Dokument & lagar (210 träffar)

Betänkande 2011/12:TU11

Reglerna om arbetstid för yrkesförare utvidgas till att omfatta även egenföretagare som kör tunga fordon på 3,5 ton eller mer. I dag gäller lagen endast anställda förare. I lagen regleras bland annat hur mycket förarna får arbeta och när de ska ta rast. Den genomsnittliga arbetstiden får vara högst 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod. Arbetstiden under en vecka får vara högst 60 timmar. Ändringen i lagen gäller från den 1 juni 2012. Bakgrunden till lagändringen är ett EU-direktiv.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-04-10 Debatt: 2012-04-25 Beslut: 2012-04-25

Betänkande 2011/12:TU11 (pdf, 557 kB)

Betänkande 2011/12:CU25

Riksdagen godkände de lagändringar som krävs då EU tillträder 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet. Syftet med konventionen är att underlätta en effektiv indrivning av familjerättsligt underhåll över gränserna. EU-länderna, utom Danmark, kommer att bli bundna av konventionen genom EU:s tillträde. EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under 2013.

Ärvdabalken ändras så att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-08 Debatt: 2012-05-23 Beslut: 2012-05-24

Betänkande 2011/12:CU25 (pdf, 583 kB)

Betänkande 2011/12:CU22

Lagen om exploateringssamverkan upphör att gälla vid utgången av juni 2012. Lagen, som endast har tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst, bedöms inte ha något användningsområde framöver och fyller inte heller i övrigt någon funktion. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:CU22 (pdf, 869 kB)

Betänkande 2011/12:CU20

Riksdagen beslutade att lagen om tillfällig försäljning ska upphöra. Lagen har syftat till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Detta tillgodoses idag, anser civilutskottet, genom annan mer ändamålsenlig reglering. Lagen upphör vid utgången av september månad.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-03-22 Debatt: 2012-04-11 Beslut: 2012-04-12

Betänkande 2011/12:CU20 (pdf, 39 kB)

Betänkande 2011/12:TU7

Trafikutskottet har granskat regeringens skrivelse om Botniabanan. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens granskning av Botniabanan och kringliggande järnvägssystem.

Enligt Riksrevisionen behövs följdinvesteringar i det omkringliggande järnvägssystemet för att Botniabanan ska kunna fungera som det var tänkt. Man anser också att beslutsunderlaget angående Botniabanan var bristfälligt. Det har saknats ett systemperspektiv som samordnar Botniabanan med omkringliggande banor, menar Riksrevisionen. Även informationen från regeringen och Trafikverket har varit bristfällig, anser man.

Sedan riksdagen beslutade om Botniabanan 1998 har flera åtgärder vidtagits för att stora infrastrukturprojekt ska kunna planeras, styras och genomföras på ett effektivt sätt, påminner utskottet. Utskottet ser positivt på de åtgärder som regeringen redovisar med anledning av Riksrevisionens granskning. Regeringen anser bland annat att planeringen av infrastruktur behöver effektiviseras ytterligare så att transportinfrastrukturen snabbare kan utvecklas och möta samhällets behov. Regeringen har för avsikt att under 2012 lämna förslag till riksdagen om detta. Utskottet delar regeringens åsikt att det är för tidigt att dra slutsatser om vilka effekter Botniabanan, som invigdes i augusti 2010, har gett. Man är nöjd med att regeringen har utvecklat resultatredovisningen till riksdagen för väg- och järnvägssatsningar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2012-02-02 Justering: 2012-02-21 Debatt: 2012-03-14 Beslut: 2012-03-14

Betänkande 2011/12:TU7 (pdf, 60 kB)

Betänkande 2011/12:TU17

I Sjöarbetskonventionen finns ett krav att kosten för de ombordanställda ska vara anpassad till deras religiösa och kulturella bakgrunder. Kravet har i svensk rätt genomförts i fartygssäkerhetslagen. Från den 1 juli 2012 införs en möjlighet i fartygssäkerhetslagen att i vissa fall meddela undantag från kravet om anpassning av kosten.

Regeringen får vidare möjlighet att bestämma vilka krav som ska gälla för hanteringen av barlastvatten.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-31

Betänkande 2011/12:TU17 (pdf, 115 kB)

Betänkande 2011/12:CU24

Redare för större fartyg ska vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Rätten till ersättning för den som lider skada vid en olycka till sjöss kan då i högre utsträckning garanteras. Försäkringsskyldigheten ska gälla för svenska fartyg samt för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-05-22 Debatt: 2012-05-30 Beslut: 2012-05-30

Betänkande 2011/12:CU24 (pdf, 955 kB)

Betänkande 2011/12:KU7

Gotlands kommun ska få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-11-08 Justering: 2011-11-15 Debatt: 2011-11-23 Beslut: 2011-11-23

Betänkande 2011/12:KU7 (pdf, 100 kB) Webb-tv debatt om förslag: Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Betänkande 2011/12:CU3

Regeringen får möjlighet att ta fram avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, det vill säga kärnkraftsolyckor. Lagen börjar gälla den dag regeringen bestämmer. Lagen innebär bland annat att myndigheter får ta ut avgifter när de prövar olika kärnkraftsanläggningars ansvarsförsäkringar. Försäkringar som anläggningarna är skyldiga att ha enligt lagen. Avgifter får också tas ut för att pröva tillsynen av skadeståndsansvaret. Lagen gäller inte bara kärnkraftsanläggningar utan även andra kärntekniska anläggningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2011-11-08 Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:CU3 (pdf, 99 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Betänkande 2011/12:CU10

