Dokument & lagar (376 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:47

EKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 47. Torsdagen den 19 maj. Kl. 1 f. m. 1. Justerades protokollet för den 12 dennes. 2. Efter det herr talmannen tillkännagifvit, att, för så vidt icke yrkande gjordes om ytterligare bordläggning af de å föredragningslistan uppförda, en gång bordlagda ärenden, samma ärenden

1892-05-20

Riksdagens protokoll 1892:47 (pdf, 2419 kB)

Riksdagens protokoll 1892:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 46. Onsdagen den 18 maj. Kl. 312 f. m. 1- Justerades protokollet för den 11 innevarande maj. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtanden n:is 2 och 3 samt bevillningsutskottets betänkanden n:is 19 och 20. 3. Föredrogs till

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:46 (pdf, 2284 kB)

Riksdagens protokoll 1892:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 45. Tisdagen den 17 Maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 10 dejnnes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr Johan Sjöholm, till följd af Lymphadenitis pedis

1892-05-17

Riksdagens protokoll 1892:45 (pdf, 4099 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 44. Fredagen den 13 maj, f. m. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet tu. m. G. F. Gilljam aflemnade Kong,Maj:ts proposition till Riksdagen angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna. Den kongpropositionen bordlädes. 2. Justerades protokollet för den

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2788 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 43. Torsdagen den 12 maj. Kl. 1 e. m. 1. Föredrogs statsutskottets memorial n:o 73, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i åtskilliga frågor rörande anslagen under riksstatens åttonde hufvudtitel. Sedan utskottet i punkten 10 mom. a af dess utlåtande n:o 9 hemstält

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:43 (pdf, 970 kB)

Riksdagens protokoll 1892:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 43. Onsdagen den 18 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Justerades protokollen för den 11 i denna månad. 51 V- i od'tv i.iilO Sitt ii Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o 81, med förslag till åtskilliga stadganden, hvilka böra införas i det nya reglementet

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:43 (pdf, 2893 kB)

Riksdagens protokoll 1892:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 11 maj. Ivl. 7 e. m. 1. Herr talmannen anmälde till fortsatt föredragning det af lag-Rör. förslag till utskottet i dess utlåtande n:o 48 framlagda förslag till lag angående la9 ärende sparbanker, dervid i ordningen först förekom 2, som hade följande sParbanker

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:42 (pdf, 3885 kB)

Riksdagens protokoll 1892:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 42. Tisdagen den 17 maj e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs å nyo lagutskottets den 10 och 11 i denna månad bord-O deri troslära. utlåtande n:o 51, i anledning af väckt motion om ändrade be- tära, hvari stämmelser i fråga om den troslära, hvari barn, födda

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:42 (pdf, 1842 kB)

Riksdagens protokoll 1892:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 11 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 4 innevarande maj. 2. Sedan Riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de i statsutskottets memorial n:o 61 föreslagna voteringspropositioner rörande åtskilliga frågor, deri kamrarne fattat stridiga

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:41 (pdf, 2510 kB)

Riksdagens protokoll 1892:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 41. Tisdagen den 17 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 10 i denna månad. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande statsutskottets under gårdagen bordlagda utlåtande

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:41 (pdf, 2752 kB)

Riksdagens protokoll 1892:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 40. Måndagen den 9 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades ett protokollsutdrag. 2. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 42, till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående dispositionen af Ottenby kungsladugård med underlydande.

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:40 (pdf, 3190 kB)

Riksdagens protokoll 1892:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 40. Fredagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna. Denna kongl. proposition blef härefter föredragen och hänvisad

1892-05-14

Riksdagens protokoll 1892:40 (pdf, 2604 kB)

Riksdagens protokoll 1892:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 39. Lördagen den 7 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. 2. Föredrogos ock bordlädes för andra gången: statsutskottets memorial och utlåtanden nås 69, 70 och 71 samt bevillningsutskottets betänkande n:o 10. 3. Till fortsatt behandling företogs

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:39 (pdf, 3414 kB)

Riksdagens protokoll 1892:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 39. Torsdagen den 12 maj. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets utlåtande n:o 75, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anordnande af en förbättrad post- och personförbindelse mellan Sverige och kontinenten jemte i ämnet väckta

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:39 (pdf, 1523 kB)

Riksdagens protokoll 1892:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. i 11 1892. Andra Kammaren. N:o 38. Fredagen den 6 Maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen påbörjade sammanträdet. I Till behandling förekom bevillningsutskottets betänkande n:o 9, angående tullbevillningen. Sedan Riksdagen till pröfning och afgörande förehaft bevillningsutskottets betänkande

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:38 (pdf, 2457 kB)

Riksdagens protokoll 1892:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. O 1892. Första Kammaren. N:o 38. Onsdagen den 11 maj e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande lagutskot- 0m ähta matets den 29 och 30 sistlidne april bordlagda utlåtande n:o 47, i an-ledning af väckta motioner om ändrad lagstiftning rörande äkta7makars

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:38 (pdf, 1531 kB)

Riksdagens protokoll 1892:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 37. Fredagen den 6 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 29 nästförflutna april. 2. Till kammaren hade inkommit följande protokoll, som upplästes: År 1892 den 5 maj sammanträdde de valmän, som af kamrarne fått i uppdrag att utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:37 (pdf, 2833 kB)

Riksdagens protokoll 1892:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 11 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 4 i denna månad. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden och memorial: n:o 6 a, i anledning dels af Kongl. Maj:ts i statsverkspropositionen under femte liufvudtiteln

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:37 (pdf, 1710 kB)

Riksdagens protokoll 1892:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 36. Onsdagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att direktör E. Wavrinslcy på grund af sjukdom är hindrad att bevista Riksdagens Andra Kammares sammanträde den 4 maj

1892-05-08

Riksdagens protokoll 1892:36 (pdf, 3278 kB)