Dokument & lagar (55 träffar)

Register 1897:Su

REGISTER r A t I öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1897 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af 9:88. Aflöning och rekrytering, ifrågasatt ökning af 4:de hufvudtitelns anslag till, för samtliga trumpetares vid träng bataljonerna hållande i tjenstgöring

1897-01-01

Register 1897:Su (pdf, 1596 kB)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1897:Bu

M 0 ri tino IkIi V t laMiV-MäÖi ii OO A Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1897. A. Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 4. Afdelningskontoren i Göteborg och Malmö, angående ändringar i aflöningsstaterna.6. Afdelningskontoret i Visby, angående förhöjning

1897-01-01

Register 1897:Bu (pdf, 295 kB)

Register 1897:Bevu

u Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1897 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets n eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1898 26. Bevillning, betänkande, i anledning af vissa till Riksdagen framstälda förslag om ändring

1897-01-01

Register 1897:Bevu (pdf, 336 kB)

Register 1897:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1897 JEMTE FÖRTECKNINGAR ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMOEIAL. STOCKHOLM K. I/BECKMANS BOKTRYCKERI, 1897. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1897-01-01

Register 1897:reg (pdf, 24086 kB)

Register 1896:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1896. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1896. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1896. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1896-07-01

Register 1896:reg (pdf, 20936 kB)

kadep 1896:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator,

1896-01-21

Register 1896:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1896 afgifna utlåtanden. A. Alkoholismen, dess betraktande såsom eu sjukdom Annonsering en, angående den legala B. Barn, tillägg till kongl. förordningen den 10 juli 1891, angående förbud för sådana att nattetid idka viss försäljning

1896-01-01

Register 1896:Tfu Andra kammaren (pdf, 281 kB)

Register 1896:Tfu Första kammaren

I finniif-M Sill M,f:ji j.i i I i i iI:u rr Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1896 afgifna utlåtanden. Alkoholister, beredande af sjukvård i vidsträcktare mån än hittills å enskilda anstalter åt.Annonseringen, angående den legala B Barn och minderårige, föreskrifter

1896-01-01

Register 1896:Tfu Första kammaren (pdf, 215 kB)

Register 1896:Su

I REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1896 års riksdag. A. N:o uti, eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af Afvittringslandtmätare, se Skiften och afvittringar. Afzelius, O. O.registrator, ifrågasatt pension för enkan efter Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,

1896-01-01

Register 1896:Su (pdf, 1694 kB)

Register 1896:LU

Register öfver de af lagutskottet vid 1896 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden och memorial. Utlåtandets eller memorialets n:o. Afgäld:se Jorda/söndring. Allmänna byggnader: angående ändrad lydelse af lagen angående byggnad och underhåll af kyrka m. m. den 12 juni 1885 37. ändrad lydelse af lagen angående skyldighet

1896-01-01

Register 1896:LU (pdf, 8187 kB)

Register 1896:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1896 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Dess behandling bos Anmärkningar. No. Datum. Första Kammaren, j Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 16, 17 och 18 rikdagsordningen. 3 mars. 14 mars

1896-01-01

Register 1896:Ku (pdf, 483 kB)

Register 1896:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1896. A. N:o Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 14. Afdelningskontoret i Falun, angående höjning i anslaget till extra biträde m. m.13. Afdelningskontoret i Umeå, angående fastställande af afloningsstat.12. Afdelningskontoret

1896-01-01

Register 1896:Bu (pdf, 162 kB)

Register 1896:Bevu

Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1896 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets B. eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1897.30. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter

1896-01-01

Register 1896:Bevu (pdf, 275 kB)