Dokument & lagar (502 träffar)

Betänkande 2020/21:NU12

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:NU12 (pdf, 250 kB)

Betänkande 2020/21:NU11

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:NU11 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2020/21:JuU12

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-12-10 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:JuU12 (pdf, 371 kB)

Betänkande 2020/21:JuU8

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att reglerna bör skärpas ytterligare så att presumtionen för villkorlig frigivning tas bort och ersätts med ett system där större hänsyn tas till hur den intagne skött sig under verkställigheten av ett 20 fängelsestraff. Andra begränsningar som bör övervägas är att villkorlig frigivning ska kunna komma i fråga tidigast efter tre fjärdedelar av strafftiden och aldrig för den som har återfallit i brott. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 9
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:JuU8 (pdf, 315 kB)

Betänkande 2020/21:TU3

Tillkännagivande till regeringen om att den bör återkomma med förslag som gör det möjligt att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på direkt anslutning till vägar avsedda för motortrafik. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 20
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-20 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:TU3 (pdf, 667 kB) Webb-tv debatt om förslag: Cykelfrågor

Betänkande 2020/21:SoU7

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 33
Justering: 2021-01-14 Debatt: 2021-02-03 Beslut: 2021-02-03

Betänkande 2020/21:SoU7 (pdf, 555 kB)

Betänkande 2020/21:NU4

Bifall till motionsyrkanden om företag med statligt ägande och vissa konkurrensfrågor. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 16
Justering: 2020-12-17 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:NU4 (pdf, 548 kB)

Betänkande 2020/21:NU10

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:NU10 (pdf, 3465 kB)

Betänkande 2020/21:AU7

Avslag på motionen. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-02-03 Beslut: 2021-02-03

Betänkande 2020/21:AU7 (pdf, 151 kB)

Betänkande 2020/21:JuU13

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att regeringen under 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:JuU13 (pdf, 2587 kB)

Betänkande 2020/21:JuU11

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver. Vidare bör regeringen under 2021 återkomma tillriksdagen med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för automatvapen och enhandsvapen. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:JuU11 (pdf, 3878 kB)

Betänkande 2020/21:FiU38

Riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt bör se över reglerna om korttidspermittering för att underlätta för företag inom hårt drabbade branscher att behålla sina anställda.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-01-27 Beslut: 2021-01-27

Betänkande 2020/21:FiU38 (pdf, 125 kB)

Yttrande 2020/21:UU3y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU3y Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 Internationellt samarbete och 7 Internationellt bistånd Till finansutskottet Finansutskottet har gett utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan

2020-11-04

Yttrande 2020/21:UU3y (pdf, 120 kB)

Yttrande 2020/21:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 15 oktober 2020 att ge utrikesutskottet tillfälle att senast den 10 november 2020 yttra sig över proposition 2020/21:1 utgiftsområde 1 och de motioner som behandlas i betänkande

2020-11-11

Yttrande 2020/21:UU1y (pdf, 105 kB)

Yttrande 2020/21:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2020/21:UbU2y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 10 september 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 3 november 2020 yttra sig över de gjorda iakttagelserna i en promemoria om uppföljning av riksdagens

2020-11-04

Yttrande 2020/21:UbU2y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2020/21:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2020/21:UbU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan

2020-11-04

Yttrande 2020/21:UbU1y (pdf, 130 kB)

Yttrande 2020/21:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU3y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 och eventuella följdmotioner i de delar som berör

2020-11-17

Yttrande 2020/21:TU3y (pdf, 146 kB)

Yttrande 2020/21:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2019 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 10 september 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 3 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2020-10-27

Yttrande 2020/21:TU2y (pdf, 119 kB)

Yttrande 2020/21:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2020-10-27

Yttrande 2020/21:TU1y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2020/21:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU2y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram 2021 COM2020 690inklusive bilagor, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SoU2y (pdf, 86 kB)