Dokument & lagar (31 träffar)

Betänkande 2009/10:CU31

Riksdagen har beslutat om en mindre ändring av lagen om alkoholutandningsprov. Skälet är att en paragraf har ett ofullständigt innehåll. Detta till följd av beslutet om en nedre gräns för sjöfylleri den 28 april 2010 (Proposition 2009/10:76). Lagändringen börjar gälla från den 1 sept 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:CU31 (pdf, 19 kB)

Betänkande 2009/10:CU30

Riksdagen har beslutat att regeringens proposition "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation" skjuts upp till riksmötet 2010/11. Beslutet gäller även de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till civilutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:CU30 (pdf, 15 kB)

Betänkande 2009/10:CU25

En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter: Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande. Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked. Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas. Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband. En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2010-05-25 Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU25 (pdf, 21283 kB) Webb-tv debatt om förslag: En enklare plan- och bygglag

Betänkande 2009/10:CU28

Små privata aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Syftet är att aktiebolagen själva så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin organisation och förvaltning. Samma regel ska gälla även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag. Aktiebolag som inte är revisionspliktiga och som vill välja bort revision ska fatta ett beslut med den innebörden. Den fasta mandattiden för revisorer i bland annat aktiebolag ändras från fyra år till ett år. Det finns ett gränsvärde som avgör om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek. Detta gränsvärde höjs. Detsamma gäller det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre företag i årsredovisningslagen. Det innebär att fler företag kan utnyttja de möjligheter till förenklingar och undantag som finns för mindre företag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU28 (pdf, 2877 kB) Webb-tv debatt om förslag: En frivillig revision

Betänkande 2009/10:CU21

Ersättningen höjs vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten. Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen, och man begränsade rätten till ersättning för att hålla markpriserna nere. Andra nyheter med förslaget: Den som får sin fastighet expropierad får utöver ersättningen också ett generellt påslag på 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom påslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med sin fastighet. En regel som begränsar ersättningen upphävs. Därigenom kommer ersättningen att ligga närmare fastighetens marknadsvärde och omfatta även den del av marknadsvärdet som beror på förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt. Möjligheten att göra så kallade toleransavdrag avskaffas. Ersättningen ska i fortsättningen motsvara hela den ersättningsgilla skadan. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2010-05-25 Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU21 (pdf, 3012 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättning vid expropriation

Betänkande 2009/10:CU19

Konsumentskyddet ökar med en ny lag om om ansvaret för obehöriga transaktioner med ett betalningsinstrument, till exempel kontokort eller bankdosa. Vid obehöriga transaktioner där en personlig kod, till exempel en pinkod, har använts ska kontohavaren stå för en självrisk på högst 1 200 kronor. Om kontohavaren genom grov oaktsamhet har brutit mot sina skyldigheter ska han eller hon ansvara för hela beloppet. Är kontohavaren konsument ska ansvaret vara begränsat till 12 000 kronor, utom då han eller hon handlat särskilt klandervärt. En kontohavare ska också ansvara för hela beloppet om han eller hon inte inom en viss tid underrättar betaltjänstleverantören om den obehöriga transaktionen. Lagen ska börja gälla den 1 augusti 2010 i stället för den 1 juli 2010 som regeringen föreslagit.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU19 (pdf, 175 kB)

Betänkande 2009/10:CU29

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor. Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen. De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-17 Beslut: 2010-06-17

Betänkande 2009/10:CU29 (pdf, 1689 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

Betänkande 2009/10:CU26

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse om buller i plan- och byggprocessen. Redogörelsen bygger på Riksrevisionens granskning av om statens styrning vid planläggning och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer har gett förutsättningar för en effektiv och transparent plan- och byggprocess. Det här är några slutsatser: Det finns behov av en bättre samsyn och samordning mellan statliga myndigheter. Regeringen har genom bristande styrning medverkat till vissa tolkningsproblem och olika bedömningar på regional och lokal nivå. Det är viktigt att regeringen snarast ser över vilka åtgärder som behövs för att tillämpningen av regelverket ska bli mer transparent och förutsägbart. Regeringen har redan tagit del av granskning, lagt fram flera förslag till riksdagen och vidtagit åtgärder som kan bidra till en bättre transparens och förutsägbarhet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-06-08 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:CU26 (pdf, 66 kB)

