Dokument & lagar (2 323 träffar)

Betänkande 2005/06:LU18

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra företagsinteckningens förmånsvärde från nuvarande 55 procent till 100 procent. Den som har en företagsinteckning har lånat pengar till företaget och har rätt att få tillbaka inteckningens värde före de fordringsägare som inte har förmånsrätt om företaget går i konkurs. Riksdagen beslutad i juni 2003 att denna rätt ska omfatta 55 procent av inteckningens värde (se 2002/03:LU17 ). Riksdagen vill nu höja den till 100 procent. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till en motion från allmänna motionstiden 2005 om lönefordringar i konkurs.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2006-02-02 Justering: 2006-03-07 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:LU18 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2005/06:LU22

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att behörigheten som vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara ett gemensamt uppdrag. Beslutet innebär att länsstyrelserna i fortsättningen bara ska ge förordnande som förrättare åt den som är villig att både förrätta vigslar och registrera partnerskap. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2006. Även äldre förordnanden som vigsel- eller partnerskapsförrättare ska ge behörighet till att både viga och registrera partnerskap efter detta datum.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2006-02-14 Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:LU22 (pdf, 301 kB)

Betänkande 2005/06:LU14

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 16
Justering: 2006-02-14 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-09

Betänkande 2005/06:LU14 (pdf, 351 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ersättningsrättsliga frågor

Betänkande 2005/06:LU17

Det ska bli möjligt att lämna in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Även ansökningar enligt lagen om pantbrevsregister ska kunna lämnas in elektroniskt. Den som har beviljats lagfart för en fastighet ska få direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Motsvarande ska gälla en fastighetsägares åtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten. Det blir även möjligt för inskrivningsmyndigheten att införa elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen. Systemet med så kallat dagsgodkännande av inskrivningsdag avskaffas och ärendena ska i stället avgöras var för sig, sedan de har diarieförts. De flesta lagändringarna börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:LU17 (pdf, 1672 kB)

Betänkande 2005/06:LU16

Riksdagen beslutade om kompletterande lagbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Genom bestämmelserna i förordningen blir det enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige, samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder. Lagbestämmelserna börjar gälla den 1 april 2006.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-01-26 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-02-22 Beslut: 2006-02-22

Betänkande 2005/06:LU16 (pdf, 5626 kB)

Betänkande 2005/06:LU15

Riksdagen sade nej till motioner om sjöfylleri. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna har lämnats in under allmänna motionstiden 2005 och med anledning av regeringens proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Motionerna handlar om införande av dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-01-19 Justering: 2006-02-09 Debatt: 2006-03-08 Beslut: 2006-03-08

Betänkande 2005/06:LU15 (pdf, 114 kB)

Betänkande 2005/06:LU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst patent och upphovsrätt. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemenskapspatent, patent på datorrelaterade uppfinningar, patentintrångsförsäkring, upphovsrättsligt skydd, ersättning för kopiering och kassettersättning.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 13
Beredning: 2005-12-01 Justering: 2006-01-19 Debatt: 2006-02-01 Beslut: 2006-02-01

Betänkande 2005/06:LU13 (pdf, 276 kB)

Betänkande 2005/06:LU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om associationsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om aktiekapitalets storlek, könsfördelningen i bolagsstyrelser och revisionspliktens omfattning.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Beredning: 2005-12-01 Justering: 2006-01-19 Debatt: 2006-02-01 Beslut: 2006-02-01

Betänkande 2005/06:LU12 (pdf, 161 kB)

Betänkande 2001/02:LU26

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att hösten 2002 återkomma med lagförslag som innebär väsentliga ändringar i nuvarande bestämmelser kring företagskonkurser. Syftet ska vara bl.a. att underlätta företagsrekonstruktioner i stället för konkurser och att förbättra arbetstagares löneskydd i konkurs. Lagförslagen bör vara i enlighet med vad den s.k. Förmånsrättskommittén föreslog 1999 och innebär ändringar i den s.k. förmånsrättsordningen. Regeringen bör i detta sammanhang också behandla frågan om staten vid utdelning i konkurs ska ha rätt till ränta på utbetalat lönegarantibelopp.


Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU26 (doc, 108 kB)

Betänkande 2005/06:LU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om namnlagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar i huvudsak om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU11 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2005/06:LU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sambos arvsrätt, arvsrätt för kusiner med flera, Allmänna arvsfondens rätt till arv och registrering av testamenten.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU10 (pdf, 159 kB)

Betänkande 2005/06:LU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om främst förmynderskap och föräldraskap. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat förmyndare och god man, faderskap, moderskap, adoption samt assisterad befruktning.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 14
Beredning: 2005-11-10 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU9 (pdf, 268 kB)

Betänkande 2005/06:LU7

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om insolvensförfaranden i frågor där förordningen delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna börjar gälla den 1 januari 2006. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande insolvensförfaranden inom EU. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. En ny lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens börjar också att gälla den 1 januari 2006. Lagen syftar till att i svensk rätt genomföra ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag samt ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2005-12-01 Debatt: 2005-12-07 Beslut: 2005-12-08

Betänkande 2005/06:LU7 (pdf, 9745 kB)

Betänkande 2005/06:LU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2005-11-17 Justering: 2005-12-01 Debatt: 2006-01-25 Beslut: 2006-01-25

Betänkande 2005/06:LU6 (pdf, 134 kB)

Betänkande 2005/06:LU8

Riksdagen har godkänt att EU:s nya medlemsländer ansluts till Romkonventionen. De nya medlemsländerna är Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-11-17 Debatt: 2005-12-01 Beslut: 2005-12-01

Betänkande 2005/06:LU8 (pdf, 3580 kB)

Betänkande 2005/06:LU5

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till följdändringar till den nya aktiebolagslagen (se 2004/05:LU23 ). Ändringarna innebär att de hänvisningar till aktiebolagslagen som finns i andra lagar anpassas till den nya aktiebolagslagen. Riksdagen flyttar också fram tidpunkten för tillämpningen av de nya reglerna för finansiella företag om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde (se 2004/05:LU3 ). Reglerna ska kunna tillämpas första gången räkenskapsåret 2009 och inte räkenskapsåret 2006 som riksdagen beslöt hösten 2004.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-11-17 Debatt: 2005-12-01 Beslut: 2005-12-01

Betänkande 2005/06:LU5 (pdf, 10344 kB)

Betänkande 2005/06:LU4

Vinsten till bolaget och inte utdelad till aktieägarna. Detta är tanken med den nya typen av aktiebolag som riksdagen sagt ja till. Vinsten ska i stor utsträckning stanna kvar i företaget och inte i första hand delas ut till aktieägarna. I dag är det vanligt att privata företag ägnar sig åt verksamheter som tidigare mest drevs i offentlig regi. Det kan handla om exempelvis sjukvård. Riksdagen är positiv till privata aktörer som man anser ökar utbudet och mångfalden. Däremot är det problematiskt att verksamheter som är beroende av någon form av offentliga bidrag domineras av kommersiella intressen. Vinsten ska användas för att utveckla bolaget. Den här företagsformen kan ses som ett alternativ för konsumenter som frågar efter producenter av en mer ideell prägel. Hur reglerna i framtiden kan komma att användas, på exempelvis hälso- och sjukvårdens område uttalar sig riksdagen inte om nu. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft samtidigt som den nya aktiebolagslagen den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2005-10-11 Justering: 2005-11-08 Debatt: 2005-11-17 Beslut: 2005-11-17

Betänkande 2005/06:LU4 (pdf, 1317 kB)

Betänkande 2005/06:LU2

På förslag från lagutskottet sade riksdagen ja till ett par lagtekniska justeringar av reglerna för ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-20 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:LU2 (doc, 59 kB)

Betänkande 2005/06:LU1

Riksdagen har sagt ja till ett regeringsförslag om att den nya försäkringsavtalslagen också ska gälla äldre kollektivavtalsgrundade försäkringar, med vissa undantag. Lagändringen träder i kraft samma dag som försäkringsavtalslagen börjar gälla, det vill säga den 1 januari 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-20 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-16

Betänkande 2005/06:LU1 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2005/06:LU3

Riksdagen rättade till en felaktighet i upphovsrättslagen som kom till vid ett tidigare beslut.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-11 Debatt: 2005-10-26 Beslut: 2005-10-26

Betänkande 2005/06:LU3 (doc, 57 kB)