Dokument & lagar (625 träffar)

Motion 1940:51 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 51. 3 Nr 51. Av herr Jonsson i Skedsbygd m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 80, med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 1 och 5 förordningen den 2 juni 1922 nr 260 om automobilskatt. I proposition nr 80 till innevarande urtima riksdag Ilar Kungl. Majit föreslagit

1940-12-11

Motion 1940:51 Andra kammaren - urtima (pdf, 159 kB)

Motion 1940:50 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 50. 1 tfr 50. Av herrar Liedberg och Janson i Frändesta, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 74, angående anslag till förmälning sersättning ar. I Kungl. Majlis proposition nr 74 begäres att till förmalningsersättningar å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1940/41 under

1940-12-11

Motion 1940:50 Andra kammaren - urtima (pdf, 162 kB)

Motion 1940:49 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 49. 1 Nr 49. Av herr Hallagård m. fl.i anledning av Kungl. Marits proposition, nr 74, angående anslag till förmalningsersättningar. I proposition nr 74 begäres förslagsanslag av 34 milj. kronor. Av dessa medel äro 2 milj. kronor avsedda för ersättning under vissa förutsättningar till jordbrukare,

1940-12-10

Motion 1940:49 Andra kammaren - urtima (pdf, 207 kB)

Motion 1940:48 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 48. 5 Nr 48. Av herr Pettersson i Rosta m, fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 72, angående reglering av vedproduktionen. I proposition nr 72 föreslås vissa ändringar i riktlinjerna för regleringen av vedproduktionen, ävensom i fråga om dispositionen av förslagsanslagen till

1940-12-04

Motion 1940:48 Andra kammaren - urtima (pdf, 203 kB)

Motion 1940:47 Andra kammaren - urtima

Motioner i Amira kammaren, Nr 47. Nr 47. Av herr Hansson i Rubbestad m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 66, angående kristillägg dt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. I Kungl. Majlis proposition nr 66 föreslås att befattningshavare i statens tjänst med flera likställda skola komma i åtnjutande

1940-12-04

Motion 1940:47 Andra kammaren - urtima (pdf, 262 kB)

Motion 1940:30 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 30. 1 Nr 30. Av herr von Heland m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av vedproduktionen. Vedfrågans läge Ilar i många hänseenden ingett bekymmer och kräver alltfort statsmakternas fulla uppmärksamhet. I proposition nr 72 föreslås vissa ändringar i riktlinjerna

1940-12-04

Motion 1940:30 Första kammaren - urtima (pdf, 177 kB)

Motion 1940:46 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 46. 1 Nr 46. Av herrar Senander och Brädefors, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 66, angående kristillägg åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. Då nu gällande avlöningsreglemente för statstjänstemannen förelåg till behandling i riksdagen motionerade undertecknade

1940-12-03

Motion 1940:46 Andra kammaren - urtima (pdf, 238 kB)

Motion 1940:29 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 29. 7 Nr m Av herr Lindhagen, i anledning av Kungl. Majda proposition angående ytterligare anslag till flottans ersättningsbyggnad. I föregående motion nr 28 har utvecklats, såsom av mig även från och nied 1911 utförligt framhållits oell exemplifierats i en myckenhet utrikespolitiska

1940-11-27

Motion 1940:29 Första kammaren - urtima (pdf, 129 kB)

Motion 1940:28 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 28. 1 Mr 28. Av herr Lindhagen, i anledning ao proposition angående ytterligare anslag till flottans ersättningsbyggnad. I anledning av propositionen nr 61 om ytterligare anslag till flottans ersättningsbyggnad väcktes av mig nyligen å det organiserade menige svenske fredsfolkets, även

1940-11-27

Motion 1940:28 Första kammaren - urtima (pdf, 385 kB)

Motion 1940:27 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 27. 3 Nr 21 Av herrar Brandt och Svedberg, i anledning av Kungl. Majlis proposition angående ytterligare anslag till flottans ersättning sbyggnad. I proposition nr 61 till innevarande riksdag har Kungl. Majit föreslagit, att till flottans ersättningsbyggnad måtte anvisas ett reservationsanslag

1940-11-23

Motion 1940:27 Första kammaren - urtima (pdf, 131 kB)

Motion 1940:26 Första kammaren - urtima

Motioner i Första kammaren, Nr 26. 1 Nr 26. Av herr Lindhagen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 61, angående ytterligare anslag till flottans ersättning sbyggnad. Det måste finnas gränser för allt. Till oell med för det som är av ondo och anses ej kunna undgås. Det bör, menar jag, väl finnas en gräns även

