Dokument & lagar (27 träffar)

Betänkande 2000/01:LU24

Riksdagen beslutade om en justering av en tidigare ändring i atomansvarighetslagen. Syftet är att rätta till en felaktighet i den lagändring som riksdagen beslutade om tidigare i vår. (Se även 2000/01:LU7 .)


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU24 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU23

Det blir fr.o.m. den 1 juli 2001 möjligt att anlita även andra auktoriserade eller godkända revisorer än ett aktiebolags egna för granskningar av styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionsplaner. I dag kräver lagen att granskningen ska utföras av bolagets egna revisorer, vilket medfört problem för svenska aktiebolag som är noterade på börs i USA. Apportemission är en nyemission med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (apportegendom).


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU23 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU22

Riksdagen godkände kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Förordningen handlar om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Kompletteringarna gäller framför allt handläggningen av exekvaturförfarandet, som innebär att en part kan få fastställt om en dom som har meddelats i en annan medlemsstat erkänns eller får verkställas i Sverige.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU22 (doc, 86 kB)

Betänkande 2000/01:LU21

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska bidra till minskad ekonomisk brottslighet. Tillämpningsområdet för den s.k. rådgivningslagen utvidgas. Lagens syfte är att försvåra oseriös rådgivningsverksamhet, som ofta är en förutsättning för ekonomisk brottslighet. Nu ska lagen även omfatta juridiskt eller ekonomiskt biträde som inte kan sägas innefatta rådgivning, t.ex. förmedling och värdering. Vidare beslutades bl.a. att längsta tiden för ett rådgivningsförbud förlängs från fem till tio år, att förbud normalt sett alltid ska meddelas vid grov brottslighet och att ett förbud som överträds regelmässigt ska förlängas. Lagen om näringsförbud ändras för att förhindra att ett sådant förbud kringgås med hjälp av bulvaner. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU21 (doc, 106 kB)

Betänkande 2000/01:LU20

Riksdagen beslutade att en stiftelse i vissa fall ska kunna undantas från viss tillsyn. Tillsyn innebär att en tillsynsmyndighet bl.a. kontrollerar stiftelsens förvaltning och revision. Beslutet innebär t.ex. möjlighet till skydd mot insyn i hur Nobelpristagare utses i samband med tillsyn. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Beredning: 2001-03-27 Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU20 (doc, 82 kB)

Betänkande 2000/01:LU19

Rätten till skadestånd för ideell skada stärks. Med ideell skada menas bl.a. sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Riksdagens beslut innebär att nära anhöriga till den som dödas genom en skadeståndsgrundande handling får rätt till ersättning för de psykiska besvär som han eller hon åsamkas på grund av dödsfallet. Beslutet innebär vidare bl.a. att rätten till ersättning för ideell skada vid personskada och för kränkning genom brott ska kunna ärvas i större utsträckning än i dag. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2002.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16

Betänkande 2000/01:LU19 (doc, 208 kB)

Betänkande 2000/01:LU18

Riksdagen beslutade om stärkt skydd mot förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart. Om en inskrivning av förvärv av fast egendom (lagfart) beviljats med stöd av förfalskad överlåtelsehandling (fångeshandling) ska fastighetens rätte ägare ha rätt till ersättning av staten för sina kostnader för att få tillbaka lagfarten. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-04-03 Debatt: 2001-04-19 Beslut: 2001-04-19

Betänkande 2000/01:LU18 (doc, 69 kB)

Betänkande 2000/01:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om lagstiftning om franchising.


Justering: 2001-03-22 Debatt: 2001-04-06

Betänkande 2000/01:LU17 (doc, 72 kB)

Betänkande 2000/01:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om olovligt bortförda barn i internationella förhållanden.


Justering: 2001-03-22 Debatt: 2001-04-06

Betänkande 2000/01:LU16 (doc, 99 kB)

Betänkande 2000/01:LU15

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om föräldrabalken. Motionerna behandlar bl.a. talerätt vid hävande av faderskap, homosexuellas rätt att adoptera och få assisterad befruktning, vårdnad, umgänge, myndighetsåldern samt gode män och förvaltare.


