Betänkande 2013/14:MJU11 (pdf, 140 kB)

Betänkande 2013/14:MJU24

I dag finns ingen sammanhållen planering av hur de havsområden som omger Sverige ska användas. För att nå en långsiktigt hållbar utveckling i områdena ska nu nya regler för hushållning med havsområden införas.

För havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska regeringen besluta om havsplaner. De ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar hur ett havsområde kan användas. Regeringen får besluta om förbud eller begränsningar för verksamhet inom ett område som omfattas av en havsplan.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2014-05-06 Debatt: 2014-06-09 Beslut: 2014-06-10

Betänkande 2013/14:MJU24 (pdf, 168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hushållning med havsområden

Betänkande 2013/14:MJU22

Nya regler för hur virke mäts kommer att införas. De nya reglerna gäller för alla typer av virke och nästan alla användningsområden, oavsett träslag. Syftet är att både säljare och köpare av virke ska få lika goda möjligheter att bedöma om priserna för virke är rimliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser får besluta om regler som behövs för att reglerna kring virkesmätningen ska följas och hur noggranna mätningarna ska vara. Myndigheten får också rätt att kontrollera lokaler och utrymmen som används vid mätning och göra undersökningar.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-05-06 Debatt: 2014-06-09 Beslut: 2014-06-10

Betänkande 2013/14:MJU22 (pdf, 175 kB)

Omröstning 2013/14:MJU21p8 Märkning av salt, socker och fett

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 8 Märkning av salt, socker och fett Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ224, 2013/14:MJ417 och 2013/14:MJ490 yrkandena 4, 5 i denna del och 7. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Omröstning 2013/14:MJU21p15 Livsmedelskontroll

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 15 Livsmedelskontroll Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ352 och 2013/14:MJ371 yrkande 1. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 98 0 0 9 MP

2014-05-07

Omröstning 2013/14:MJU21p10 Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 10 Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ302 yrkande 3 och 2013/14:MJ490 yrkande 8. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Omröstning 2013/14:MJU21p1 Vildsvinsprodukter

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 1 Vildsvinsprodukter Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ229 yrkandena 2-4, 2013/14:MJ336 i denna del, 2013/14:MJ367 yrkande 2 och 2013/14:MJ520. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Betänkande 2013/14:MJU23

Zoonoslagen och provtagningslagen ändras. Zoonoslagen gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från djur till människa. Provtagningslagen gäller kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar. Ändringarna gäller bland annat bestämmelser om ersättning för vissa kostnader. Ändringarna görs av lagtekniska skäl och ska inte påverka hur lagarna används.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-27 Beslut: 2014-05-27

Betänkande 2013/14:MJU23 (pdf, 143 kB)

Betänkande 2013/14:MJU21

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Riksdagen anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför uppmanade riksdagen regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 14
Justering: 2014-04-15 Debatt: 2014-04-29 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:MJU21 (pdf, 257 kB) Webb-tv debatt om förslag: Livsmedelspolitik

Omröstning 2013/14:MJU19p5 Vildsvinsförvaltning

Votering: betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård, förslagspunkt 5 Vildsvinsförvaltning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ229 yrkande 1, 2013/14:MJ241, 2013/14:MJ275, 2013/14:MJ334, 2013/14:MJ353, 2013/14:MJ359, 2013/14:MJ367 yrkande 1 och 2013/14:MJ489 yrkande 6. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU19p4 Djurskydd vid jakt

Votering: betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4 Djurskydd vid jakt Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ504 och 2013/14:MJ518 yrkandena 41-43. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20 M 90 0

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU19p1 Allmänna jaktfrågor

Votering: betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård, förslagspunkt 1 Allmänna jaktfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ228 yrkandena 1 och 2, 2013/14:MJ319, 2013/14:MJ441 och 2013/14:MJ489 yrkande 2. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU16p9 Elavfall m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 9 Elavfall m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ217 av Christer Winbäck FP2013/14:MJ340 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic båda S2013/14:MJ361 av Ulf Holm m.fl. MP och 2013/14:MJ365 av Josef Fransson SDDatum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU16p5 Varors livslängd m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Varors livslängd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 26 och 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. MP yrkandena 3 och 9. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5

2014-04-03