Dokument & lagar (164 träffar)

Register 1963:Bu

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Allmänt kyrkomöte anslag till.21:4 ersättning till ledamot av 17 Ansvarsfrihet riksbanksfullmäktige 4:3 riksdagsbiblioteket.3 riksgäldsfullmäktige

1963-01-01

Register 1963:Bu (pdf, 191 kB)

Register 1963:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Arvsskatt: om utredningar rörande arvsbeskattningen.50 ang. utredning om förmögenhetsöverföringar i samband med stiftelsebildning m. m.51 Se även Förmögenhetsskatt

1963-01-01

Register 1963:Bevu - höst (pdf, 184 kB)

Register 1963:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholfria drycker: ang. avskaffande av skatten på läskedrycker, bordsvatten och alkoholfritt vin 30 ang. ändring i förordningen om försäljning av alkoholfria

1963-01-01

Register 1963:Bevu (pdf, 419 kB)

Register 1963:Abu

Allmänna beredningsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholfria drycker, främjande av konsumtionen av 29 Allmän flaggning å valdag.3 Allmännyttiga företag, se Upphandlingskungörelsen Arbetsgivare,

1963-01-01

Register 1963:Abu (pdf, 220 kB)

Register 1963:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1963 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST RIKSDAGSBIBLIOTEKET Sami. 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 11 13 13 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1963 Protokoll Första kammarens protokoll h. 137.

1963-01-01

Register 1963:reg (pdf, 20901 kB)

kadep 1897:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjensteman i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelning en en sekreterare och en registrator,

1897-01-21

Register 1897:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. B. Barnmorskor, utredning och framläggande af förslag angående statsbidrag till aflöning af inom kommuner anstälda examinerade 11 D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 14 F. Flottning sstadgan, införande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Andra kammaren (pdf, 337 kB)

Register 1897:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 13. F. Flottning sstadgan, införande i densamma af bestämmelse, att val af styrelse i flottnirigsförening skall inom viss tid anmälas hos Konungens befallningshafvande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Första kammaren (pdf, 194 kB)

Register 1897:Säru

Förteckn ing öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtande och memorial. N:o 1. Utlåtande, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10 med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom af herrar F. A. Boström, A. P. Gustafsson och M. Dahn i detta ämne väckta

1897-01-01

Register 1897:Säru (pdf, 159 kB)

Register 1897:Su

REGISTER r A t I öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1897 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af 9:88. Aflöning och rekrytering, ifrågasatt ökning af 4:de hufvudtitelns anslag till, för samtliga trumpetares vid träng bataljonerna hållande i tjenstgöring

1897-01-01

Register 1897:Su (pdf, 1596 kB)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1897:Bu

M 0 ri tino IkIi V t laMiV-MäÖi ii OO A Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1897. A. Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 4. Afdelningskontoren i Göteborg och Malmö, angående ändringar i aflöningsstaterna.6. Afdelningskontoret i Visby, angående förhöjning

1897-01-01

Register 1897:Bu (pdf, 295 kB)

Register 1897:Bevu

u Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1897 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets n eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1898 26. Bevillning, betänkande, i anledning af vissa till Riksdagen framstälda förslag om ändring

1897-01-01

Register 1897:Bevu (pdf, 336 kB)

Register 1897:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1897 JEMTE FÖRTECKNINGAR ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMOEIAL. STOCKHOLM K. I/BECKMANS BOKTRYCKERI, 1897. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1897-01-01

Register 1897:reg (pdf, 24086 kB)

Register 1896:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1896. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1896. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1896. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1896-07-01

Register 1896:reg (pdf, 20936 kB)

kadep 1896:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och vice talmän samt kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator,

1896-01-21

Register 1896:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1896 afgifna utlåtanden. A. Alkoholismen, dess betraktande såsom eu sjukdom Annonsering en, angående den legala B. Barn, tillägg till kongl. förordningen den 10 juli 1891, angående förbud för sådana att nattetid idka viss försäljning

1896-01-01

Register 1896:Tfu Andra kammaren (pdf, 281 kB)

Register 1896:Tfu Första kammaren

I finniif-M Sill M,f:ji j.i i I i i iI:u rr Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1896 afgifna utlåtanden. Alkoholister, beredande af sjukvård i vidsträcktare mån än hittills å enskilda anstalter åt.Annonseringen, angående den legala B Barn och minderårige, föreskrifter

1896-01-01

Register 1896:Tfu Första kammaren (pdf, 215 kB)

Register 1896:Su

I REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1896 års riksdag. A. N:o uti, eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af Afvittringslandtmätare, se Skiften och afvittringar. Afzelius, O. O.registrator, ifrågasatt pension för enkan efter Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,

1896-01-01

Register 1896:Su (pdf, 1694 kB)