Dokument & lagar (14 träffar)

Betänkande 2003/04:BOU13

Telemaster för 3G-nätet ska omfattas av ledningsrätten. Det innebär att mobiltelefonoperatörerna inte måste få mark- eller fastighetsägarnas tillstånd för att sätt upp master. Ledningsrätten är rätten att dra en ledning över någon annans mark i allmännyttiga syften. Nu slår riksdagen fast att inte bara ledningar utan även master och antenner ska omfattas av ledningsrätten. Därmed kommer den att gälla alla delar i 3G-nätet, den tredje generationens mobiltelefonnät, som är under utbyggnad. Genom beslutet blir det också möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2004-05-27 Debatt: 2004-06-16 Beslut: 2004-06-17

Betänkande 2003/04:BOU13 (pdf, 886 kB)

Betänkande 2003/04:BOU12

Ett barns förmögenhet ska inte påverka familjens bostadsbidrag. Regeln ska gälla i de fall där föräldrarna inte har möjlighet att bestämma över förmögenheten. Beslutet innebär att en förmögenhet som barnet fått genom gåva, testamente eller som förmånstagare till en försäkring eller individuellt pensionssparande inte ska räknas med när försäkringskassan undersöker familjens behov av bostadsbidrag. Men förutsättningen är att barnet har fått förmögenheten av någon annan än en förälder. Det krävs också att föräldern inte är inblandad i förmögenhetens förvaltning. Den nya regeln börjar gälla den 1 juli 2004 och kan tillämpas på bostadsbidrag som har betalats ut för 2003 och senare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-05-04 Debatt: 2004-05-24 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:BOU12 (pdf, 187 kB)

Betänkande 2003/04:BOU11

Från den 1 juli 2004 blir det enklare att göra en avstyckad fastighet (styckningslotten) fri från inteckningar. Det innebär att lantmäterimyndigheten redan vid avstyckningen ska kunna bestämma att inteckningarna i stamfastigheten inte ska gälla i styckningslotten.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-04-29 Debatt: 2004-05-24 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:BOU11 (pdf, 175 kB)

Betänkande 2003/04:BOU10

Bostadsrättsföreningar blir från den 1 juli 2004 skyldiga att underrätta socialnämnden innan en bostadsrättshavare som har en lägenhet sägs upp på grund av störningar eller betalningsförsening.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2004-04-29 Debatt: 2004-05-24 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:BOU10 (pdf, 357 kB)

Betänkande 2003/04:BOU9

Reglerna för hur det ska gå till vid lantmäteriförrättningar ändras. Även reglerna om rättegångskostnader vid överklagande av lantmäterimyndighetens beslut och debitering av förrättningskostnader ändras.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2004-04-29 Debatt: 2004-05-24 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:BOU9 (pdf, 903 kB)

Betänkande 2003/04:BOU8

Riksdagen sade nej till motioner om bostadsförsörjningen. Skälet är bland annat de resultat som kom fram när bostadsutskottet nyligen följde upp frågor som tas upp i motionerna. Motionerna handlar i första hand om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och om allmännyttiga bostadsföretag. Även vissa frågor om bland annat förmedling av hyresrätter tas upp. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 21
Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-15 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:BOU8 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2003/04:BOU7

Riksdagen sade nej till motioner om fysisk planering. Motionerna handlar bland annat om mobiltelefonmaster och buller. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2004-03-25 Debatt: 2004-04-15 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:BOU7 (pdf, 2051 kB)

Betänkande 2003/04:BOU6

Riksdagen sade nej till motioner om byggfrågor. Motionerna handlar om ansvaret i byggandet, vissa villkor för bygglov, miljöanpassat byggande, säkerheten i byggnader, byggande i trä och tillgängligheten i boendemiljön. Andra motioner handlar om bostadsanpassningsbidragen. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 18
Justering: 2004-02-19 Debatt: 2004-03-17 Beslut: 2004-03-18

Betänkande 2003/04:BOU6 (pdf, 240 kB)

Betänkande 2003/04:BOU5

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera hur ersättningsreglerna i expropriationslagen fungerar och om de leder till rimliga resultat för den enskilde. Expropriation innebär att enskildas egendom tas i anspråk för att tillgodose olika samhällsnyttiga ändamål. Kommunen har till exempel rätt att expropriera mark som ska användas för tätbebyggelse. Den enskilde har rätt till ersättning för den egendom som exproprieras. Under senare år har reglerna alltmer kommit till användning vid förvärv där förvärvaren är en privat aktör som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 12
Justering: 2004-02-19 Debatt: 2004-03-04 Beslut: 2004-03-10

