Dokument & lagar (1 290 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM151 KOM(2011) 320 slutlig

FPM201011151 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM151 Förslag till ändringar i mottagandedirektivet Justitiedepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM2011 320 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna reviderad Tidigare

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM151 KOM(2011) 320 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM150 KOM (2011) 319

FPM201011150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM150 Förslag till ändringar i asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM 2011 319 Omarbetat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma procedurer för att bevilja eller återkalla internationellt skydd

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM150 KOM (2011) 319 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM149 KOM(2011) 353

FPM201011149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM149 Förordning om livsmedel för småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål Landsbygdsdepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM2011 353 Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och om livsmedel

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM149 KOM(2011) 353 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM148 KOM(2011) 452, KOM(2011) 453

FPM201011148 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM148 Införande av Basel 3 och harmonisering av kapitaltäckningsregelverket Finansdepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM2011 452 slutligt förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag.

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM148 KOM(2011) 452, KOM(2011) 453 (doc, 132 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:46

2010/11:46, Fredagen den 9 september 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information om det ekonomiska och finansiella läget Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna till dagens EU-nämnd. Då ordföranden befinner sig i Kina är det jag som leder sammanträdet i dag. Därmed förklarar

2011-09-09

Svar på skriftlig fråga 2010/11:665 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september Svar på fråga 2010/11:665 Flyganfall mot kurdisk gerilla och civila Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för Sveriges del och genom EU för att markera och agera mot flyganfallen i Kandilområdena. Sverige erkänner Iraks suveränitet och stöder

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:664 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september Svar på fråga 2010/11:664 Situationen för kvinnor i Pakistan Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag, med Mukthar Mai som exempel, kommer att vidta några åtgärder till skydd och försvar av pakistanska kvinnor. Regeringen delar den oro som Amineh Kakabaveh beskriver vad gäller

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:663 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 8 september Svar på fråga 2010/11:663 Etableringsreformens utfall Statsrådet Erik Ullenhag Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till nödvändiga korrigeringar av etableringsreformen i syfte att öka nyanlända invandrares möjligheter att få jobb och egen försörjning, och vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:667 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 7 september Svar på fråga 2010/11:667 Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö Miljöminister Andreas Carlgren Karin Granbom Ellison har frågat mig vad jag avser att göra för att minska kadmiumtillförseln till reningsverk och miljö för att på så sätt minska riskerna för skador hos människor och i

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Karin Granbom Ellison (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:662 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 7 september Svar på fråga 2010/11:662 Diabetikernas hjälpmedel Socialminister Göran Hägglund Christina Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att landets diabetiker garanteras en likvärdig behandling. Jag vill understryka att den hälso- och sjukvård som erbjuds ska vara

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Christina Karlsson (S)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM147 KOM(2011) 429 slutlig

FPM201011147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM147 Meddelande om att bekämpa terrorism och dess finansiering Justitiedepartementet 2011-09-06 Dokumentbeteckning KOM2011 429 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Ett europeiskt system för spårning av terrorismfinansiering:

2011-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM147 KOM(2011) 429 slutlig (doc, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:660 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 5 september Svar på fråga 2010/11:660 Försvarets personalförsörjning Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att 2 000 soldater på så kallat interimskontrakt ska rekryteras till och med årsskiftet. Intresset för den frivilliga militära grundutbildningen

Svarsdatum: 2011-09-05 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:659 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september Svar på fråga 2010/11:659 Intagningskrav till GMU Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bredda rekryteringen till Försvarsmakten, inklusive hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna. Bakgrunden till frågan är att Försvarsmakten bland

Svarsdatum: 2011-09-01 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:661 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:661 Trakasserier mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att sätta tryck på att demokratiska rättigheter respekteras i Turkiet så att trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:657 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:657 Barnstatistik Statsrådet Maria Larsson Jennie Nilsson har frågat mig med vilka åtgärder jag avser att säkerställa en fortsatt bra statistik kring barns levnadsvillkor. Regeringen har inom barnrättspolitiken tagit initiativ till att utveckla ett uppföljningssystem för barns

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:656 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:656 Statlig subvention av insulinpumpar Socialminister Göran Hägglund Eva Olofsson har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera att personer med diabetes även fortsättningsvis ska ha tillgång till insulinpumpar inom ramen för läkemedelsförmånen och att det ska vara

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:655 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd Statsrådet Anna-Karin Hatt Bodil Ceballos har frågat infrastrukturministern vad hon avser att göra för att garantera att godtagbara alternativ finns för kommunikation när Telia Sonera AB på vissa orter avvecklar det fasta

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM146 KOM(2011) 455 slutlig

FPM201011146 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM146 Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Arbetsmarknadsdepartementet 2011-08-30 Dokumentbeteckning KOM2011 455 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionala

2011-08-31

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM146 KOM(2011) 455 slutlig (doc, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:658 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 30 augusti Svar på fråga 2010/11:658 Jämställdhetsstatistik Statsrådet Nyamko Sabuni Jennie Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att produktionen av jämställdhetsstatistik vidareutvecklas. Jag håller med Jennie Nilsson om att könsuppdelad statistik är en grundförutsättning

Svarsdatum: 2011-08-30 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:653 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 augusti Svar på fråga 2010/11:653 Barns rättigheter vid resor Statsrådet Maria Larsson Maria Stenberg har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att försäkra att barns rättigheter och trygghet i samband med resande upprätthålls. Jag har med tillfredställelse noterat den stora majoriteten som i riksdagen

Svarsdatum: 2011-08-29 Frågeställare: Maria Stenberg (S)