Dokument & lagar (96 träffar)

Betänkande 2010/11:SkU12

Den som importerar varor till EU ska betala mervärdesskatt. Men det finns undantag. Om varorna efter importen transporteras inom EU till en köpare eller till ett företags egen verksamhet i en annat EU-land så behöver man inte betala mervärdesskatt. Nya regler innebär bland annat att den som vill slippa mervärdesskatt måste ange två registreringsnummer till moms när varorna efter importen omsätts eller överförs till ett annat EU-land. Tullverket ska kunna kräva bevis om överföringen. Syftet är att bekämpa skattefusk. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-12-02 Debatt: 2010-12-09 Beslut: 2010-12-14

Betänkande 2010/11:SkU12 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2010/11:SkU1

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Regeringens förslag innebär cirka 10 miljarder kronor i budgetanslag för 2011 till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-12-02 Debatt: 2010-12-09 Beslut: 2010-12-14

Betänkande 2010/11:SkU1 (pdf, 86 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2010/11:SkU18

Företagare som är etablerade i ett EU-land men har betalat mervärdesskatt i ett annat EU-land kan ansöka om återbetalning av skatten. Företagen ska lämna sin ansökan genom en elektronisk portal. Det har varit en del tekniska problem som gjort att företagare inte har kunnat ansöka om återbetalning i tid. Därför förlängs den sista ansökningsdagen för återbetalningsperioder under 2009 till den 31 mars 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08

Betänkande 2010/11:SkU18 (pdf, 60 kB)

Betänkande 2010/11:SkU17

Regeringen får tydligare möjligheter att genom dispensbeslut befria bränslen som framställs av biomassa från energiskatt och koldioxidskatt. Regeringen ska också kunna ge skattebefrielse för annat bränsle som förbrukas inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter. Skattebefrielsen ska kunna gälla även om bränslet ingår som en beståndsdel i ett annat bränsle. Bakgrunden är ett nytt bränslekvalitetsdirektiv från EU och att alla nu gällande dispensbeslut löper ut den 31 december 2010. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08

Betänkande 2010/11:SkU17 (pdf, 105 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Betänkande 2010/11:SkU10

Den som lagrar flygfotogen på flygplats ska kunna ansöka om att bli så kallad upplagshavare för flygfotogen utan att behöva ha en viss lagringskapacitet. Det ska förbättra de små flygplatsernas konkurrenskraft. På stora flygplatser tankar flygbolagen sina plan hos så kallade upplagshavare. Upplagshavarna kan förvara och flytta bränsle inom EU utan att betala någon skatt för bränslet. För att räknas som upplagshavare måste ett företag i dag ha en lagerkapacitet på minst 500 kubikmeter. På mindre flygplatser finns det ofta ingen som har så stor lagringskapacitet. Det innebär att skattefriheten för flygbränsle i vissa fall inte får fullt genomslag. Därför försvinner nu kravet på en viss lagringskapacitet. En annan ändring innebär att skattefriheten för biogas garanteras när biogasen byter fysisk form. Skattefriheten ska gälla de aktörer som är godkända att hantera obeskattad biogas. Skattefriheten förutsätter att gasen befinner sig i ett skatteupplag när den övergår i vätskeform, eller hanteras av en godkänd lagerhållare när den övergår i gasform. Skattefriheten gäller även när biogas byter fysisk form hos andra aktörer om skattskyldighet för biogasen tidigare har inträtt. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08

Betänkande 2010/11:SkU10 (pdf, 571 kB) Webb-tv debatt om förslag: Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Betänkande 2010/11:SkU6

Tullverket röntgar post från andra EU-länder för att kontrollera om breven och paketen innehåller alkohol- eller tobaksvaror. Regeringen har nu lämnat information om hur många försändelser som har granskats och öppnats under 2009. Under året öppnade Tullverket 151 försändelser. Alla innehöll cigaretter. I 149 fall fick mottagaren möjlighet att lösa ut försändelsen genom att betala den skatt som avsändaren skulle ha betalat. Två fall gäller så mycket cigaretter att det finns misstanke om smugglingsbrott. Cigaretterna har tagits i beslag och förundersökningen har startat. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-15