1940-11-23

Motion 1940:26 Första kammaren - urtima (pdf, 166 kB)

Motion 1940:44 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 44. 5 Nr 44. Av herr Lövgren, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 61, angående ytterligare anslag till flottans er sättning sbyggnad. I Kungl. Majlis proposition nr 61 föreslås bland annat att riksdagen skall anslå 20 miljoner kronor till påbörjande av byggandet av två kryssare

1940-11-20

Motion 1940:44 Andra kammaren - urtima (pdf, 126 kB)

Motion 1940:43 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 43. 1 tfr 43. Åv herr Pettersson i Rosta m. fl.i anledning av Kungl. Majds proposition, nr 61, angående ytterligare anslag till flottans ersättningsbyggnad. Kungl. Maj:ts proposition nr 61 föreslär en i förhållande till den nuvarande sammansättningen av flottan helt ny och oprövad typ av

1940-11-20

Motion 1940:43 Andra kammaren - urtima (pdf, 263 kB)

Motion 1940:42 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 42. 3 Xr 42. Av herrar Ericsson i Sörsjön och Karlsson i Grängesberg, i anledning av Kungl. Majlis proposition, nr 59, angående anslag till bidrag till främjande av bostadsbyggande på landsbygden m. m. I proposition nr 43 till riksdagen den 27 september innevarande år framlade Kungl. Maj:t

1940-11-16

Motion 1940:42 Andra kammaren - urtima (pdf, 156 kB)

Motion 1940:41 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 41. 1 Nr 41. Av herr Hallsson i Vännäsby Hl. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 59, angående anslag till bidrag till främjande av bostadsbyggande på landsbygden m. m. I proposition nr 59 föreslår Kungl. Majit riksdagen att godkänna ändrade grunder för bidrag till främjande

1940-11-16

Motion 1940:41 Andra kammaren - urtima (pdf, 179 kB)

Motion 1940:40 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra hammaren, Nr 40. 15 Nr 40. Av herrar Wallentheim och Nilsson i Kristinehamn, i anledning av Kungl. Majlis proposition, nr 3, med förslag till förordning örn allmän omsättningsskatt. I Kungl. Maj:ts proportion nr 3 med förslag till förordning om allmän omsättningsskatt föreslås bland annat i de vid förslaget

1940-11-02

Motion 1940:40 Andra kammaren - urtima (pdf, 175 kB)

Motion 1940:38 Andra kammaren - urtima

12 Motioner i Andra kammaren, Nr 3738. formas inom utskottet vid dess behandling av propositionen och de i samband härmed väckta motionerna. På grund av vad som sålunda anförts hemställes, att riksdagen vid bifall till proposition nr 3 angående omsättningsskatt måtte besluta att sjuka och åldringar samt barnrika familjer

1940-11-02

Motion 1940:38 Andra kammaren - urtima (pdf, 110 kB)

Motion 1940:37 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 37. 9 Fr 87. Av herrar Jonsson i Skedsbygd och Åndersson i i Södergård, i anledning av Kungl. Majlis proposition, nr 3, med förslag till förordning örn allmän omsättningsskatt. I Kungl. Maj:ts proposition nr B med förslag till allmän omsättningsskatt anför departementschefen under rubriken

1940-11-02

Motion 1940:37 Andra kammaren - urtima (pdf, 268 kB)

Motion 1940:35 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 35. 5 Nr 35. Av herr Nilson i Eskilstuna, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 5, med förslag till förordning om allmän omsättningsskatt. I Kungl. Maj:ts proposition nr 3 till innevarande års urtima riksdag har föreslagits att den allmänna omsättningsskatt, som är avsedd att tillämpas

1940-11-02

Motion 1940:35 Andra kammaren - urtima (pdf, 164 kB)

Motion 1940:34 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra kammaren, Nr 34. 1 Nr 34. Av herr Holmbäck, i anledning av Kungl. Majts proposition, nr 3, med förslag till förordning orri allmän omsättningsskatt. Under de veckor, Kungl. Maj:ts proposition om införande av en omsättningsskatt legat på riksdagens bord, bar i pressen och inom allmänheten utvecklat sig

1940-11-02

Motion 1940:34 Andra kammaren - urtima (pdf, 299 kB)