Dokument & lagar (265 träffar)

Kommittédirektiv 2010:136 kommittébeteckning: Ku 2010:5

Tilläggsdirektiv till Kommittén för bildande av Myndigheten för kulturanalys Ku 2010:5 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 26 augusti 2010 har chefen för Kulturdepartementet

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:131

Förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Sammanfattning Nuvarande hantering av förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen bygger på rättstillämpningen Uppdraget att reglera förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning av förtroendeuppdrag

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:135 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 Innehåll Sammanfattning Förlängd tid för regeringsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 december 2010 Sammanfattning Regeringen beslutar om förlängd tid för uppdraget att föreslå en handlingsplan för hur strategier och etappmål kan utvecklas i miljömålssystemet.

2010-12-16

Kommittédirektiv 2010:78

En översyn av brottmålsprocessen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Inledning En tydlig och funktionell ansvarsfördelning i brottmål Ansvarsfördelning mellan parter och domstol under rättegång Förberedelsen i brottmål Prövningen i tingsrätt En mer flexibel ordning för avgörande av del av mål Inställda förhandlingar

2010-07-15

Kommittédirektiv 2010:77

Kulturbryggan en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet Innehåll Sammanfattning Stiftelsen framtidens kultur upphör Uppdraget Arbetsformer och redovisning av uppdraget eslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning Kommittén ska bl.a. lämna förslag på vilken verksamhetsform

2010-07-08

Kommittédirektiv 2010:76

Avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Utredaren ska vidare Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska från och med den 1 juli 2010 ansvara för avvecklingen

2010-07-01

Kommittédirektiv 2010:75

En ny organisation för polisen Innehåll Sammanfattning Framväxten av polisens nuvarande organisation Modernisering har skett i flera steg Förändringar i omvärlden har påverkat polisen Kvaliteten i polisens verksamhet behöver höjas Uppdraget att klargöra om polisen behöver en ny organisation Tydligare ansvar och befogenheter

2010-07-08

Kommittédirektiv 2010:138 kommittébeteckning: M 2010:05

Tilläggsdirektiv till avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission M 2010:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att ge en särskild utredare i uppdrag att

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:137 kommittébeteckning: U 2010:04

Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp U 2010:04 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att se över ansvarsfördelning för och finansiering av gymnasieutbildning för vissa elever med funktionsnedsättning Övergripande frågor Särskilt

2010-12-22

Kommittédirektiv 2010:93

Översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över de regler som påverkar förutsättningarna för att cykla. Översynen ska syfta till att öka cykeltrafiken

2010-09-09

Kommittédirektiv 2010:92

Medfinansiering i samband med den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Utredningens uppdrag Uppdraget att föreslå hur medfinansiering av transportinfrastruktur ska gå till i det framtida planeringssystemet Uppdraget att analysera trafikverkens förslag till

2010-09-09

Kommittédirektiv 2010:91 kommittébeteckning: S 2009:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska inkomstuppgifter per individ och månad S 2009:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 oktober 2009 har ansvarigt statsråd gett en särskild utredare

2010-09-09

Kommittédirektiv 2010:88 kommittébeteckning: S 2008:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen S 2008:09 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 september 2010 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juli 2008 tillkallade chefen för Socialdepartementet en

2010-09-09

Kommittédirektiv 2010:83 kommittébeteckning: N 2010:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010 N 2010:04 Innehåll Utvidgning av uppdraget Krisövning Beslut vid regeringssammanträde den 2 september 2010 Utvidgning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 mars 2010 har statsrådet Åsa Torstensson tillkallat en särskild

2010-09-02

Kommittédirektiv 2010:72 kommittébeteckning: Fi 2009:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m. Fi 2009:07 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Riksdagens tillkännagivande Tilläggsuppdraget Redovisning av tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning

2010-07-08

Kommittédirektiv 2010:69

En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Innehåll Sammanfattning Bakgrund Riksrevisionens iakttagelser Uppdrag att inordna inköpsverksamheter inom den statliga inköpssamordningen En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Syftet med myndigheten Myndighetens

2010-06-17

Kommittédirektiv 2010:64

Bildande av Statens medieråd Innehåll Sammanfattning Myndighet till skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan Den nya myndighetens inriktning och förutsättningar Uppdraget att bilda Statens medieråd Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010 Sammanfattning En särskild

2010-06-10

Kommittédirektiv 2010:58

Inrättande av en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården Innehåll Bakgrund Förslagen i departementspromemorian Myndighetens verksamhet Myndighetens organisationsform Regeringens ställningstagande Ansvarsområde och uppdrag Patient- och medborgarperspektiv

2010-05-20

Kommittédirektiv 2010:57 kommittébeteckning: Ju 2010:01

Tilläggsdirektiv till utredningen om domstolar och domare Ju 2010:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2009 har chefen för Justitiedepartementet gett en

2010-05-20

Kommittédirektiv 2010:54

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Innehåll Sammanfattning av uppdraget Behovet av en utredning Uppdraget Åtgärder mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Översyn av lagstiftningen Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget

2010-05-20