Dokument & lagar (10 träffar)

Svar på skriftlig fråga :442 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 7 januari Svar på fråga 2008/09:442 Bristande rättssäkerhet för kvinnor i asylprocessen Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller rättssäkerhet för asylsökande kvinnor, med anledning av den kritik som Röda Korset har framfört. Jag välkomnar

Svarsdatum: 2009-01-07 Frågeställare: ()

Statens offentliga utredningar 1899:3

UTLÅTANDEN I ANLEDNING AF KOMITÉNS FÖR ORDNANDE AF PENSIONS VÄSENDET FÖR STATENS CIVILE TJENSTINNEHAFVARE SAMT FÖR DERAS ENKOR OCH BARN DEN 28 MAJ 1894 AFGIFNA BETÄNKANDE jk STOCKHOLM Isaac Mahcus Bokte.Aktikboi.aq 1897. Innehållsförteckning. Sid. Utlåtande af inspektören öfver försäkringsanstalterna 1 Kongl.

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:3 (pdf, 16942 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:3

BETÄNKANDE ANGÅENDE ORDNANDE AF PENSiONSViSENDET FÖR STATENS CIVILE TJENSTEINNEHAFVARE SAMT FÖR DERAS ENKOR OCH BARN AFGIFVET DEN FÖR ÄNDAMÅLET AF KONGL. MAJ:T TILLSATTA KOMITÉ STOCKHOLM, Tryckt hos ic. l. beckman 1894. T 1 5 f I T t f. i i- i IT:f l 1 7 r i f. i n 7 M r.v i H 1 j 1 f i tji 7. v M. f i

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:3 (pdf, 17762 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:3

UTLÅTANDEN I ANLEDNING AF STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA YTTRANDE RÖRANDE PENSIONSKOMITÉNS DEN 2S MAJ 18 94 AFGIFNA BETÄNKANDE US STOCKHOLM Isaac Marcus Bok Tit.Aktiebolag 1898. 1 Till Konungen. Sedan fullmäktige för delegarne i civilstatens pensionsinrättniug den 30 maj 1895 afgifvit underdånigt yttrande öfver det

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:3 (pdf, 4916 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:2

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 1 OKTOBEE 1898 KOMITÉN FÖR UPPGÖRANDE AF FÖRSLAG TILL NY TAXA FÖR PERSONBEFORDRINGEN Å STATENS JERNVÄGAR STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1898. INNEHALL. Sid Skrifvelse till Konungen.1 Betänkande. Historik.3 Motioner vid Riksdagen om införande af zontariff.12 Redogörelse för persontarifferna

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:2 (pdf, 24920 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:1

Handlingar rörande utredning angående fiskeribefolkningens i Göteborgs och Bohus län bostadsförhållanden. Stockholm, K. L. Beckmans Boktryckeri, 1898. Reg ister. Sill. Riksdagens skrifvelse den 11 Maj 1896.1 4. Den af Kongl. Majtts Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län tillsatta komiténs utlåtande den 21 Januari

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:1 (pdf, 16673 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:1

KongMaj:ts och Rikets Kammarkollegii underdåniga betänkande rörande den till städerna och Arvika köping af kronan donerade jord. Stockholm K. L. Beckmans Boktryckeri 1898. Genom nådigt bref den 17 juni 1893 har Eders Kongl. Maj:t, jemte det särskilda af stadsfullmäktige i Norrtelje, Sundsvall och Umeå fattade och

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:1 (pdf, 7366 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:1

HANDELS- OCH SJÖFARTSKOMITÉN II UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE AF DEN 23 NOVEMBER 1898 OM VISSA FRÅGOR RÖRANDE SJÖMANSHUSEN. STOCKHOLM 1898 KUNOTj. BOKTRYCKF.HIKT. I.A. NOTIHTKDT hAnKR Innehållsförteckning. Sid. Underdånig skrifvelse 5. hemställan 6. Motiv.9. Inledning.11. Öfverblick af sjömanshusens tillkomst, verksamhet

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:1 (pdf, 4278 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:1

Betänkande och förslag i fråga om Landtförsvars- och Sjöförsvarsdepartementens förening till ett departement, afgifna den 17 december 1895 af den genom nådigt beslut den 9 augusti 1894 förordnade komité. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTBYCKEBI 1896. Vi-Ji Cl bl kÉÉte F j flin ii.r Jtö iiil pfwrGi t-i r t.V Y

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:1 (pdf, 5708 kB)

Statens offentliga utredningar 1899:1

FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE ERSÄTTNING AF ALLMÄNNA MEDEL I VISSA FALL FÖR SKADA, FÖRORSAKAD AF EMBETS- ELLER TJENSTEMAN, SOM MED UTSÖKNINGSMÅL HAR BEFATTNING, SAMT TILL ANDRA DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR, AFGIFNA DEN GENOM NÅDIGT BESLUT DEN 8 MARS 1895 FÖRORDNADE KOMITÉ. 33 =-STOCKHOLM TVÄR HjF.GGSTRÖMS BOKTRYCKERI

1899-01-01

Statens offentliga utredningar 1899:1 (pdf, 3980 kB)