Dokument & lagar (38 träffar)

Betänkande 2001/02:LU26

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att hösten 2002 återkomma med lagförslag som innebär väsentliga ändringar i nuvarande bestämmelser kring företagskonkurser. Syftet ska vara bl.a. att underlätta företagsrekonstruktioner i stället för konkurser och att förbättra arbetstagares löneskydd i konkurs. Lagförslagen bör vara i enlighet med vad den s.k. Förmånsrättskommittén föreslog 1999 och innebär ändringar i den s.k. förmånsrättsordningen. Regeringen bör i detta sammanhang också behandla frågan om staten vid utdelning i konkurs ska ha rätt till ränta på utbetalat lönegarantibelopp.


Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU26 (doc, 108 kB)

Betänkande 2001/02:LU29

Riksdagen beslutade om bl.a. en ny lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster med anledning av ett EG-direktiv, det s.k. e-handelsdirektivet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU29 (doc, 102 kB)

Betänkande 2001/02:LU27

Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt utöva vårdnaden om ett barn. För att lagändringarna ska kunna genomföras måste 1967 års europeiska konvention om adoption av barn sägs upp. Eftersom det inte går att bestämt säga när uppsägningen av konventionen kan träda i kraft får regeringen bestämma när lagändringarna ska träda i kraft. Homosexuella sambor får fr.o.m. den 1 augusti 2002 rätt till tillfällig föräldrapenning i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att påskynda utredningsarbetet om det rättsliga föräldraskapet. Detta för att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller lever i ett samboförhållande ska få tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag återkomma med lagförslag som hindrar äktenskap respektive partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU27 (doc, 316 kB)

Betänkande 2001/02:LU28

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 11
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU28 (doc, 232 kB)

Betänkande 2001/02:LU24

Resegarantin för konsumenter utökas. Resegarantilagen gäller i dag för paketresor och transport som sker tillsammans med en paketresa (stolsförsäljning). Konsumentskyddet stärks fr.o.m. den 1 januari 2003 genom att resegarantilagen ska gälla dels separata transport- och inkvarteringstjänster, om tjänsterna sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, dels s.k. utbytesverksamhet för skolungdom.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU24 (doc, 73 kB)

Betänkande 2001/02:KUU2

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen i debatten om EU:s allmänna inriktning bör enligt riksdagen vägledas av tre principer: en pragmatisk grundhållning snarare än ett politiskt slutmål, en därav följande nedtoning av terminologibegreppsfrågorna samt stöd för den rådande ordningen för EU:s grundvalar, såsom dessa beskrivs i regeringens skrivelse.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 21
Beredning: 2002-04-18 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-04 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:KUU2 (doc, 564 kB)

Betänkande 2001/02:LU33

Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och marknadsföringslagen ändras med anledning av ett EG-direktiv, det s.k. konsumentköpsdirektivet. Riksdagen beslutade vidare att stärka konsumentens skydd mot säljarens borgenärer t.ex. när säljaren går i konkurs. En köpare ska vid köp som omfattas av konsumentköplagen få sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer redan genom köpeavtalet. För sådant skydd ska därmed inte längre krävas att köparen har fått varan i sin besittning. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-04-16 Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-31 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:LU33 (doc, 96 kB)

Betänkande 2001/02:LU25

Reglerna om domstolars behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden ändras med anledning av bl.a. en EG-förordning (Bryssel I-förordningen).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:LU25 (doc, 62 kB)

Betänkande 2001/02:LU22

Mönsterskyddslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv. Mönsterskyddet är ett immaterialrättsligt skydd för ett visst utseende på ett föremål.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:LU22 (doc, 92 kB)

Betänkande 2001/02:LU23

Det blir möjligt för Svenska kyrkan att på ett enkelt sätt få lagfart på sin fasta egendom samt att åstadkomma en mera fullständig redovisning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-05-14 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:LU23 (doc, 54 kB)

Betänkande 2001/02:LU21

Riksdagen förlängde en försöksverksamhet som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att företräda enskilda konsumenter som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet i tvister med näringsidkare som gäller finansiella tjänster. Verksamheten inleddes 1997 och förlängs till utgången av 2004.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-05-14 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:LU21 (doc, 58 kB)

Betänkande 2001/02:LU31

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska göra det enklare att begära ersättning från en trafikförsäkring för en skada som inträffat utomlands. Bestämmelserna omfattar länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och innebär en anpassning av svensk lag till ett EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 20 januari 2003.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-04-25 Debatt: 2002-05-15 Beslut: 2002-05-16

Betänkande 2001/02:LU31 (doc, 56 kB)

Betänkande 2001/02:LU30

Riksdagen beslutade om ändringar i bl.a. räntelagen med syfte att i svensk lag genomföra ett EG-direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Lagändringarna innebär att det nuvarande diskontot genomgående i svensk lagstiftning ersätts med en referensränta baserad på Riksbankens reporänta. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2002-04-25 Debatt: 2002-05-15 Beslut: 2002-05-16

Betänkande 2001/02:LU30 (doc, 77 kB)

Betänkande 2001/02:LU32

Riksdagen godkände två beslut av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss. Riksdagen godkände även att motsvarande höjningar sker i svensk lag.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2002-04-09 Debatt: 2002-04-24 Beslut: 2002-04-24

Betänkande 2001/02:LU32 (doc, 58 kB)

Betänkande 2001/02:LU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Beredning: 2002-04-02 Justering: 2002-04-09 Debatt: 2002-04-24 Beslut: 2002-04-24

Betänkande 2001/02:LU10 (doc, 185 kB)

Betänkande 2001/02:LU20

Konkurslagen ändras den 1 juli 2002 när det gäller återvinning i konkurs. Genom ändringen begränsas i viss mån möjligheten att återvinna en säkerhet som har ställts av gäldenären före konkursen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-03-19 Justering: 2002-04-02 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:LU20 (doc, 52 kB)

Betänkande 2001/02:LU19

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om näringsförbud, s.k. herrelösa fastigheter, indrivning och godtrosförvärv.

Förslagspunkter: 4
Beredning: 2002-02-19 Justering: 2002-04-02 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-17

Betänkande 2001/02:LU19 (doc, 100 kB)

Betänkande 2001/02:LU18

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om konsumenterna och miljön. I skrivelsen lämnar regeringen en lägesrapport om det arbete som regeringen och dess myndigheter bedriver för att uppnå miljömålet i konsumentpolitiken.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Beredning: 2002-02-19 Justering: 2002-04-02 Debatt: 2002-04-17 Beslut: 2002-04-24

Betänkande 2001/02:LU18 (doc, 174 kB)

Betänkande 2001/02:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden år 2001 om immaterialrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Beredning: 2002-02-05 Justering: 2002-03-05 Debatt: 2002-03-20 Beslut: 2002-03-20

Betänkande 2001/02:LU17 (doc, 172 kB)

Betänkande 2001/02:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om konsumenträttsliga frågor.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 10
Beredning: 2002-01-29 Justering: 2002-03-05 Debatt: 2002-03-20 Beslut: 2002-03-20

Betänkande 2001/02:LU16 (doc, 225 kB)
Paginering