Betänkande 2003/04:BOU5 (pdf, 185 kB)

Betänkande 2003/04:BOU4

Riksdagen sade nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2004-02-19 Debatt: 2004-03-03 Beslut: 2004-03-04

Betänkande 2003/04:BOU4 (pdf, 171 kB)

Betänkande 2003/04:BOU3

Riksdagen sa nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och ägarlägenheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 20
Justering: 2003-11-20 Debatt: 2003-12-04 Beslut: 2003-12-09

Betänkande 2003/04:BOU3 (pdf, 257 kB)

Betänkande 2003/04:BOU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2004. Även övriga förslag på detta område i budgetpropositionen sa riksdagen ja till. Bland annat höjs det så kallade förlåtandeintervallet i reglerna om bostadsbidrag. Om bostadsbidraget vid den slutliga avstämningen bestäms till ett högre belopp än det som redan betalats preliminärt under bidragsåret, ska mellanskillnaden betalas till bidragstagaren. Om det bestäms till ett lägre belopp ska bidragstagaren betala tillbaka mellanskillnaden. I dag betalas belopp under 200 kronor - förlåtandeintervallet - varken ut eller tillbaka. Nu höjs beloppet till 1 200 kr. De särskilda reglerna vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten för bostadsbidrag till studerande ska tillämpas även fortsättningsvis. Syftet med reglerna är att de förändringar i studiemedelssystemet som gjordes 2001 inte ska innebära ett minskat bostadsbidrag för de studerande i väntan på en mer permanent lösning.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 45
Beredning: 2003-10-30 Justering: 2003-11-20 Debatt: 2003-12-03 Beslut: 2003-12-03

Betänkande 2003/04:BOU1 (doc, 545 kB)

Betänkande 2003/04:KUU1

Riksdagen vill, till skillnad från regeringen, inte ha en vald ordförande i Europeiska rådet. EU bör behålla det nuvarande systemet med roterande ordförandeskap i Europeiska rådet. Regeringen har rapporterat till riksdagen om sina utgångspunkter för EU:s regeringskonferens om EU:s framtid. Regeringskonferensen ska behandla ett förslag till nytt konstitutionellt fördrag som lagts fram av EU:s framtidskonvent. Riksdagen har nu talat om för regeringen vilka utgångspunkter Sverige ska ha under regeringskonferensen. EU bör behålla ordningen med en kommissionär med rösträtt för varje medlemsstat. Konventet har föreslagit att Europeiska rådet ska kunna ändra beslutsregler i fördraget. Sverige bör arbeta för att reglerna bara ska kunna ändras när fördraget ändras. Det skulle vara bra om målet för hållbar utveckling lyftes fram i ett protokoll till fördraget. Sedan lång tid tillbaka är det så att EU-lagar går före EU-ländernas egna lagar. Två viktiga bestämmelser ingår i EU:s lagar: Respekten för medlemsstaternas nationella identitet, som uttrycks i deras politiska och konstitutionella grund, och de grundläggande rättigheter som följer av EU-ländernas gemensamma konstitutionella traditioner. Sverige bör dock arbeta för att dessa regler framgår tydligare.

Förslagspunkter: 99 Reservationer: 122
Beredning: 2003-10-23 Justering: 2003-11-12 Debatt: 2003-11-20 Beslut: 2003-11-20

Betänkande 2003/04:KUU1 (doc, 1021 kB)

Betänkande 2003/04:BOU2

Den 1 januari 2004 börjar nya regler om så kallad tredimensionell fastighetsindelning att gälla. Beslutet ska bl.a. göra det lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader. Utrymmen som rymmer byggnader och andra anläggningar ska kunna brytas ut till självständiga fastigheter. En fastighet ska alltså inte behöva omfatta någon mark. Broar, bergrum och tunnlar ska kunna utgöra egna fastigheter.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2003-10-02 Debatt: 2003-10-22 Beslut: 2003-10-22

Betänkande 2003/04:BOU2 (pdf, 3031 kB)