Dokument & lagar (16 träffar)

Register 1940:Tfu Andra kammaren

1 Register till andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden m. m. vid lagtima riksdagen år 1940. Av numren i högra kolumnen angiva de romerska silfrorna IV första femte tillfälliga utskottet, och övriga siffror utlåtandets nummerA. Arbetsmarknaden.I:2, 3 B. Bostäder å fartyg.n: 1 Byggnadskostnader.II: 2 Byggnadskredit.II:

1940-01-01

Register 1940:Tfu Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Register 1940:Tfu Första kammaren

1 Register till första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden m. m. vid lagtima riksdagen år 1940. Av numren i högra kolumnen angiva de romerska siffrorna I och II första resp. andra tillfälliga utskottet, och övriga siffror utlåtandets nummer.A. Arbetsmarknaden.4, 5 Auktoriseringsförfarande vid motorreparationer.11:2

1940-01-01

Register 1940:Tfu Första kammaren (pdf, 152 kB)

Register 1940:Säru3 - urtima

1 Register till tredje särskilda utskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års urtima riksdag. Nr å Uti. resp. mein. A. Arbetsförmedling: lag ang. ändrad lydelse av fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen den 18 april 1935 nr 113 med vissa bestäm melser om arbetsförmedling 3 Arvode: ang. ersättning till

1940-01-01

Register 1940:Säru3 - urtima (pdf, 233 kB)

Register 1940:Säru2 - urtima

1 Register över andra särskilda utskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års urtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Abnorma skyddshemselever, manliga, anstalt för.13:1. Aeroplan Aktiebolaget, Svenska, avtal rörande leverans av flygmateriel till staten.63. Aktier, teckning av aktier i: Aktiebolaget Transitotrafik.6:

1940-01-01

Register 1940:Säru2 - urtima (pdf, 633 kB)

Register 1940:Säru1 - urtima

1 Register över de av första särskilda utskottet vid 1940 års urtima riksdag avgivna utlåtanden och memorial. Nr å uti. eller mern. A. Arvsskatt: ang. förordning om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt m. m.2 Automobilskatt: ang. ändrad lydelse av 1 och 5 förordningen

1940-01-01

Register 1940:Säru1 - urtima (pdf, 169 kB)

Register 1940:Su

1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mein. A. Ackord beträffande lån från statens utlåningsfonder, bemyndigande för Kungl. Majit att biträda sådana.210. Ackordhästar, motioner om anslag för utackordering av varmblodiga 4: 27. Affärsverk, statens, utgifter

1940-05-01

Register 1940:Su (pdf, 3381 kB)

Register 1940:L2u

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1946 års lagtima riksdag. Nr å uti. resp. mern. A. Alkoholistlagen: fÖriqo äadrad av 7 lagen den 12 juni V er stug 9 fÖhifgiSolatg ändr.ad lydehe av 1 la8en den 14 oktober 1939 nr 727 om förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring

1940-01-01

Register 1940:L2u (pdf, 419 kB)

Register 1940:L1u

1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års lagtima riksdag. Nr å uti. eller mern. A. Adoption: angående utredning om vissa ändringar i lagen om adoption m. m. 25 Aktiebolag: angående viss ändring i lagen örn aktiebolag.22 Allmän förfogandelag: angående fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen

1940-01-01

Register 1940:L1u (pdf, 379 kB)

Register 1940:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling i Anmärkningar första kammaren andra kammaren 24 jan. 30 jan. Lades till hand-lingarna. 30 jan. Lades till hand-lingarna.

1940-01-01

Register 1940:Ku (pdf, 561 kB)

Register 1940:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 riksdag. Personregister se under Motioner.A. Abisko, seismologiska och magnetiska iakttagelser i, bidrag till Ackordslån och hjälplån till jordbrukare.Ackordsuppgörelser i fråga om kronans fordringar för försålda kronoegendomar, bemyndigande för Kungl.

1940-01-01

Register 1940:Ju (pdf, 1432 kB)

Register 1940:Bu

Bankoutskottets register. 1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1940 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mern. Ansvarsfrihet för fullmäktige.13: 3, Avdelningskontor, Se Avskrivning. Avlöningsreglementet för riksdagens verk, ang. vissa ändringar m. m. 48. Avskrivning av osäker fordran vid

1940-01-01

Register 1940:Bu (pdf, 535 kB)

Register 1940:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1940 års lagtima riksdag avgivna betänkanden och memorial. A. Accis: om accis å margarin och vissa andra fettvaror m. m Nr å betänk. eller mern. 46 B. Bensin: ang. tilläggsskatt å bensin.42 ang. tillfällig skatt å bensin, som finnes i riket den 1 juli 1940 42 Se även

1940-12-31

Register 1940:Bevu (pdf, 379 kB)

kadep 1940:1 - urtima

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. 1 Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 6 augusti 1940 kl. 11 f. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 6 innevarande månad i den ordning 80 i riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1940-08-06

kadep 1940:1

Riksdagens kanslideputerades memorial Nr 1. Nr 1. Ankom til riksdagens kansli den 15 januari 1940 kl. 9 f. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1940-01-15

Register 1940:reg - urtima

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG URTIMA RIKSDAGEN 1940 STOCKHOLM 1941 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 85 Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid urtima riksdagen år 1940. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 122. Andra kammarens protokoll h. 122. Sami. Arel. 1 3 4 11 1 11 2 11 3

1940-04-26

Register 1940:reg - urtima (pdf, 9334 kB)

Register 1940:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSDAGEN 1940 STOCKHOLM 1940 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1720 4o Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid lagtima riksdagen år 1940. Protokoll. Första kammarens protokoll h. 140. Andra kammarens protokoll h. 1-44. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1

1940-07-03

Register 1940:reg (pdf, 31722 kB)