Betänkande 2009/10:CU20

Föräldrar kan i dag hindra att socialtjänsten pratar med deras barn. Detta om barnen inte uppnått den ålder och mognad som krävs för att själva bestämma om sin medverkan. Konsekvensen kan bli att barnen inte får den hjälp eller det stöd som de behöver. Riksdagen har därför beslutat att det ska bli möjligt för utredare inom socialtjänsten att prata med barn utan att vårdnadshavarens gett sitt godkännande och utan att vårdnadshavaren närvarar. Detta ska gälla socialtjänstens barnavårdsutredningar och utredningar på initiativ av socialnämnden om överflyttning av vårdnaden. Riksdagen har även beslutat att domstolar i mål om umgänge, om barnen har behov av det, ska ha möjlighet att besluta om umgängesstöd. Socialnämnden ska då utse en person som medverkar när barnet umgås med den förälder som barnet inte bor med. Det kan exempelvis behövas vid hämtning och lämning för att undvika konfrontation mellan föräldrarna. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-16 Beslut: 2010-06-17

Betänkande 2009/10:CU20 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Betänkande 2009/10:CU24

Riksdagen har beslutat om nya regler för hyressättningen och nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det ska medföra att allmännyttiga och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor. Beslutet innebär i korthet bland annat att: Villkoren för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen definieras tydligt. De ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda boendeinflytande för hyresgästerna. Bolagen ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt. Hyror som har bestämts efter förhandlingar mellan hyresgästförening och hyresvärdar kommer att avgöra hyresnivåerna. Hyrorna hos kommunala och privata hyresvärdar kommer då att väga lika tungt. Hyresgäster skyddas mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-22

Betänkande 2009/10:CU24 (pdf, 658 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

Betänkande 2009/10:CU22

EU har beslutat att vissa företag ska undantas från kravet på att upprätta koncernredovisning. Beslutet är ett steg i arbetet för att skapa regelförenklingar för aktiebolag. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna före den 1 januari 2011. För att införa EU-direktivet har riksdagen beslutat att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning om samtliga dotterföretag är av liten betydelse. Samtidigt förtydligas Revisorsnämndens möjligheter att lämna ut uppgifter till länder utanför EES-området, där EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein ingår. Riksdagen har också beslutat om en framflyttning av tidpunkten då man ska kunna tillämpa de nya bestämmelser om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Bestämmelserna ska kunna användas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2011. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:CU22 (pdf, 1031 kB)

Betänkande 2009/10:CU23

Föräldrar som har vårdnaden om barn blir skyldiga att betala skadestånd för vissa typer av skador som barnen orsakar genom brott. Syftet är att tydliggöra att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn och ungdomar. Föräldrarnas ansvar ska vara begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Det motsvarar just nu ungeför 8 500 kronor. Dessutom ska skadeståndet i undantagsfall kunna ändras om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart oskäligt. .

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2010-04-08 Justering: 2010-05-18 Debatt: 2010-05-26 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:CU23 (pdf, 257 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Betänkande 2009/10:CU15

En ny luftfartslag ska ersätta 1957 års luftfartslag. Den nya lagen är en anpassning till gällande EU-regler och innebär bland annat följande: Brotten flygfylleri och grovt flygfylleri införs. Gränsen för flygfylleri ska gå vid 0,2 promille och för grovt flygfylleri vid 1,0 promille. Polisen ska kunna utföra kontroller och prov utan att det finns skälig misstanke om brott. En nollgräns införs för narkotika. Oregerliga passagerare som äventyrar säkerheten och som inte lyder befälhavaren ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelser som i dag hindrar konkurrens för lokal flygtrafikledning tas bort. Detta innebär bland annat att en kommunal flygplats ska kunna upphandla flygtrafiktjänsten från andra än Luftfartsverket. Indelningen av flygplatser i allmänna flygplatser och enskilda flygplatser slopas. Regler som rör tillståndsprövning av flygplatser preciseras och klargörs. Lagändringarna börjar att gälla den 1 september 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men med vissa lagtekniska justeringar.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2010-04-20 Justering: 2010-05-18 Debatt: 2010-05-26 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:CU15 (pdf, 10021 kB) Webb-tv debatt om förslag: Luftfartens lagar

