Dokument & lagar (193 träffar)

Register 1969:Bu - höst

Bankoutskottets register vid i969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Revisorer, riksdagens omorganisation av revisorernas kansli 49 riksbankens avdelningskontor, granskning rörande 43 riksdagsbiblioteket,

1969-01-01

Register 1969:Bu - höst (pdf, 240 kB)

Register 1969:Bu

Bankoutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäklige 11:4 riksgäldsf ullmäktige 11:5 styrelsen för riksdagsbiblioteket.3 styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1969-01-01

Register 1969:Bu (pdf, 541 kB)

Register 1969:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdag höstsessionen I. Direkt beskattning AB Atomenergi, avdrag för förlust på aktie.69 Aktier, realisationsvinstbeskattning.56 Aktievinstbeskattning skärpningar.56 extra avdrag.57

1969-01-01

Register 1969:Bevu - höst (pdf, 524 kB)

Register 1969:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen I. Direkt beskattning Aktiebolag avveckling av dubbelbeskattning.17 den statliga inkomstskatten.17 höjning av skatten.50 Anhörig, avdrag för tillsyn

1969-01-01

Register 1969:Bevu (pdf, 802 kB)

Register 1969:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1969 års riksdag höstsessionen F Fjällområdena, naturvården inom de svenska.52 L Ljudenlig stavning, införande av.51 N Nationalparkerna, skyddet för de svenska.53 Naturvården, se Svenska

1969-01-01

Register 1969:Abu - höst (pdf, 181 kB)

Register 1969:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Alkoholbruk, statens övertagande av alla kostnader för skador på grund av 25 Allergier, se Forskning Ansvarsförsäkring, se Försäkring Antibiotika,

1969-01-01

Register 1969:Abu (pdf, 521 kB)

Register 1969:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1969 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1969 Protokoll Första kammarens protokoll h. 143. Andra kammarens protokoll h. 143. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1 5 2 5 3 6 7 8 9 1

1969-01-01

Register 1969:reg (pdf, 18331 kB)

Register 1963:Su - höst

Statsutskottets register vid 1963 års riksdag lwstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag höstsessionen A Alkoholbrukets speciella risker för ungdom, motioner om en upplys ningskampanj rörande 191 Arvsfonden, allmänna, försäljning av vissa fastigheter.184 Atomenergisamarbete,

1963-01-01

Register 1963:Su - höst (pdf, 428 kB)

Register 1963:Su

Statsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5:159 Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning, bidrag till 8:77 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti

1963-01-01

Register 1963:Su (pdf, 2754 kB)

Register 1963:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Allemansrätt: se Naturvårdslagstiftning 37 Ansvarighetsförsäkring för jägare: se Jakt 39 B Begagnade bilar: se Vägtrafik 43 Byggnadslagstiftning: om rätt för trossamfund

1963-01-01

Register 1963:L3u - höst (pdf, 340 kB)

Register 1963:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A A llemansrätt: r se Uppskjutna ärenden 30 c Ansvarighetsförsäkring för jägare: se Uppskjutna ärenden 30 j B Bandhundar: om lagstiftning angående förbud mot

1963-01-01

Register 1963:L3u (pdf, 598 kB)

Register 1963:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare: angående utbetalningen av sjukpenning och pension till vissa alkoholmissbrukare Anställningsavtal: se Konkurrensklausuler 74 Avvisning: se Utlänningslagen

1963-01-01

Register 1963:L2u - höst (pdf, 371 kB)

Register 1963:L2u

Andra lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholistvård: se Nykterhetsvård 4 och 39 Alkoholmissbrukare: se Uppskjutna ärenden 59 Allmän försäkring: se under Sjukförsäkring, Folkpension, Tilläggspension

1963-01-01

Register 1963:L2u (pdf, 1006 kB)

Register 1963:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen B Barnavårdsman: angående barnavårdsmannainstitutionen 44 Bekämpningsmedel: se Regeringsrättslagen 51 Biskopsval: lag om biskopsval 52 lag angående upphävande av 2 5 mom.

1963-01-01

Register 1963:L1u - höst (pdf, 200 kB)

Register 1963:L1u

Första lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Abortlagen: se Avbrytande av havandeskap 32, 36 Advokatväsendet: se Rättegångsbalken 27 Affischering: angående omprövning av bestämmelserna rörande affischering

1963-01-01

Register 1963:L1u (pdf, 447 kB)

Register 1963:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1963 års riksdags vårsession1 A Allmän flaggning å valdag, motioner därom återlämnade till kamrarna 1 Allmänna handlingar, angående ändrad lydelse av 11 och 16 lagen om inskränkningar i rätten

1963-01-01

Register 1963:Ku (pdf, 317 kB)

Register 1963:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Avveckling av skogssällskapet, motion.21 B Befrielse från betalningsskyldighet till kronan 23: 2,3 Bekämpande av vildkanin.24: 1 Byggnadsarbeten vid statens växtskyddsanstalt.24:

1963-01-01

Register 1963:Ju - höst (pdf, 182 kB)

Register 1963:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapssiat.Alnarps lantbruks-mejeri- och trädgårdsinstiiut, avlöningar, m. m. Arrendenämnder.Arrendeegnahemsfonden.12 1:4752 1:139 1:163 B Befordringssakkunniga,

1963-01-01

Register 1963:Ju (pdf, 548 kB)

Register 1963:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag höstsessionen I. Riksbanken Bankoutskottet, angående dess instruktion.Ny riksbanksbyggnad, angående reservation av tomt för.II. Riksgäldskontoret, riksdagens ekonomibyrå, riksdagsbiblioteket,

1963-01-01

Register 1963:Bu - höst (pdf, 113 kB)

Register 1963:Bu

Bankoutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Allmänt kyrkomöte anslag till.21:4 ersättning till ledamot av 17 Ansvarsfrihet riksbanksfullmäktige 4:3 riksdagsbiblioteket.3 riksgäldsfullmäktige

1963-01-01

Register 1963:Bu (pdf, 191 kB)