Dokument & lagar (2 999 träffar)

rfs 1970:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING fe UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1970 Register för åren 19671970 Bankoreglementet se Riksbanken Besvärsstadga för riksdagen och dess verk:70:3 Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Företagsnämnder:bestämmelser om företagsnämnder m. m. inom riksdagsförvaltningen:

1970-01-01

rfs 1970:reg - höst (pdf, 171 kB)

rfs 1970:9 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 9 Nr 9 Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 l.2 trnf IlksdaS väijas, enligt de regler som gälla för val till

1970-01-01

rfs 1970:9 - höst (pdf, 226 kB)

rfs 1970:8 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR Fwi to UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 8 Nr 8 Reglemente för riksgäldskontoret fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 Riksgäldskontoret har till föremål: a

1970-01-01

rfs 1970:8 - höst (pdf, 644 kB)

rfs 1970:7 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 7 Nr 7 Reglemente för riksdagsbiblioteket fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna ändringar1 Allmänna bestämmelser 1 2 Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar

1970-01-01

rfs 1970:7 - höst (pdf, 376 kB)

rfs 1970:6 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 6 Nr 6 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:6 - höst (pdf, 489 kB)

rfs 1970:5 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 5 Nr 5 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet fastställt av riksdagen den 15 december 19701 Om sedelutgivningen och bankrörelsen 1 1 mom. På de sedlar, som riksbanken utger, anbringas

1970-01-01

rfs 1970:5 - höst (pdf, 562 kB)

rfs 1970:4 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR i UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 4 Nr 4 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 15 december 1970l 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1970-01-01

rfs 1970:4 - höst (pdf, 397 kB)

rfs 1970:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR JUL-H i-VT, b1 UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 3 Nr 3 Besvärsstadga för riksdagen ock dess verk antagen av riksdagen den 15 december 197O1 1 Över beslut som fattats av a riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor, b fullmäktige

1970-01-01

rfs 1970:3 - höst (pdf, 229 kB)

rfs 1970:2 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 AUGUSTI n 1970 NR 2 Nr 2 Bestämmelser angående utdelning och försäljning av riksdagstryck m. m. fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 11 augusti 1970 Bundet riksdagstryck 1 Riksdagens ledamöter äger rätt

1970-01-01

rfs 1970:2 - höst (pdf, 223 kB)

rfs 1970:12 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 12 Nr 12 Stadgar för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond antagna av riksdagen den 2 december 1964, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 1 Stiftelsen, vars benämning skall vara Riksbankens jubileumsfond,

1970-01-01

rfs 1970:12 - höst (pdf, 261 kB)

rfs 1970:11 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 11 Nr 11 Instruktion för riksdagens revisorer antagen av riksdagen den 14- december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision

1970-01-01

rfs 1970:11 - höst (pdf, 288 kB)

rfs 1970:10 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 31 DECEMBER 1970 NR 10 Nr 10 Instruktion för riksdagens ombudsmän antagen av riksdagen den U december 1967, med den 15 december 1970 vidtagen ändring1 Uppgifter 1 Riksdagens ombudsmän justitieombudsmännen har tillsyn över att de

1970-01-01

rfs 1970:10 - höst (pdf, 373 kB)

rfs 1970:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 28 JULI 1970 1970 NR 1 Nr 1 Tj änstemannastadga för riksdagen och dess verk utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter vidtagna ändringar1 Inledande bestämmelser 1 Denna stadga gäller sådan anställning

1970-01-01

rfs 1970:1 - höst (pdf, 499 kB)

Motion 1970:995 Andra kammaren

8 Motion i Andra kammaren, nr 995 år 1970 Nr 995 Av herr Björkman m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 5, med förslag till allmän arbetstidslag, m. m. Lika lydande med motion nr 880 i Första kammaren I propositionen 5 föreslår Kungl. Maj t en generell förkortning av arbetstiden från 42,5 till 40 timmar

1970-01-28

Motion 1970:995 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1970:994 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, nr 993 994 år 1970 7 kesutövare i syfte att åstadkomma ökade valmöjligheter i enlighet med vad i motionen anförts. Stockholm den 28 januari 1970 Alvar Andersson ep Fritz Börjesson ep Bertil Jonasson ep i Knäred i Glömminge Nr 994 Av herr Berndtsson m. fl.angående bostadsbidrag till värnpliktiga.

1970-01-28

Motion 1970:994 Andra kammaren (pdf, 105 kB)

Motion 1970:993 Andra kammaren

5 Motioner i Andra kammaren, nr 992993 år 1970 Med anledning av vad som ovan anförts hemställer vi, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära en utredning om förutsättningarna för att förenkla handläggningen av varusnatterier av engångsnatur, t. ex. genom att ersätta den straffrättsliga påföljden med

1970-01-28

Motion 1970:993 Andra kammaren (pdf, 217 kB)

Motion 1970:992 Andra kammaren

4 Motion i Andra kammaren, nr 992 år 1970 Nr 992 Av herrar Ullsten och Strömberg, angående påföljden för butikssnatterier. Lika lydande med motion nr 838 i Första kammaren Det sätt på vilket detaljhandeln är upplagd i självbetjäningsbutikerna innebär ofta starka frestelser för vissa personer. Snatterier är ofta fråga

1970-01-27

Motion 1970:992 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1970:991 Andra kammaren

Motion i Andra kammaren, nr 991 år 1970 3 Nr 991 Av herr Ullsten, angående avgivande av nöjdförklaring. I 38 kap. 1 brottsbalken stadgas att den som ådömts villkorlig dom eller skyddstillsyn äger före fullföljdstidens utgång avgiva förklaring att han är nöjd med domen i vad gäller den ådömda påföljden. Förklaringen

1970-01-28

Motion 1970:991 Andra kammaren (pdf, 121 kB)

Motion 1970:990 Andra kammaren

2 Motioner i Andra kammaren, nr 989990 år 1970 Man betalar gärna en något större premie bara man vet med sig att ingen skall bli lidande. Därför är en ändring av försäkringslagens bestämmelser motiverade och bör komma till stånd. Med hänvisning till det anförda hemställer vi, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj

1970-01-28

Motion 1970:990 Andra kammaren (pdf, 110 kB)

Motion 1970:989 Andra kammaren

Nr 989998 Motion i Andra kammaren, nr 989 år 1970 1 Nr 989 Av hei i ar Nilsson i Lönsboda och Berndtsson, om en översyn av lagen om försäkringsavtal. Lika lydande med motion nr 847 i Första kammaren Det är mycket vanligt att man skyddar sig mot olika risker genom tecknandet av försäkringar. Många tecknar således ansvarighetsförsäkringar

1970-01-28

Motion 1970:989 Andra kammaren (pdf, 163 kB)