Dokument & lagar (119 träffar)

Riksdagsskrivelse 1893:16

Riksdagens Skrifvelse N:o 16. 1 N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 mars 1893. Andra Kammaren den 23 Riksdagens skrifvelse till Kdnungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 1 kyrkolagen. Lagutskottets utlåtande n:o 17.Till Konungen. Genom

1893-03-23

Riksdagsskrivelse 1893:16 (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:15

26 Riksdagens Skrifvelse N:o 15. No 15. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 mars 1893. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det dem gemensamt

1893-03-18

Riksdagsskrivelse 1893:15 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:14

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 14. No 14. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 mars 1893. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontoret åtgärder för utförande af det dem

1893-03-18

Riksdagsskrivelse 1893:14 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:13

Riksdagens Skrifvelse N:o 13. 23 No 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 mars 1893. pV Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående riksgäldskontorets förvaltning under den tid, som förflutit, sedan ansvarsfrihet senast tillerkändes fullmägtige i nämnda kontor.

1893-03-18

Riksdagsskrivelse 1893:13 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:12

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 12. N:0 12.Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledeing af väckt motion om ändring i 7 kap. 3 strafflagen. Lagutskottets utlåtande n:o 15.Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 mars 1893. Andra Kammaren den 14 Till Konungen. I en inom Riksdagen väckt motion har erinrats, hurusom

1893-03-14

Riksdagsskrivelse 1893:12 (pdf, 263 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:11

Riksdagens Skrifvelse N:o 11. 17 No 11. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 mars 1893. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anslag dels till nya byggnader vid statens jernvägstrafik, dels ock till rörlig materiel vid statens redan trafikerade jernvägar. Statsutskottets utlåtande

1893-03-07

Riksdagsskrivelse 1893:11 (pdf, 285 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:10

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 10. N:o 10. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 mars 1898. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et angående anvisande å riksgäldskontor af medel till inköp af rörlig materiel för vissa statens jernvägsbyggnader. Statsutskottets utlåtande

1893-03-07

Riksdagsskrivelse 1893:10 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:9

Riksdagens Skrifvelse N:o 9. 13 i. ty- r. t.1.i f N:0 9. i i i i i i I i rf i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 mars 1893. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreslagna jernvägsbyggnader för statens räkning. Statsutskottets utlåtande n:o 22.Till Konungen. I propositionen angående

1893-03-07

Riksdagsskrivelse 1893:9 (pdf, 269 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:8

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 11 N:0 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 7 mars 1893. Andra Kammaren den 7 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående föreslagna statsbidrag till vägars anläggning och förbättring, bro- och hamnbyggnader, vattenkommunikationer och torrläggning af vattensjuka marker samt angående

1893-03-07

Riksdagsskrivelse 1893:8 (pdf, 161 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:7

Riksdagens Skrifvelse N:o 7. 9 N:0 7. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 mars 1893. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 105 skiftesstadgan. Lagutskottets utlåtande n:o 12.Till Konungen. Uti en inom Riksdagen väckt motion har erinrats, att

1893-03-03

Riksdagsskrivelse 1893:7 (pdf, 183 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:6

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. hota oio7 boiioqobaenn öbär, cafit ahnnjänsnöl loma tif hu i:Islå fpiio/f itisvafiftf t öl raoa nemaiolanoievlö motftbnmif josii jinii oä-i hiob ffiegabaiiS aial.ri b k vi i tillalid in it gmriw nmliiiei Jignlsotöl 8081 eros in 8 cist ralodioo-jB bnnbiö/ gHt£half. N:o 6. Uppläst och godkänd

1893-03-03

Riksdagsskrivelse 1893:6 (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:4

4 Riksdagens Förordnande N:o 4. N:0 4. Upplftst och godkändt hos Första Kammaren den 22 februari 1893. Andra Kammaren den 22 Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren m. m. Hugo Erik Mauritz Bohman att vara Riksdagens justieombudsmans suppleant. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade

1893-02-22

Riksdagsskrivelse 1893:4 (pdf, 141 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:3

Riksdagens Förordnande N:o 3. 3 i o t N o 3. Al o'Ult Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 22 februari 1893. Andra Kammaren den 22 AA Vi Vr A. Axel Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren m. rn. Ferdinand Thollander att vara Riksdagens justitie i Y tf ombudsman. fsiJ trtoH b 11 1 riiiiio libiiiv

1893-02-22

Riksdagsskrivelse 1893:3 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:2

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 2. N:0 2. f-nn. ton i:Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 februari 1893. Andra Kammaren den 22 sfi Ä iii v,q Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af justitieombudsman och suppleant för honom. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid de den 11 innevarande

1893-02-22

Riksdagsskrivelse 1893:2 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:5

Riksdagens Skrifvelse N-o S. h iu I ii i vinN o 5. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 februari 1893. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om upphäfvande af frälsemäns rätt till särskildt forum. Lagutskottets Slitande n:o 9.Till Konungen. I skrifvelse den

1893-02-21

Riksdagsskrivelse 1893:5 (pdf, 203 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:1

Riksdagens Skrifvelse N:e 1. 1 Ko 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 februari 1893. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 102 och 140 SS konkurslagen. Lagntskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen.

1893-02-14

Riksdagsskrivelse 1893:1 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 5 N:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om undersökning och förslag, åsyftande ett bättre ordnande af förhållandet mellan lappar och jordegare i vissa trakter nedanför lappmarksgränsen. l:a Kammarens tillf,

1893-01-01

Riksdagsskrivelse 1893:86 (pdf, 301 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:48

Riksdagens Förordnande N:o 48. 11 N:o 48. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 april 1893. Andra Kammaren 19 Riksdagens förordnande för grosshandlanden Hjälmar Horngren att vara suppleant för fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligatt

1893-01-01

Riksdagsskrivelse 1893:48 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:fört

Förteckning öfver Riksdagens skrivelser till Konungen samt utfärdade förordnanden under lagtima riksmötet år 1893. N:o 1. Skrifvelse till Konungen i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 102 och 140 konkurslagen. 2. Do d:o angående val af justitieombudsman och suppleant

1893-01-01

Riksdagsskrivelse 1893:fört (pdf, 657 kB)