Dokument & lagar (31 träffar)

Betänkande 2006/07:CU31

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny instansordning för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Beslutet innebär att en gemensam instansordning för bygglov och detaljplaneärenden och en samordning med miljöbalken ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med instansordningen. Domstolsprövningen kommer att förläggas till miljödomstolarna, vilket bland annat ökar förutsättningarna för en snabbare handläggning av såväl PBL-ärenden som miljöbalksärenden, enligt beslutet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-22 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:CU31 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2006/07:CU29

Makar som har anknytning till olika nordiska länder ska få avtala om vilket lands lag som ska gälla för deras förmögenhetsförhållanden. Riksdagen sade ja till ett förslag från regeringen som har sin grund i en överenskommelse mellan de nordiska länderna. Beslutet innebär också att när makar som inte ingått något avtal flyttar till ett annat nordiskt land börjar det nya hemlandets lag att gälla först efter en övergångstid på två år. Vidare ska rätten att förfoga över makarnas bostad avgöras enligt den lag som gäller i det land där bostaden finns. Dessutom ska giltigheten av ett äktenskapsförord bedömas enligt den lag som tillämpas på makarnas förmögenhetsförhållanden när frågan bedöms. Lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:CU29 (pdf, 806 kB)

Betänkande 2006/07:CU28

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få besluta om undantag från reglerna om tekniska egenskapskrav på byggnader. Riksdagen sade ja, med en mindre ändring, till regeringens förslag. Beslutet innebär att undantag ska få göras om det finns särskilda skäl och undantaget avser uppförande eller ändring av byggnader i experimentsyfte eller byggnader som behöver flyttas. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-26 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:CU28 (pdf, 236 kB)

Betänkande 2006/07:CU27

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att det inte längre ska behövas tillstånd från länsstyrelsen för att ombilda allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Bestämmelserna om tillståndsprövning har funnits sedan 2002. Riksdagens beslut innebär också att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för hushåll som har svårt att hyra bostad trots att de har pengar, exempelvis på grund av regler om krav på fast anställning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2007-04-26 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-31 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:CU27 (pdf, 4131 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa bostadspolitiska åtgärder

Betänkande 2006/07:CU24

Aktiebolagslagens bestämmelse om att aktieägare i advokataktiebolag i viss utsträckning svarar solidariskt med bolaget för förpliktelser mot klienter upphävs. Det införs också nya bestämmelser om uppdelning ("split") och sammanläggning av aktier. Förslagen innebär att uppdelning och sammanläggning ska beslutas av bolagsstämman. När det gäller frågan om vissa missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser föreslår regeringen en provisorisk lösning. Den innebär att det för giltigt beslut om kontantfusioner ska krävas att beslutet biträds av aktieägare med mer än nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-17 Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:CU24 (pdf, 5647 kB)

Utlåtande 2006/07:CU30

Civilutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om översynen av konsumentregelverket, KOM(2006)744). Översynen omfattar åtta EU-direktiv som har till syfte att skydda konsumenterna. Regeringen tycker att det vore bra att reglera gemensamma frågeställningar för konsumentskyddet i ett så kallat horisontellt instrument. Instrumentet bör omfatta alla konsumentavtal och kompletteras med en översyn och modernisering av de separata direktiven. Målsättningen bör enligt regeringen vara att uppnå fullständig harmonisering på en hög konsumentskyddsnivå. Utskottet framhåller i sin redovisning att det delar regeringens uppfattning och förutsätter att översynen innebär att nivån på det svenska konsumentskyddet kan bibehållas och att konsumentskyddet, såväl det nationella som det europeiska, utvecklas. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Beredning: 2007-03-29 Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-05-10 Beslut: 2007-05-10

Utlåtande 2006/07:CU30 (pdf, 150 kB)

Betänkande 2006/07:CU25

Det blir enklare att få försäkringsskydd för den som vill importera ett motorfordon från ett annat EES-land. En försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige kan meddela försäkring för fordonet redan innan det förts in i Sverige, och köparen behöver inte längre skaffa någon försäkring i det land där fordonet är registrerat. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007 och är en följd av ett EU-direktiv om om motorfordonsförsäkring.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:CU25 (pdf, 1436 kB)

Betänkande 2006/07:CU20

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om fastighetsrätt. Skälet är i flera fall att det pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken, expropriation och historiska arrenden.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Beredning: 2007-03-27 Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-10 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:CU20 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fastighetsrättsliga frågor

