Dokument & lagar (107 träffar)

Departementsserien 2011:9

Ds 2011:9 Förbättringar inom familjepolitiken Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2012-01-01

Departementsserien 2011:9 (pdf, 443 kB)

Departementsserien 2011:45

Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-01-01

Departementsserien 2011:45 (pdf, 1772 kB)

Departementsserien 2011:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2012-01-01

Departementsserien 2011:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2011:28

Ds 2011:28 EU:s gränskodex Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2012-01-01

Departementsserien 2011:28 (pdf, 1438 kB)

Departementsserien 2011:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2011:18

Ds 2011:18 Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2012-01-01

Departementsserien 2011:18 (pdf, 1707 kB)

Departementsserien 2011:13

Ds 2011:13 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2012-01-01

Departementsserien 2011:13 (pdf, 565 kB)

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Departementsserien 2011:39

Innehåll Till Justitiedepartementet.7 Sammanfattning.9 1 Författningsförslag 15 1.1 Förslag till lag om internationella namnfrågor.15 1.2 Förslag till lag om ändring i namnlagen 1982:670 20 2 Svensk internationell namnrätt 21 2.1 Utvecklingen fram till 1982 års namnlag.21 2.2 Gällande rätt.25 2.2.1 Svenska

2011-11-24

Departementsserien 2011:39 (pdf, 671 kB)

Departementsserien 2011:42

Ds 2011:42 Efter 65 inte bara pension En analys av de äldres ekonomiska situation Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-12-13

Departementsserien 2011:42 (pdf, 1239 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:9

2011/12:9, Måndagen den 7 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar Anders Borg med medarbetare välkomna.

2011-11-07

Departementsserien 2011:44

Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Promemorians lagförslag 5 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.5 3 Bakgrund 7 4 Polisens tillgång till signalspaning 11 4.1 Bakgrund 11 4.1.1 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 11 4.1.2 Polisens tillgång

2011-12-08

Departementsserien 2011:44 (pdf, 302 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:13

2011/12:13, Fredagen den 25 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 november 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 30 november

2011-11-25

Departementsserien 2011:43

Innehåll 1 Sammanfattning 9 2 Promemorians lagförslag.11 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1991:453 om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg 11 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 2010:299 om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig

2011-12-20

Departementsserien 2011:43 (pdf, 2458 kB)

Departementsserien 2011:41

Innehåll Sammanfattning.5 1 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i lagen 2005:807 om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 7 2 Bakgrund 11 2.1 Samordningsförbund 11 2.2Ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 13 Generell avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

2011-11-29

Departementsserien 2011:41 (pdf, 185 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:11

2011/12:11, Onsdagen den 16 november 1 Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Återrapport om utfall av skriftligt förfarande av rådets läsning av budgetförslaget för 2012 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 18 november

2011-11-16

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:12

2011/12:12, Fredagen den 18 november 1 Transport, telekommunikation och energi energi Statsrådet Anna-Karin Hatt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi energi den 10 juni 2011 Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 september 2011 Information och samråd

2011-11-18

Departementsserien 2011:2

Ds 2011:2 Avskaffandeavdenobligatoriska byggfelsförsäkringen Miljödepartementet SOUochDskanköpasfrånFritzeskundtjänst.FörremissutsändningaravSOU ochDssvararFritzesOffentligaPublikationerpåuppdragavRegeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzeskundtjänst 10647Stockholm Orderfax:08-59819191 Ordertel:08-59819190

2011-01-18

Departementsserien 2011:2 (pdf, 2621 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2011/12:2

2011/12:2, Fredagen den 23 september 1 Konkurrenskraft forskning Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 31 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft forskning den 2930 september 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2011-09-23

Departementsserien 2011:17

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-05-19

Departementsserien 2011:17 (pdf, 1081 kB)