Betänkande 2010/11:SkU6 (pdf, 29 kB)

Betänkande 2010/11:SkU13

Omvänd skatteskyldighet införs i handeln med utsläppsrätter för växthusgaser. Det betyder att den som köper utsläppsrätter ska redovisa och betala mervärdesskatten, momsen, i stället för att säljaren gör det. Syftet är att göra det svårare att fuska med skatterna. Bakgrunden till lagändringen är ett nytt EU-direktiv som kom till efter att flera EU-länder haft problem med skattebedrägerier i handeln med utsläppsrätter. Det nya direktivet tillåter omvänd skattskyldighet fram till den 30 juni 2015. Köparen blir skyldig att betala in momsen direkt till staten och pengarna går aldrig via säljaren, vilket gör att han eller hon inte kan försvinna med pengarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU13 (pdf, 460 kB)

Betänkande 2010/11:SkU11

Skatten på cigaretter består av dels en fast skatt per cigarett, dels en skatt som är relaterad till priset. Förhållandet mellan de två delarna läggs om den 1 januari 2011, så att styckeskatten höjs medan den prisrelaterade skatten sänks. Den prisrelaterade skatten beräknas i dag utifrån priset, inklusive skatter, på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin. I fortsättningen ska skatten beräknas utifrån det genomsnittliga detaljhandelspriset på alla cigaretter som säljs i landet. Ändringen påverkar inte den totala skatten på cigaretter, men den gör att den totala skatten blir mindre beroende av priset på cigaretter. Samtidigt avskaffas den nationella minimiskatten som i dag finns på lågpriscigaretter. Skatten på lågpriscigaretter kommer att vara densamma som på vanliga cigaretter. Skatten på alla tobaksprodukter och styckeskatten på cigaretter räknas varje år om utifrån konsumentprisindex.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU11 (pdf, 292 kB)

Betänkande 2010/11:SkU2

Personer som är anställda vid internationella organ i Sverige kan ha olika grad av diplomatisk immunitet. Det betyder bland annat att man inte kan åtalas för brott i landet där man arbetar. I dag är dessa personer oftast inte folkbokförda i Sverige. Men från den 1 januari 2011 ska de som bara har immunitet i sitt arbete och deras familjer folkbokföras. För EU-medborgare betyder detta att de får rätt att rösta och ställa upp som kandidater i svenska kommunal- och landstingsval. Ambassadörer och andra personer som har immunitet även utanför arbetet ska inte heller i fortsättningen folkbokföras. Detsamma gäller deras familjemedlemmar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-23 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:SkU2 (pdf, 30 kB)

Betänkande 2010/11:SkU15

Den 1 januari 2009 moderniserades skogsvårdslagens definition av vad som är skogsmark. Den 1 januari 2010 anpassades fastighetstaxeringslagen till den nya definitionen, som kommer att användas första gången vid 2011 års fastighetstaxering. Samma definition ska nu gälla även vid inkomstbeskattningen från den 1 januari 2011. Lagändringarna gäller främst reglerna om skogsavdrag och innebär att möjligheten till avdrag ska vara samma som tidigare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-11-24 Beslut: 2010-11-24

Betänkande 2010/11:SkU15 (pdf, 421 kB)

Betänkande 2010/11:SkU9

Riksdagen godkände en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU9 (pdf, 342 kB)

Betänkande 2010/11:SkU8

Riksdagen godkände en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU8 (pdf, 629 kB)

Betänkande 2010/11:SkU7

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU7 (pdf, 1300 kB)

Betänkande 2010/11:SkU5

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Saint Kitts och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU5 (pdf, 1316 kB)

Betänkande 2010/11:SkU4

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU4 (pdf, 1358 kB)

Betänkande 2010/11:SkU3

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-11 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:SkU3 (pdf, 1497 kB)