Dokument & lagar (399 träffar)

Skrivelse 1940:86 - urtima

9. Kungl. Maj.ts skrivelse Nr 86. Nr 86. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen om avslutande av urtima riksdagen givet Stockholms slott den 20 december 1940. Kungl. Maj:vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut, att urtima riksdagen skall avslutas den 30 december 1940. GUSTAF. K. G. Westman. Slockholm 1941. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt Söner.


Utskottsberedning:

Skrivelse 1940:86 - urtima (pdf, 88 kB)

Skrivelse 1940:85 - urtima

Kungl. Majlis skrivelse Nr 85. 1 Nr 85. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj.ts beslut om avslutande av urtima riksdagen given Stockholms slott den 20 december 1940. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl. Majit förordnat ministern


Utskottsberedning:

Skrivelse 1940:85 - urtima (pdf, 95 kB)

Proposition 1940:84 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 84. 1 Nr 84. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen rörande bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall medgiva eftergift beträffande krigskonjunkturskatt, m. m.given Stockholms slott den 6 december 1940. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1940-12-06

Proposition 1940:84 - urtima (pdf, 511 kB)

Proposition 1940:82 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 82. 1 Nr 82. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statens tecknande av aktier i Aktiebolaget Träkolsbriketter given Stockholms slott den 6 december 1940. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag,

1940-12-06

Proposition 1940:82 - urtima (pdf, 355 kB)

Proposition 1940:83 - urtima

Kungl. Majlis proposition nr 83. 1 Nr 83. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ersättning till importörer och exportörer för vissa krigsförluster given Stockholms slott den 29 november 1940. Kungl. Maj:vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över folkhushållningsärenden för

1940-11-29

Proposition 1940:83 - urtima (pdf, 853 kB)

Proposition 1940:81 - urtima

Kungl. Majlis proposition nr 81. I Nr 81. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående reglering av vissa utgifter å för skottsstaten för försvar sväsendei m. m. för budgetåret 1940/41, m. m.given Stockholms slott den 29 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1940-11-29

Proposition 1940:81 - urtima (pdf, 4085 kB)

Proposition 1940:80 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 80. 1 Nr 80. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 1 och 5 förordningen den 2 juni 1922 nr 260 om automobilskatt given Stockholms slott den 29 november 1940. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1940-11-29

Proposition 1940:80 - urtima (pdf, 479 kB)

Proposition 1940:78 - urtima

Kungl. Maj.ts proposition nr 78. Nr 8. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående inrättande av en lånefond för anskaffande av gasgeneratorer för vissa fartyg given Stockholms slott den 29 november 194-0. Kungl. Maj:vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över han delsärenden för

1940-11-29

Proposition 1940:78 - urtima (pdf, 673 kB)

Proposition 1940:77 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 77. 1 Kr Ti. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till anläggningar för utnyttjande av vissa staten tillhöriga malmfyndigheter m. m.given Stockholms slott den 29 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1940-11-29

Proposition 1940:77 - urtima (pdf, 343 kB)

Proposition 1940:75 - urtima

Kungl. Majds proposition nr 75. 1 Nr 75. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avtal rörande leverans av Jlygmateriel till staten given Stockholms slott den 29 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1940-11-29

Proposition 1940:75 - urtima (pdf, 510 kB)

Proposition 1940:79 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 79. 1 Nr 79. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående lärares avlönings- och anställningsförhållanden under tid, då undervisningen inställes eller begränsas på grund av vid krig eller krigsfara vidtagna anordningar eller till följd av bränslebrist eller av annan dylik orsak, m.

1940-11-22

Proposition 1940:79 - urtima (pdf, 719 kB)

Proposition 1940:76 - urtima

Kungl. Majds proposition nr 76. 1 Nr 76. Kungl. Majlis proposition till riksdagen angående ekonomiskt stöd åt den som lidit förlust i anledning av vissa åtgärder sorn vidtagits för militära ändamål given Stockholms slott den 22 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1940-11-22

Proposition 1940:76 - urtima (pdf, 1349 kB)

Proposition 1940:73 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 73. 1 Nr 73. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa byggnadsarbeten vid för svar sväsendet given Stockholms slott den 22 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1940-11-22

Proposition 1940:73 - urtima (pdf, 2246 kB)

Proposition 1940:70 - urtima

Kungl.Maj:ts proposition nr 70. 1 Nr 70. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till torvberedning å vissa staten tillhöriga mossar given Stockholms slott den 22 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå

1940-11-22

Proposition 1940:70 - urtima (pdf, 376 kB)

Proposition 1940:66 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 66. 1 Nr 66. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående kristillägg åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.given Stockholms slott den 22 november 1940. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag,

1940-11-22

Proposition 1940:66 - urtima (pdf, 548 kB)

Proposition 1940:67 - urtima

Kungl. Majds proposition nr 67. 1 Nr 67. Kungl. Majus proposition till riksdagen angående anvisande av vissa anslag till det civila luftskyddet given Stockholms slott den 16 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1940-11-16

Proposition 1940:67 - urtima (pdf, 972 kB)

Proposition 1940:64 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 64. 1 Nr 64. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.given Stockholms slott den 16 november 1940. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå

1940-11-16

Proposition 1940:64 - urtima (pdf, 1011 kB)

Proposition 1940:74 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 74. 1 Nr 74. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till förmalning sersättningar given Stockholms slott den 8 november 1940. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över folkhushållningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1940-11-08

Proposition 1940:74 - urtima (pdf, 869 kB)

Proposition 1940:72 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 72. 1 Nr 72. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående reglering av vedproduktionen given Stockholms slott den 8 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över folkhushållningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla

1940-11-08

Proposition 1940:72 - urtima (pdf, 758 kB)

Proposition 1940:71 - urtima

Kungl. Maj:ts proposition nr 71. 1 r n. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till ytterligare förlag skapital för Svenska gengasaktiebolaget given Stockholms slott den 8 november 1940. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över folkhushållningsärenden

1940-11-08

Proposition 1940:71 - urtima (pdf, 1154 kB)