Betänkande 2009/10:CU27

Länstyrelsernas tillsyn av överförmyndare har granskats av Riksrevisionen. Granskningen är en uppföljning av en undersökning som gjordes 2006 och som visade på stora brister både i länstyrelsernas tillsyn och i överförmyndarnas verksamhet. En överförmyndare är en person som har det yttersta ansvaret för att gode män och förvaltare, som i sin tur företräder personer i ekonomiska och personliga angelägenheter, sköter sitt uppdrag enligt lagstiftningens principer. Brister i överförmyndarens verksamhet kan i slutändan drabba enskilda människor som samhället åtagit sig att skydda. Sedan 2006 har regeringen tagit flera initiativ för att stärka länstyrelsernas tillsyn och tillfört mer resurser. Riksrevisionen konstaterar emellertid att genomförda insatser inte varit tillräckliga för att komma tillrätta med behovet av stärkt bevakning av likabehandling och rättssäkerhet för den enskilde. Granskningen visar också på stora påfrestningar i överförmyndarnas verksamhet då de svåra fallen ökar och systemet utmanas. Riksrevisionen föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder samt tillsätta en utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet. Riksdagen sa nej till framställningen. Anledningen är att det redan pågår arbete för att ytterligare stärka länstyrelsernas tillsyn samt överförmyndarnas verksamhet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2010-04-15 Justering: 2010-04-29 Debatt: 2010-05-06 Beslut: 2010-05-19

Betänkande 2009/10:CU27 (pdf, 64 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillsyn av överförmyndarna

Betänkande 2009/10:CU14

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som kan gå 15 knop eller snabbare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss. De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2010-03-25 Justering: 2010-04-15 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:CU14 (pdf, 280 kB) Webb-tv debatt om förslag: En nedre promillegräns för sjöfylleri

Betänkande 2009/10:CU16

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om frågor som berör plan- och bygglagen. Skälet är att regeringen har avlämnat propositionen "En enklare plan- och bygglag". I propositionen föreslår regeringen att en helt ny plan- och bygglag ersätter den nuvarande lagen. Utskottet säger därför nej till samtliga motioner och hänvisar till den nu överlämnade propositionen. Många motioner tar upp plan- och byggprocessen. Andra motioner tar bland annat upp buller-, trafik- och klimatfrågor i samhällsplanering.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-25 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:CU16 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2009/10:CU18

Kommunernas rätt till förköp vid fastighetsförsäljningar tas bort. Det har riksdagen beslutat. Beslutet innebär att förköpslagen från 1968 upphävs. Enligt den kan en kommun i vissa fall träda i en köpares ställe när ett avtal tecknats om en fastighetsöverlåtelse. Tanken är att underlätta för kommunerna att köpa mark och planera för städers expansion. Men lagen används alltmer sällan, omkring 15 gånger per år. Den anses därför ha spelat ut sin roll. Förköpslagen slutar att gälla den 30 april 2010. De lagändringar som följer av upphävandet träder i kraft den 1 maj 2010.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-18 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:CU18 (pdf, 437 kB) Webb-tv debatt om förslag: Upphävande av förköpslagen

Betänkande 2009/10:CU9

Riksrevisionens styrelse har tagit fram en redogörelse om införandet av energideklarationer. Granskningen visar bland annat på att genomförandet blivit kraftigt försenat och att det finns en oklar ansvarsfördelning mellan de statliga myndigheterna. Riksdagen avslutade ärendet och sa samtidigt nej till de motioner som gäller energideklarationen. Skälet är att regeringen redan redovisat sin syn på riksrevisionens granskning för riksdagen. Regeringen har också delat ut uppdrag om en fortsatt översyn av energideklarationer. Riksdagen sa nej till övriga motioner om delar av lagstiftningen på byggområde och vissa andra byggrelaterade frågor. Samtliga motioner var från allmänna motionstiden 2009.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Justering: 2010-03-09 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:CU9 (pdf, 213 kB) Webb-tv debatt om förslag: Byggfrågor

Betänkande 2009/10:CU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare, obligatorisk hemförsäkring, försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, överfallsskyddet i hemförsäkringar, information vid försäkringsfall, trafikskadeersättning till barn och skadestånd vid sakskador.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-18 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:CU17 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2009/10:CU13

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om associationsrättsliga frågor. Skälet är i några fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, regler för socialt företagande, revisionspliktens omfattning och arbete i bolagsstyrelser.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:CU13 (pdf, 98 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor
Paginering