Dokument & lagar (2 037 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB015

Rådspromemoria 2013-06-05 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Rådets möte EPSCO den 20-21 juni 2013: Förslag till reviderat direktiv om tobaksprodukter Dagordningspunkt 14 Dokument: kompletteras efter Coreper som preliminärt är utsatt till 12/6 eller 14/6 Tidigare dokument: Fakta-PM Socialdepartementet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB015 (docx, 26 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB014

Rådspromemoria 2013-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte EPSCO den 20 juni 2013 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lägesrapport. Dokument: 10039/13


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB014 (doc, 61 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB013

Rådspromemoria 2012-11-23 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte den 20 juni 2013 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster första behandlingen Dagordningspunkt 7 Rubrik: Lagstiftningsinitiativ


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB013 (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFC0

MÖTE TORSDAGEN DEN 20 JUNI 2013 kl 9.30 Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBF

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBE

Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Bidrag till Europeiska rådet den 2728 juni 2013 Den europeiska planeringsterminen 2013 a Utkast till rådets rekommendationer om 2013 års nationella reformprogram för varje medlemsstat och utkast till rådets yttranden


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBD

Rådspromemoria 2010-06-07 Miljödepartementet Internationella enheten Rådets möte Miljö den 18 juni 2013 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Meddelande från kommissionen: En EU-strategi för klimatanpassning Antagande av rådets slutsatser Dokument: 8556/13 Tidigare dokument: KOM 2013 216 En EU-strategi för anpassning till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBD (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBC

Rådspromemoria 2013-06-07 Utrikesdepartementet Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete Rådets möte miljö den 18 juni 2013 Dagordningspunkt: 5 a och b Rubrik: Uppföljning av Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling Rio+20a En övergripande agenda för tiden efter 2015 Antagande av rådets slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBC (doc, 72 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBB

Rådspromemoria 2013-06-07 Näringsdepartementet Energi Rådets möte miljö den 18 juni 2013 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användingen av energi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBB (docx, 29 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBA

Kommenterad dagordning rådet 2013-06-07 Miljödepartementet Internationella sekretariatet M2013/1555/I EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte miljö den 18 juni 2013 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. och under punkten 4 nedan Godkännande av A-punktslistan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFBA (docx, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFB9

Promemoria 2013-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2013/1979/IE Rådets möte social-jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarnas möte den 20 juni 2013 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFB9 (docx, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFB8

Ekofin Annotering 2013-06-10 Fi 2013/147 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 21 juni i Luxemburg Kommenterad dagordning enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 29 maj Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av listan över


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BAFB8 (docx, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB2A1

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 24 juni 2013 Utrikesministrarnas möte 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Klimatförändring Diskussions- och ev. beslutspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB2A1 (docx, 19 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB2A0

Kommenterad dagordning rådet 2013-06-14 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 25 juni 2013 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. A-punkter 3. EU:s fleråriga budgetram Diskussionspunkt Bakgrund Överenskommelsen vid Europeiska rådet den 8 februari


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB2A0 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB29F

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Klimatförändring Västra Balkan Södra grannskapet Afghanistan Fredsprocessen i Mellanöstern Östra partnerskapet Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB29E

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet ev.Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan JORDBRUK Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken: a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB29D

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.Godkännande av A-punktslistan Den nya fleråriga budgetramen Övriga frågor ev.Information från ordförandeskapet om aktuella lagstiftningsförslag Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB2A2

SLUTLIG JoF Kommenterad dagordning Landsbygdsdepartementet Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24-25 juni 2013 JORDBRUK 4. Reformpaketet för GJP: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling EJFLU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2BB2A2 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B9C84

Rådspromemoria 2013-05-14 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets möte KKR den 30 maj 2013 Dagordningspunkt: 16 Rubrik: Council Resolution on the Advisory work for the European Research Area Dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 7 december 2012 Tidigare behandlad vid överläggning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B9C84 (docx, 23 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B9C83

Rådspromemoria 2013-05-08 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets möte KKR den 30 maj Dagordningspunkt 15. Rubrik: Beslut om rådsslutsatser om Strategi för att förbättra och fokusera EU:s internationella samarbete inom forskning och innovation Dokument: 9372/13 Tidigare dokument: KOM 2012497 Meddelande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B9C83 (docx, 23 kB)