Dokument & lagar (26 träffar)

Betänkande 2002/03:KUU3

Riksdagen avslog en motion om att Europol och Eurojust ska byggas upp till effektiva organisationer.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2003-05-22 Debatt: 2003-06-10 Beslut: 2003-06-10

Betänkande 2002/03:KUU3 (doc, 324 kB)

Betänkande 2002/03:KUU2

Riksdagen godkände inte en motion med krav på att regeringens ska agera när det gäller bl.a. ökade krav på lojalitet mellan EU:s medlemsstater.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 5
Justering: 2003-05-22 Debatt: 2003-06-10 Beslut: 2003-06-10

Betänkande 2002/03:KUU2 (doc, 381 kB)

Betänkande 2002/03:LU19

En ny sambolag för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden börjar gälla den 1 juli 2003. Många av den gamla sambolagstiftningens regler förs över till den nya sambolagen. Men den nya lagen innehåller en del nyheter. Begreppet sambor får en allmänt tillämplig och klarare definition. När det i en lag talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så menar man också sambor av samma kön. Det blir tydligare när ett samboförhållande upphör. Samborna ska kunna avtala om att bodelning inte ska ske och att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Om ett samboförhållande ska upphöra omedelbart får samborna skriva ett föravtal om den kommande bodelningen. Det införs en tidsfrist för när en begäran om bodelning senast ska ske när båda samborna är i livet. Det införs även en frist för en efterlevande sambo som flyttat från bostaden. Riksdagen beslutade också att lagen om bostadsbidrag ska vara könsneutral och gälla för sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att komma tillbaka med förslag till ändringar i andra lagar som en följd av den ändrade definitionen av sambor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-06 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-03 Beslut: 2003-06-03

Betänkande 2002/03:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 2002/03:LU18

Från den 1 oktober 2003 är det obligatoriskt även för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Därmed ställs dessa fastighetsmäklare, precis som övriga fastighetsmäklare, under Fastighetsmäklarnämndens tillsyn. Syftet är att öka samhällskontrollen över yrkesmässig förmedling av hyresrätter och att förbättra konsumentskyddet.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2003-05-13 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU18 (doc, 127 kB)

Betänkande 2002/03:LU17

Riksdagen beslutade om nya förmånsrättsregler. Syftet är att underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs och att förbättra arbetstagarnas löneskydd i konkurs. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att snabbt återkomma med ett förslag om att avskaffa det s.k. återvinningsförbudet. Återvinning innebär att en i och för sig giltig rättshandling återgår. Betalning av förmånsberättigade skatter och avgifter får i dag inte bli föremål för återvinning i konkurs.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Beredning: 2003-04-08 Justering: 2003-05-20 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU17 (doc, 182 kB)

Betänkande 2002/03:LU7

Företagen ska från den 1 januari 2004 i sina årsredovisningar ange könsfördelningen inom företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla företagets styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Kravet på redovisning ska gälla även koncernredovisningen. Kravet ska inte gälla för företag och koncerner som har högst tio anställda.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2003-05-13 Debatt: 2003-06-04 Beslut: 2003-06-05

Betänkande 2002/03:LU7 (doc, 156 kB)

Betänkande 2002/03:UMJU1

Riksdagen lade regeringens skrivelse om FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling till handlingarna. Världstoppmötet hölls i Johannesburg den 26 augusti-4 september 2002.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 32
Beredning: 2000-04-01 Justering: 2003-04-29 Debatt: 2003-05-15 Beslut: 2003-05-21

Betänkande 2002/03:UMJU1 (doc, 645 kB)

Betänkande 2002/03:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om främjande av patent, patentintrångsförsäkring, bruksmodellskydd, datorrelaterade uppfinningar, upphovsrättsligt skydd, upphovsrätt i anställningsförhållanden, ersättning för kopiering, ersättning till STIM, statens engagemang i STIM, följerätt och s.k. arenarätt.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Beredning: 2003-03-20 Justering: 2003-04-15 Debatt: 2003-05-14 Beslut: 2003-05-14

Betänkande 2002/03:LU16 (doc, 161 kB)

Betänkande 2002/03:LU15

Riksdagen beslutade om effektivare hantering av obelånade pantbrev fr.o.m. den 1 juli 2003. Det ska vara möjligt att i pantbrevsregistret registrera inteckningar utan någon anknytande uppgift om pantbrevshavare. Om uppgift om pantbrevshavare saknas, ska den som har beviljats lagfart för fastigheten eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, tomträttsinnehavaren anses som pantbrevshavare.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2003-04-15 Debatt: 2003-05-14 Beslut: 2003-05-14

Betänkande 2002/03:LU15 (pdf, 756 kB)

