Dokument & lagar (204 träffar)

Riksdagens protokoll 1944:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 35. Tisdagen den 19 december. Kl. 4 em. På grund av förfall för sekreteraren tjänstgjorde, jämlikt herr talmannens förordnande, undertecknad vid protokollet. 1. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande december. Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 4.02

1944-12-30

Riksdagens protokoll 1944:35 (pdf, 223 kB)

Riksdagens protokoll 1944:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 35. Tisdagen den 19 december. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 12 och den 13 innevarande månad. Upplästes tre till kammaren inkomna skrifter av följande lydelse: Till riksdagens

1944-12-29

Riksdagens protokoll 1944:35 (pdf, 249 kB)

Riksdagens protokoll 1944:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 31. Onsdagen den 15 november. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 8 och den 11 innevarande månad. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Åberopande

1944-11-13

Riksdagens protokoll 1944:31 (pdf, 882 kB)

Riksdagens protokoll 1944:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 30. Onsdagen den 8 november. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 1 och den 4 innevarande november. 2. Föredrogos var efter annan följande på kammarens bord liggande motioner och remitterades därvid till behandling av lagutskott motionen nr 551 av herr Andersson i

1944-11-11

Riksdagens protokoll 1944:30 (pdf, 380 kB)

Riksdagens protokoll 1944:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Andra kammaren. Nr 29. Onsdagen den 1 november. Kl. 11 fm. 1. Föredrogs för remiss till utskott Kungl. Maj ts på kammarens bord liggande proposition, nr 288, angående utgifter å tilläggssitat I till riksstaten för budgetåret 1944/45 och anförde därvid: Herr Wiberg:Herr talman När pris- och

1944-11-04

Riksdagens protokoll 1944:29 (pdf, 4054 kB)

Riksdagens protokoll 1944:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944 Första kammaren. Nr 29. Onsdagen den 1 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Föredrogs Kungl. Maj ts proposition nr 288, angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45. Herr Larsson, Sam:Herr talman Jag ämnar vid remissen av de nu fram- Fungl. Pr0~lagda

1944-11-01

Riksdagens protokoll 1944:29 (pdf, 4391 kB)

Riksdagens protokoll 1944:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 28. Måndagen den 30 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Med åberopande av närslutna läkarintyg får jag härmed anhålla örn ledighet

1944-10-30

Riksdagens protokoll 1944:28 (pdf, 3580 kB)

Riksdagens protokoll 1944:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 28. Måndagen den 30 oktober. Kl. 11 fm. 1. Herr talmannen yttrade:Sedan vi sist varö samlade ha tre av kammarens ledamöter avlidit, nämligen Andersson i Falkenberg, Axel Fält och Ewald Lindmark. Andersson i Falkenberg bevistade i år sin tjugonde riksdag. Tidigt intresserad

1944-10-13

Riksdagens protokoll 1944:28 (pdf, 2820 kB)

Riksdagens protokoll 1944:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 27. Måndagen den 10 juli. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 27, 28, 29 och 30 nästlidne juni. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr

1944-07-18

Riksdagens protokoll 1944:27 (pdf, 4135 kB)

Riksdagens protokoll 1944:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Andra kammaren. Nr 27. Måndagen den 10 juli. Kl. 4 e. m. 1. Justerades protokollen för den 27, den 28, den 29 och den 30 nästlidna juni. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för försvarsdepartementet, herr statsrådet Sköld, som anförde: Herr talman Herr Senander har med kammarens

1944-07-18

Riksdagens protokoll 1944:27 (pdf, 4832 kB)

Riksdagens protokoll 1944:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 26. Tisdagen den 21 juni. Kl. 4 em. 1. Justerades protokollet för den 20 innevarande juni. 2. Föredrogos, men bordlädes åter statsutskottets utlåtanden nr 211225, bevillningsutskottets betänkande nr 47, bankoutskottets utlåtande nr 69, jordbruksutskottets memorial och utlåtanden

1944-06-30

Riksdagens protokoll 1944:26 (pdf, 7061 kB)

Riksdagens protokoll 1944:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 26. Tisdalen elen 27 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr andre vice talmannen. Justerades protokollen för den 17 och den 20 innevarande månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till

1944-06-27

Riksdagens protokoll 1944:26 (pdf, 3528 kB)

Riksdagens protokoll 1944:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 25. Lördagen den 17 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Justerades protokollen för den 10 och den 13 innevarande månad. Anmäldes och godkändes andra lagutskottets förslag till riksdagens skrivelser

1944-06-21

Riksdagens protokoll 1944:25 (pdf, 5874 kB)

Riksdagens protokoll 1944:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 24. Onsdagen den 14 juni. Kl. 11 fm. 1. Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de uti statsutskottets memorial nr 87 och 175 föreslagna voteringspropositionerna rörande frågor, i vilka kamrarna fattat stridiga beslut, samt bestämt blivit, att vederbörliga omröstningar

1944-06-14

Riksdagens protokoll 1944:24 (pdf, 7640 kB)

Riksdagens protokoll 1944:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Första kammaren. Nr 24. Onsdagen den 14 juni förmiddagen. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr Linderot anmälde, att han åter infunnit sig vid riksdagen. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare.

1944-06-13

Riksdagens protokoll 1944:24 (pdf, 8360 kB)

Riksdagens protokoll 1944:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Första kammaren. Nr 22. Onsdagen den juni förmiddagen. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr statsrådet oell chefen för finansdepartementet Wigforss, som till- Äng. rejorkännagivit, att lian hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr av Karl Johan Olssons interpellation

1944-06-08

Riksdagens protokoll 1944:22 (pdf, 6211 kB)

Riksdagens protokoll 1944:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1944. Första kammaren. Nr 21. Lördalen deli 3 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. Under åberopande av bifogade läkarintyg får undertecknad härmed vördsamt anhålla

1944-06-06

Riksdagens protokoll 1944:21 (pdf, 3305 kB)

Riksdagens protokoll 1944:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Första kammaren. Nr 20. Fredagen den 26 maj. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen och dess förhandlingar leddes av herr andre vice talmannen. Upplästes följande till kammaren inkomna ansökning: Saturnus, Göteborgradio. Första kammaren, Riksdagen, Stockholm. Hänvisande till föregående ansökan

1944-06-02

Riksdagens protokoll 1944:20 (pdf, 1943 kB)

Riksdagens protokoll 1944:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 21. Fredagen den 2 juni. Kl. 3.30 em. 1. Justerades protokollen för den 25, den 26 och den 30 nästlidna maj. 2. Upplästes följande till kammaren, inkomna läkarintyg: Härmed intygas, att riksdagsman Elof Hällgren sedan den 23 maj av mig behandlats för influensa, komplicerad

1944-06-01

Riksdagens protokoll 1944:21 (pdf, 5320 kB)

Riksdagens protokoll 1944:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1944. Andra kammaren. Nr 20. Fredagen deli 26 maj. Kl. 4 em. 1. Justerades protokollet för den 20 innevarande maj. 2. Föredrogs och remitterades till andra särskilda utskottet den på kammarens bord liggande motionen nr 535 av herr Hermansson. 3. Till bordläggning anmäldes: konstitutionsutskottets

1944-05-31

Riksdagens protokoll 1944:20 (pdf, 4963 kB)