Dokument & lagar (29 träffar)

Framställning / redogörelse 1941:KMB354 - höst

2 Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 354. Nr 354. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen örn avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 19 december 1941. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut, att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1941. GUSTAF. K. O. Westman. Victor Pettersons Bokindustri A.B.Stockholm

1941-12-19

Framställning / redogörelse 1941:KMB354 - höst (pdf, 110 kB)

Register 1941:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1941 års lagtima riksdag avgivna betänkan den och memorial. Nr å betänk, eller mern. A. Accis: ang. ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 förordningen örn accis å margarin och vissa andra fettvaror.38 Alkoholfria drycker:

1941-10-01

Register 1941:Bevu (pdf, 334 kB)

Register 1941:Bu - höst

1 Registe r över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1941 års lagtima riksdags höstsession. Riksgäldskontoret, riksdagsbiblioteket, riksdagens hus m. m. Nr å uti. eller mern. Arvode för utarbetande av register till riksdagens protokoll m. m. för höstsessionen 1941 80 Pensionsväsendet. Allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen,

1941-06-28

Register 1941:Bu - höst (pdf, 108 kB)

Register 1941:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1941 års lagtima riksdag. Dess behandling i Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Anmärkningar första andra kammaren kammaren 1 Med uppgift å vilande förslag till ändrad lydelse av 63 rege-ringsformen

1941-06-21

Register 1941:Ku (pdf, 626 kB)

Framställning / redogörelse 1941:KMB303

2 Kungl. Majlis öppna brev Nr 303. Nr 303. Kungl. Majlis öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 20 juni 1941. I skrivelse den 19 juni 1941, nr 353, har riksdagen anmält, att sedan 1940 års lagtima riksdag i anledning av proposition antagit såsom vilande för vidare grundlagsenlig

1941-06-20

Framställning / redogörelse 1941:KMB303 (pdf, 113 kB)

Register 1941:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1941 STOCKHOLM 1941 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1736 41 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1941. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 143. Andra kammarens protokoll h. 143. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1 5

1941-05-04

Register 1941:reg (pdf, 35180 kB)

Register 1941:reg - höst

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1941 HÖSTSESSIONEN STOCKHOLM 1942 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI l84 42 1 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 14 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1941. Höstsessionen. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 4451.

1941-05-04

Register 1941:reg - höst (pdf, 7665 kB)

Framställning / redogörelse 1941:KMB105

Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 105. 3 Nr 105. Kungl. May.ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 21 februari 1941. I skrivelser den 19 februari 1941, nr 30, 31, 34 och 40, har riksdagen anmält, att sedan 1940 års lagtima riksdag i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner

1941-02-21

Framställning / redogörelse 1941:KMB105 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1941:KMB104

2 Kungl. Maj:ts öppna brev Nr 104. Nr 104. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsändringar givet Stockholms slott den 21 februari 1941. I skrivelser den 19 februari 1941, nr 37, 39, 41 och 42, har riksdagen anmält, att följande av Kungl. Majit framställda förslag till ändring av grundlagarna,

1941-02-21

Framställning / redogörelse 1941:KMB104 (pdf, 124 kB)

Framställning / redogörelse 1941:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1940 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STATSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1939-30 JUNI 1940 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 1941 ISAAC MARCUS BOKTRYCK KRI-AKTIK RO LAG 409045 m i f V. H V 4 V

1941-01-20

Framställning / redogörelse 1941:SV (pdf, 18317 kB)

kadep 1941:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1941 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1941-01-15

Framställning / redogörelse 1941:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 Kungl. Maj sts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1941. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till fullgörandet av Edert ansvarsfulla värv. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Det är också Min fasta förhoppning

1941-01-11

Framställning / redogörelse 1941:Kmtal (pdf, 142 kB)

Framställning / redogörelse 1941:Mo

MI LITIEOM BUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1941 STOCKHOLM 1941 ISAAC MARCUS BORT II Y CKE RI-A KT1EBO L AG 408864 Innehållsförteckning. Sid. 7 Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning.Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål som

1941-01-10

Framställning / redogörelse 1941:Mo (pdf, 12030 kB)

Framställning / redogörelse 1941:Rber

BERÄTTELSE örn vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott den 3 januari 19hl. Justitiedepartementet. Rådhusrätten i Eksjö har upphört från och med den 1 januari 1941, och staden har i judiciellt avseende förenats med Norra och Södra Vedbo domsaga samt Södra Vedbo

1941-01-03

Framställning / redogörelse 1941:Rber (pdf, 12880 kB)

Register 1941:Tfu Andra kammaren

1 Register över andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1941 års lagtima riksdag. Av siffrorna angiva de romerska första, andra eller tredje tillfälliga utskottet och arabiska siffror utlåtandets nummerA. Arbetstid i statens tjänst.III: 1 Auktorisation för mätningsmän.II: 2 B. Biografförordningen.I: 2

1941-01-01

Register 1941:Tfu Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Register 1941:Tfu Första kammaren

1 Register över första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid lagtima riksdagen 1941. Av siffrorna angiva de romerska första resp. andra tillfälliga utskottet och arabiska siffror utlåtandets nummer.A. Arbetstid i statens tjänst.II: 1 Auktorisation av mätningsmän.II: 5 B. Barnaskydd i kristider.II: 6 Biografförordningen.I:

1941-01-01

Register 1941:Tfu Första kammaren (pdf, 169 kB)

Register 1941:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1941 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning, bidrag till Affärsverk, statens, utgifter för kapitalinvesteringar i vissa.avskrivning av kapitalinvesteringar i statens affärsverks fonder. inkomster

1941-01-01

Register 1941:Su (pdf, 3192 kB)

Register 1941:Su - höst

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid höstsessionen av 1941 års riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Affärsverk, statens, kapitalinvesteringar å tilläggsstat I i vissa.225 252. avskrivning av kapitalinvesteringar i statens affärsverks fonder å tilläggsstat I 251. Aktier, ytterligare aktieteckning

1941-01-01

Register 1941:Su - höst (pdf, 437 kB)

Register 1941:L2u

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1941 års lagtima riksdag. Nr å Uti. resp. mern. A. Apoteksinnehavare: se Avstängning 24Arbetarskyddslagstif tving: förslag till lag om tillsyn å radiologiskt arbete lii. m. samt lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 29 juni 1912 nr 206 örn arbetarskydd

1941-01-01

Register 1941:L2u (pdf, 388 kB)

Register 1941:L2u - höst

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1941 års lagtima riksdags höstsession. Nr å uti. J Barnbidrag: se Dyrtidstillägg. Blindhetsersåttning: se Dyrtidstillägg. D. Dyrtidstillägg: förslag till lag om förhöjt dyrtidstillägg å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag, samt till förordning

1941-01-01

Register 1941:L2u - höst (pdf, 163 kB)
Paginering