Betänkande 2006/07:CU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om planfrågor. Skälet är i huvudsak att riksdagen vill avvakta regeringens arbete med plan- och byggkommitténs slutbetänkande. Samtidigt understryker riksdagen att det är angeläget att regeringen återkommer med förslag på ny lagstiftning. Motionerna handlade bland annat om plan- och byggprocessen, regelförenklingar, buller, brottsförebyggande planering och barnperspektivet i planeringen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2007-03-27 Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-10 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:CU19 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2006/07:CU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om byggfrågor. Motionerna handlar bland annat om frågor som regleras genom lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader samt frågor om energihushållning i byggnader, byggfelsförsäkring, bostadsanpassningsbidrag och byggforskning.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 9
Beredning: 2007-03-15 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:CU18 (pdf, 257 kB)

Betänkande 2006/07:CU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor. De försäkringsrättsliga frågorna handlar bland annat om ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringar, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, könsneutrala försäkringspremier, trafikförsäkringen i framtiden, försäkringsbolagens insyn i belastningsregistret, jämkning av trafikskadeersättning och handläggningen av trafikskadeärenden. De skadeståndsrättsliga frågorna handlar om skadeståndsansvar för atomskador, skadeståndsansvar för multinationella företag och hundägares skadeståndsansvar.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 15
Beredning: 2007-03-13 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:CU17 (pdf, 267 kB)

Betänkande 2006/07:CU16

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Beredning: 2007-02-20 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:CU16 (pdf, 152 kB)

Betänkande 2006/07:CU4

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att omgående införa krav på att länsstyrelserna inspekterar överförmyndarna varje år. Regeringen bör också se till att tillsynen följs upp och att den samordnas nationellt. Överförmyndare finns i varje kommun och ska se till att den som har ett uppdrag som god man eller förvaltare sköter detta uppdrag på bästa sätt. Riksdagens beslut bygger på ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Riksrevisionen anser att det finns för små resurser till länsstyrelsernas tillsyn av de kommunala överförmyndarna och att kontrollerna av dessa inte görs tillräckligt ofta. De inspektioner som görs har dessutom en rad kvalitetsbrister och länsstyrelserna gör ingenting åt de brister som upptäcks.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-11-23 Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:CU4 (pdf, 133 kB)

Betänkande 2006/07:CU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat naturresursfrågor. Motionerna handlar bland annat om vindkraftsutbyggnadens rättsliga förutsättningar och Nationalstadsparkens skydd.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2007-03-01 Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:CU22 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2006/07:CU23

Regeringen får möjlighet att meddela sådana föreskrifter som behövs för att kunna genomföra vissa av Europeiska kommissionens beslut om produktsäkerhet. Ändringen i produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 maj 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:CU23 (pdf, 205 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i produktsäkerhetslagen

Betänkande 2006/07:CU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om associationsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om nya företagsformer, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera och lagen om ekonomiska föreningar. Andra motioner handlar om ytterligare lagstiftning om franchising, stiftelselagen och ett gemensamt näringsförbud i Europa.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 2
Beredning: 2007-01-30 Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:CU11 (pdf, 180 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor m.m.

Betänkande 2006/07:CU21

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sockenfonder, arvsrätt för kusiner med flera, sambos arvsrätt och registrering av testamenten.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2007-02-20 Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:CU21 (pdf, 145 kB) Webb-tv debatt om förslag: Arvsrättsliga frågor

Betänkande 2006/07:CU15

Utsökningsbalken ändras för att förenkla utmätningsförfarandet hos Kronofogdemyndigheten. Förenklingarna tar särskilt sikte på enskilda mål, det vill säga i huvudsak mål som gäller verkställighet av privaträttsliga fordringar. Utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten tar hand om och säljer egendom som tillhör en betalningsskyldig. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008. Övriga lagändringar är föranledda av att en rikstäckande Kronofogdemyndighet ska inrättas. Dessa lagändringar börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-15 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:CU15 (pdf, 990 kB)

Betänkande 2006/07:CU14

En kvinna som har misshandlats av sin man och fått ersättning för det ska slippa att dela med sig av ersättningen till mannen vid en bodelning. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om skadestånd och bodelning. Beslutet innebär i korthet att så kallad kränkningsersättning ska kunna hållas utanför bodelningen, vilket det alltså inte gör i dag. Kränkningsersättning syftar till att kompensera offret för den kränkning av den personliga integriteten som ett brott, till exempel misshandel, har inneburit. Beslutet innebär också att om en av makarna vid en bodelning har andra skulder som uppkommit, exempelvis genom brott, ska dessa räknas bort från bodelningen. De nya reglerna, som också gäller make och registrerad partner, börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:CU14 (pdf, 280 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skadestånd och bodelning

Betänkande 2006/07:CU13

Vid tillämpningen av bestämmelser i bokföringslagen och årsredovisningslagen som gäller nettoomsättningens storlek ska bland annat ideella föreningar och registrerade trossamfund till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Samma ska gälla för registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskevårdsområdesföreningar och stiftelser. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:CU13 (pdf, 1363 kB)
Paginering