Justering: 2001-03-08 Debatt: 2001-03-28 Beslut: 2001-03-29

Betänkande 2000/01:LU15 (doc, 194 kB)

Betänkande 2000/01:LU14

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör laglottsinstitutet, arvsrättens utsträckning och möjligheter till registrering av testamente.


Justering: 2001-02-13 Debatt: 2001-03-07

Betänkande 2000/01:LU14 (doc, 95 kB)

Betänkande 2000/01:LU13

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör äktenskap, partnerskap och samboende.


Justering: 2001-02-13 Debatt: 2001-03-07

Betänkande 2000/01:LU13 (doc, 268 kB)

Betänkande 2000/01:LU12

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer och motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen. Skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 och gav en möjlighet för privatpersoner att under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias från en övermäktig skuldbörda.


Justering: 2001-03-06 Debatt: 2001-03-21

Betänkande 2000/01:LU12 (doc, 91 kB)

Betänkande 2000/01:LU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en undersökning rörande namnlagen. Syftet är att undersöka om de avvägningar som gjordes vid namnlagens tillkomst, mellan det allmännas intresse av namnstabilitet och enskildas önskemål att fritt välja namn, fortfarande är bärkraftiga och att vid behov föreslå lagändringar.


Justering: 2001-01-18 Debatt: 2001-02-07

Betänkande 2000/01:LU11 (doc, 107 kB)

Betänkande 2000/01:LU10

Riksdagen avslog två motioner från allmänna motionstiden 2000 i utsöknings- och insolvensrättsliga frågor som rör fastigheter. En motion gäller exekutiv försäljning av fast egendom och en motion gäller frågan om s.k. herrelösa fastigheter i konkurs.


Justering: 2001-01-18 Debatt: 2001-02-07

Betänkande 2000/01:LU10 (doc, 90 kB)

Betänkande 2000/01:LU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 i olika associations- och avtalsrättsliga frågor. De associationsrättsliga motionsförslagen gäller nya associationsformer för vissa företag, könsfördelningen på ledande poster i företagen och redovisning av anställningsförmåner. De avtalsrättsliga frågorna gäller jämkning av avtal mellan näringsidkare och internationella fullmakter.


Justering: 2001-01-18 Debatt: 2001-02-07

Betänkande 2000/01:LU9 (doc, 126 kB)

Betänkande 2000/01:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. patent, biotekniska uppfinningar, skydd för datorprogram, upphovsrätt i anställningsförhållanden, inskränkningar i upphovsrätten, följerätt (droit de suite) och s.k. arenarätt (droit de stade).


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

Betänkande 2000/01:LU8 (doc, 162 kB) Webb-tv debatt om förslag: Immaterialrättsliga frågor

Betänkande 2000/01:LU7

Riksdagen antog regeringens förslag om ändringar i atomansvarighetslagen innebärande ett utökat skadeståndsansvar för innehavare av atomanläggningar. Vidare godkände riksdagen att regeringen avger en förklaring i enlighet med en rekommendation av OECD:s råd, som rör omfattningen av det s.k. gemensamma statsansvaret. Slutligen beslutade riksdagen en ändring av det särskilda statsansvaret enligt atomansvarighetslagen, så att det sammanlagda belopp som står till förfogande för ersättning höjs från tre till sex miljarder kronor. De nya reglerna träder i kraft den 1 april 2001.


Justering: 2001-02-13 Debatt: 2001-03-07

Betänkande 2000/01:LU7 (doc, 108 kB)

Betänkande 2000/01:LU6

Riksdagen avslog två motioner från allmänna motionstiden 2000 om bostadsarrende. Den ena motionen tar upp frågor om jordägarens rätt att säga upp arrrendeavtalet och arrendeavgiftens storlek. Den andra motionen behandlar spörsmålet om kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. Riksdagen föreslås även avslå en motion om fastighetsmäklare.


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

Betänkande 2000/01:LU6 (doc, 96 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bostadsarrende, m.m.

Betänkande 2000/01:LU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om godtrosförvärv av stöldgods. Godtrosförvärvslagen innebär att en förvärvare, under förutsättning att han eller hon är i god tro, blir ägare till egendomen även om den förvärvas från någon som inte hade rätt att överlåta den.


Justering: 2001-01-16 Debatt: 2001-01-31 Beslut: 2001-01-31

Betänkande 2000/01:LU5 (doc, 76 kB)
Paginering