Dokument & lagar (19 träffar)

Framställning / redogörelse 1941:KMB354 - höst

2 Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 354. Nr 354. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen örn avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 19 december 1941. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut, att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1941. GUSTAF. K. O. Westman. Victor Pettersons Bokindustri A.B.Stockholm

1941-12-19

Framställning / redogörelse 1941:KMB354 - höst (pdf, 110 kB)

Framställning / redogörelse 1941:KMB303

2 Kungl. Majlis öppna brev Nr 303. Nr 303. Kungl. Majlis öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 20 juni 1941. I skrivelse den 19 juni 1941, nr 353, har riksdagen anmält, att sedan 1940 års lagtima riksdag i anledning av proposition antagit såsom vilande för vidare grundlagsenlig

1941-06-20

Framställning / redogörelse 1941:KMB303 (pdf, 113 kB)

Framställning / redogörelse 1941:KMB105

Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 105. 3 Nr 105. Kungl. May.ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 21 februari 1941. I skrivelser den 19 februari 1941, nr 30, 31, 34 och 40, har riksdagen anmält, att sedan 1940 års lagtima riksdag i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner

1941-02-21

Framställning / redogörelse 1941:KMB105 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1941:KMB104

2 Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 104. Nr 104. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsändringar givet Stockholms slott den 21 februari 1941. I skrivelser den 19 februari 1941, nr 37, 39, 41 och 42, har riksdagen anmält, att följande av Kungl. Majit framställda förslag till ändring av grundlagarna,

1941-02-21

Framställning / redogörelse 1941:KMB104 (pdf, 124 kB)

Framställning / redogörelse 1941:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1940 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STATSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1939-30 JUNI 1940 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1941 ISAAC MARCUS BOKTRYCK KRI-AKTIK RO LAG 409045 m i f V. H V 4 V

1941-01-20

Framställning / redogörelse 1941:SV (pdf, 18317 kB)

kadep 1941:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1941 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1941-01-15

Framställning / redogörelse 1941:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maj sts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1941. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till fullgörandet av Edert ansvarsfulla värv. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Det är också Min fasta förhoppning

1941-01-11

Framställning / redogörelse 1941:Kmtal (pdf, 142 kB)

Framställning / redogörelse 1941:Mo

MI LITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1941 STOCKHOLM 1941 ISAAC MARCUS BORT II Y CKE RI-A KT1EBO L AG 408864 Innehållsförteckning. Sid. 7 Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning.Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål som

1941-01-10

Framställning / redogörelse 1941:Mo (pdf, 12030 kB)

Framställning / redogörelse 1941:Rber

BERÄTTELSE örn vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 19hl. Justitiedepartementet. Rådhusrätten i Eksjö har upphört från och med den 1 januari 1941, och staden har i judiciellt avseende förenats med Norra och Södra Vedbo domsaga samt Södra Vedbo

1941-01-03

Framställning / redogörelse 1941:Rber (pdf, 12880 kB)

Framställning / redogörelse 1941:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1940 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING RIKSGÄLDSKONTORE TS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1939-30 JUNI 1940 STOCKHOLM 1940 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 408952 Innehållsförteckning. Ingress.Riksgäldskontorets balansräkning.Statsregleringsfonden.Specifikation

1941-01-01

Framställning / redogörelse 1941:RGK (pdf, 901 kB)

Framställning / redogörelse 1941:RB

BERÄTTELSE TILL 1941 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AV RIKSDAGENS REVISORER är 1940. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1940. K råma i txK a Till 1941 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1940

1941-01-01

Framställning / redogörelse 1941:RB (pdf, 869 kB)

Framställning / redogörelse 1941:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1941 SAMT TRYCKFRI HETS KOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1941 IVAR HAGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG å f i. r r äjf a V f i 1 5 i y i r 7sr INNEHALL Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.7 I. Redogörelse för åtal,

1941-01-01

Framställning / redogörelse 1941:Jo (pdf, 14491 kB)

Framställning / redogörelse 1893:Kmtal

ZKIongl. 3VCaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande deri 18 Januari 1893. Gode herrar och svenske män Varen helsade, då I nu enligt grundlagens bud samlens för att vid lagtima riksmöte utöfva det kall, som Edra medborgare Eder anförtrott. Våra förhållanden till samtliga främmande magter äro fortfarande de mest

1893-04-14

Framställning / redogörelse 1893:Kmtal (pdf, 266 kB)

kadep 1893:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator, hvilken

1893-01-20

Framställning / redogörelse 1893:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1892 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1891 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1893-01-13

Framställning / redogörelse 1893:SV (pdf, 24456 kB)

Framställning / redogörelse 1893:Rber

Berättelse om hvad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit gifven Stockholms slott å rikssalen den 18 Januari 1893. Med Amerikas Förenade Staters regering hafva underhandlingar fort- Underhandgått om afslutande af en traktat rörande ömsesidigt utlemnande af förbrytare. terna om extraditionstraktat.

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:Rber (pdf, 2933 kB)

Framställning / redogörelse 1893:RGK

RIKSDAGENS år 1892 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen af RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893. k.rvy i JiH mu. y I Undertecknade, af innevarande års Riksdag utsedde Revisorer, få, till fullgörande af föreskriften i 5 af gällande instruktion,

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:RGK (pdf, 19727 kB)

Framställning / redogörelse 1893:RB

BERÄTTELSE TILL 1893 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN AF RIKSDAGENS REVISORER År 1892. STOCKHOLM. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1892. it SJ TA, C ifl Kil v- n y n t f n r-r t I v i 11.Till 1893 års lagtima Riksdag. Jemte förmälan, att af de revisorer, hvilka vid senaste riksdag utsagos att granska

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:RB (pdf, 6179 kB)

Framställning / redogörelse 1893:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS EMBETSBERÄTTELSE, afgifven vid lagtima riksmötet år 1893 samt T ryckfri hetskom m itterades Berättelse. STOCKHOLM IVAR HjEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI. 1893. INNEHÅLL. Inledning Redovisning för åtal, anställda mot: 1 vice pastorn K. Kleberg, för det han uppburit sammanskott eller s. k. offer.2 häradsköfdingen

1893-01-01

Framställning / redogörelse 1893:Jo (pdf, 6879 kB)