Dokument & lagar (80 träffar)

Betänkande 1998/99:LU18

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om möjligheten att ge barn rätt till ett juridiskt biträde i vissa särskilt konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister. Frågan bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs med anledning av Europarådets konvention om barnets rättigheter. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (s).


Justering: 1999-04-15 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU18 (doc, 220 kB)

Betänkande 1998/99:LU20

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om god man och förvaltare.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU20 (doc, 85 kB)

Betänkande 1998/99:LU19

Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 1998/99:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU17 (doc, 140 kB)

Betänkande 1998/99:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU16 (doc, 130 kB)

Betänkande 1998/99:LU15

Kronofogdemyndigheten får den 1 juli 1999 rätt att ansöka om näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs. Detta under förutsättning att åklagaren förklarat sig avstå från att ansöka. Den som är underkastad näringsförbud får i princip inte driva näringsverksamhet.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU15 (doc, 115 kB)

Betänkande 1998/99:LU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om patent- och växtförädlarrätt. Motionerna behandlar olika frågor om industriellt rättsskydd, såsom patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU14 (doc, 124 kB)

Betänkande 1998/99:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör homosexuellt föräldraskap samt lagstiftningen om insemination och annan assisterad befruktning.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU13 (doc, 104 kB)

Betänkande 1998/99:LU12

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om friköp av historiska arrenden. Det finns behov av en kartläggning av i vilken utsträckning frivilliga överenskommelser om friköp ägt rum och om det generellt sett kan anses föreligga intresse av lagstiftning om friköp av historiska arrenden. Historiska arrenden är sådana arrenden som innehafts av arrendatorn och hans släkt under flera generationer. Frågan om en lagreglerad rätt att friköpa sådana arrenden har övervägts i åtskilliga tidigare sammanhang.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU12 (doc, 81 kB)

Betänkande 1998/99:LU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utvidga Konkurstillsynsutredningens uppdrag. Uppdraget bör utvidgas så att utredningen, dock alltjämt med utgångspunkt i att konkurstillsynen ska vara offentlig, ges möjlighet att därutöver förutsättningslöst överväga den framtida tillsynsfunktionens organisation.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU11 (doc, 204 kB)

Betänkande 1998/99:LU10

Rksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om användning av begrepp som legitimerad, auktoriserad och godkänd i marknadsföring. Från konsumentskyddssynpunkt är det angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användning av begreppen.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:LU10 (doc, 171 kB)

Betänkande 1998/99:LU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att skapa en säkrare hantering i inskrivningsärenden. Inskrivningsärenden rör inskrivning i offentliga register av olika rättsförvärv rörande fast egendom, t.ex. överlåtelse av en fastighet. Det har förekommit fall av fastighetsbedrägeri då köpehandlingar förfalskats och ingetts till inskrivningsmyndigheten, varpå lagfart beviljats för ett förvärv som aldrig ägt rum.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU9 (doc, 112 kB)

Betänkande 1998/99:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om upphovsrätten till musikaliska verk.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med krav på lagstiftning om franchising.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU7 (doc, 80 kB)

Betänkande 1998/99:LU6

Instansordningen i marknadsföringsmål ändras den 1 april 1999 så att mål om förbud och åläggande som huvudregel handläggs i Marknadsdomstolen som första och sista instans. Syftet med ändringen är att göra det möjligt att snabbt kunna få ett slutligt avgörande i frågan om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot de marknadsrättsliga bestämmelserna.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU6 (doc, 95 kB)

Betänkande 1998/99:LU5

De immaterialrättsliga lagarna får den 1 januari 1999 bestämmelser om en ny skyddsåtgärd, s.k. intrångsundersökning. Åtgärden innebär att en rättighetshavare kan begära att det görs en undersökning för att säkra bevis hos någon som på goda grunder misstänks ha gjort ett intrång i en immateriell rättighet. Immaterialrätt är en beteckning för regler som skyddar intellektuella prestationer och kännetecken mot obehörigt utnyttjande.


Justering: 1998-11-12

Betänkande 1998/99:LU5 (doc, 95 kB)

Betänkande 1998/99:LU4

Bankaktiebolagslagen avskaffas den 1 januari 1999. Aktiebolagslagen ska i stället utgöra den associationsrättsliga grunden för bankaktiebolagen. Bakgrunden är att reglerna för bankaktiebolag och reglerna för de allmänna aktiebolagen överensstämmer till stora delar trots att de återfunnits i olika lagar. Vissa särbestämmelser ska dock gälla för bankaktiebolagen, bl.a. om aktiekapitalets storlek, oktroj, bolagets ledning, revision, låneförbud, likvidation, firma och registrering. Riksdagen beslutade om en ändring jämfört med regeringens förslag om styrelsens sammansättning i bankaktiebolag. Genom ändringen tillgodoses önskemål som Svenska Bankföreningen framfört.


Justering: 1998-11-12

Betänkande 1998/99:LU3

Upphovsrättslagen får fr.o.m. den 1 januari 1999 bestämmelser om s.k. kassettersättning. Bestämmelserna ska kompensera upphovsmännen för den i och för sig tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk. Ersättning ska betalas för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Ersättningen ska betalas av näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller importerar anordningarna.


Justering: 1998-11-12 Debatt: 1998-11-25

Betänkande 1998/99:LU2

Kraven för godtrosförvärv skärps. Ändringen innebär att om en förvärvare borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen ska han eller hon inte anses ha varit i god tro. Godtrosförvärv innebär att en förvärvare, under förutsättning att han eller hon är i god tro, blir ägare till egendomen även om den förvärvas från någon som inte hade rätt att överlåta den, t.ex. om det rör sig om stöldgods. Riksdagen beslutade även om en ändring i rättegångsbalken som innebär att en målsägande som har gjort anspråk på beslagtagen egendom ska få tid för att säkerställa sin rätt innan beslaget hävs. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999.


Justering: 1998-11-10 Debatt: 1998-11-25

Betänkande 1998/99:LU1

Riksdagen beslutade om vissa lättnader i de krav på tilläggsupplysningar som uppställs i årsredovisningslagen och därtill knutna lagar. Lättnaderna innebär framför allt att kretsen av de dotter- och intresseföretag om vilka det måste lämnas upplysningar begränsas. Det införs också ett par undantag från det nuvarande förbudet mot att publicera en ofullständig års- eller koncernredovisning tillsammans med revisionsberättelsen. Riksdagen beslutade vidare att sådana moderbolag som inte behöver upprätta koncernredovisning under vissa förutsättningar inte heller ska behöva lämna koncernupplysningar i sina delårsrapporter. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999.


Justering: 1998-11-10

Paginering