Betänkande 2002/03:LU14

Riksdagen lade regeringens skrivelse om utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken till handlingarna. I skrivelsen anger regeringen nya delmål under det konsumentpolitiska miljömålet. Vidare redovisar regeringen effekterna av vissa miljöåtgärder inom det konsumentpolitiska området.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Beredning: 2003-03-06 Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU14 (doc, 137 kB)

Betänkande 2002/03:LU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna handlar bl.a. om att införa en rätt till ersättning för sorg och saknad, att precisera vilka anhöriga som har rätt till ersättning för kostnader i samband med att en anhörig drabbats av personskada, ersättning för skador i tjänsten, patientskadelagen samt ersättning för fingerade personuppgifter.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2003-02-18 Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU12 (doc, 117 kB)

Betänkande 2002/03:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden år 2002 om fastigheter. Motionerna handlar bl.a. om jordabalkens felregler, historiska arrenden, fastighetsmäklare och herrelösa fastigheter.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Beredning: 2003-02-20 Justering: 2003-03-27 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:LU13 (doc, 96 kB)

Betänkande 2002/03:KUU1

Riksdagen gjorde ett uttalande om tidtabellen för den regeringskonferens som ska diskutera EU:s framtidsfrågor efter Europeiska konventet. Det måste gå tillräcklig tid mellan att konventet avslutas och regeringskonferensen inleds. Detta för att både riksdagen och allmänheten ska hinna debattera resultatet av konventet innan regeringen inleder förhandlingarna inom ramen för regeringskonferensen. Den tidtabell som förutsågs vid toppmötet i Nice bör därför behållas och regeringskonferensen sammankallas först 2004.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 7
Justering: 2003-03-27 Debatt: 2003-04-09 Beslut: 2003-04-10

Betänkande 2002/03:KUU1 (doc, 188 kB)

Betänkande 2002/03:LU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Motionerna handlar om bl.a. vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, faderskap, adoption, assisterad befruktning samt särkullbarns rätt till arv.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 10
Beredning: 2003-01-28 Justering: 2003-03-20 Debatt: 2003-04-02 Beslut: 2003-04-03

Betänkande 2002/03:LU10 (doc, 195 kB)

Betänkande 2002/03:LU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om konsumentfrågor.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 19
Beredning: 2003-01-28 Justering: 2003-03-18 Debatt: 2003-04-02 Beslut: 2003-04-03

Betänkande 2002/03:LU9 (doc, 251 kB)

Betänkande 2002/03:LU11

Riksdagen beslutade om en ny princip vid köp av stöldgods i god tro fr.o.m. den 1 juli 2003. Syftet är att minska handeln med stöldgods. Den som har blivit bestulen ska ha rätt att få tillbaka det stulna utan att betala den som köpt stöldgodset. I dag upphör den bestulne personens äganderätt i fall någon annan köper det stulna i god tro, dvs. under sådana förhållanden att det inte finns anledning att misstänka att det är stulet. För att få tillbaka det stulna måste den bestulne därför betala den nya ägarens kostnader för köpet och för eventuell upprustning av stöldgodset.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2003-01-23 Justering: 2003-03-04 Debatt: 2003-03-19 Beslut: 2003-03-20

Betänkande 2002/03:LU11 (doc, 73 kB)

Betänkande 2002/03:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om bl.a. associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar om nya företags- och associationsformer, kooperativ verksamhet, aktiekapitalets storlek och näringsförbud.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Beredning: 2003-01-23 Justering: 2003-03-04 Debatt: 2003-03-19 Beslut: 2003-03-20

Betänkande 2002/03:LU8 (doc, 105 kB)

Betänkande 2002/03:LU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om försäkringsrättsliga frågor. Motionerna handlar om könsneutrala pensionsförsäkringar, rätt att teckna försäkring, företagares försäkringsskydd, ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, ansvarsförsäkring för motorfordon, utvidgat ansvar för trafikförsäkringen, jämkning av trafikskadeersättning och handläggningen av trafikskadeärenden.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2003-02-06 Justering: 2003-03-04 Debatt: 2003-03-19 Beslut: 2003-03-20

Betänkande 2002/03:LU5 (doc, 114 kB)

Betänkande 2002/03:LU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om insolvensrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2002-12-05 Justering: 2003-01-21 Debatt: 2003-02-05 Beslut: 2003-02-05

Betänkande 2002/03:LU6 (doc, 74 kB)

Betänkande 2002/03:LU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om franchising och avtalsvillkor mellan näringsidkare.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2002-11-19 Justering: 2003-01-21 Debatt: 2003-02-05 Beslut: 2003-02-05

Betänkande 2002/03:LU4 (doc, 85 kB)
Paginering