Vissa bestämmelser som handlar om värdering av materiella och immateriella tillgångar tas bort i lagen då det aldrig har funnits skäl att använda dessa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-07 Beslut: 2011-12-08

Betänkande 2011/12:CU10 (pdf, 529 kB) Webb-tv debatt om förslag: Värdering till verkligt värde

Betänkande 2011/12:TU6

Riksdagen har godkänt att Sverige ansluter sig till Internationella arbetsorganisationens, ILO, sjöarbetskonvention från 2006. Skälet är att sjöarbetskonventionen kan bidra till att fler sjömän får en trygg och säker arbetsmiljö samt i övrigt bra arbetsvillkor. Den kan också bidra till att skapa en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring. Riksdagsbeslutet innebär att konventionen kommer att genomföras i de delar i svensk rätt som ännu inte är genomförda. Lagändringarna börjar huvudsakligen träda i kraft den 1 mars 2012.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-02-02 Debatt: 2012-02-15 Beslut: 2012-02-15

Betänkande 2011/12:TU6 (pdf, 838 kB) Webb-tv debatt om förslag: 2006 års sjöarbetskonvention

Betänkande 2011/12:KU3

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om bland annat rösträtt och valsystem. Skälen är tidigare riksdagsbeslut, Grundlagsutredningens arbete eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rösträtt, valsystemets proportionalitet, personval, begränsad möjlighet till återval som riksdagsledamot, fritidspolitikernas roll, skilda valdagar och avpolitisering av Valprövningsnämnden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Beredning: 2012-01-19 Justering: 2012-01-31 Debatt: 2012-02-15 Beslut: 2012-02-15

Betänkande 2011/12:KU3 (pdf, 134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

Betänkande 2011/12:KU2

Vissa delar av de verksamheter som länsstyrelserna har hand om ska kunna koncentreras till ett mindre antal länsstyrelser. Syftet är att nå en högre effektivitet och en mer rationell användning av resurserna. Ett syfte är också att stärka rättssäkerheten.

De verksamheter som regeringen föreslår ska bli koncentrerade finns inom följande ärendegrupper: medborgarskap, överförmyndare, begravningsfrågor, pantlåneverksamhet, bilskrotning, ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, häradsallmänningar, bevakningsföretag, lotterier och bitillsyn. Regeringen menar att dessa verksamheter ska koncentreras till länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.

Regeringen kommer att besluta om vilka länsstyrelser som är behöriga. Riksdagen beslutade nu om vissa lagändringar, som ska börja gälla den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-12-15 Justering: 2012-01-31 Debatt: 2012-02-15 Beslut: 2012-02-15

Betänkande 2011/12:KU2 (pdf, 697 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring av viss länsstyrelseverksamhet

Betänkande 2011/12:CU7

Namnlagen ändras när det gäller rätten att bära namn som förvärvats i ett annat EES-land eller i Schweiz. Vid dubbelt medborgarskap tar lagen i dag inte tillräcklig hänsyn till namnskicket i det andra landet. Lagen ändras därför så att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller annat familjerättsligt förhållande har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller i Schweiz ska få förvärva det namnet också i Sverige. Detta under förutsättning att han eller hon vid det utländska förvärvet var medborgare eller hade hemvist i den andra staten eller hade annan särskild anknytning dit.

Vissa regler till skydd för barn ska gälla även vid dessa förvärv. Namn som kan antas väcka anstöt eller leda till obehag eller som annars uppenbarligen inte är lämpliga ska inte godkännas som förnamn. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2012-01-19 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:CU7 (pdf, 297 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES

Betänkande 2011/12:CU8

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om enklare regler för köp på avbetalning. Enligt dagens bestämmelser ska köparen och säljaren upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren ska kunna ta tillbaka varan om betalningen uteblir. Dokumentet ska vara på papper och skrivas under av båda parterna. Med de nya reglerna ska dokumentet kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i distans- och hemförsäljningslagen. Ändringarna är en anpassning till EU-regler. De gäller hur avräkningen ska göras mellan en företagare och en konsument när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 mars 2012.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2012-01-19 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:CU8 (pdf, 467 kB) Webb-tv debatt om förslag: Enklare avbetalningsköp m.m.

Betänkande 2011/12:TU4

Åldersgränserna för att köra tyngre och mer effektstarka motorcyklar, lastbilar och bussar höjs, och behörigheten att köra den här typen fordon ska tydligare än i dag nås genom flera steg. Syftet med ändringarna i körkortsreglerna är dels att öka trafiksäkerheten, dels att vissa regler ska vara desamma i alla EU-länder. Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv.

För den som har B-körkort blir det möjligt att genom ett körprov få behörighet att köra med tyngre släp. Den utökade behörigheten ger rätt att köra ett fordon med släp som sammanlagt väger max 4,25 ton, vilket är 750 kg mer än vad ett vanligt B-körkort tillåter.

Lagändringarna innebär också följande:

  • Åldersgränserna för tyngre och mer effektstarka motorcyklar och för lastbil och buss höjs för den som inte är yrkeschaufför.
  • En ny behörighet för motorcykel, A2, införs som en mellankategori mellan lättare och tyngre motorcyklar.
  • Fyra nya behörigheter för lastbil och buss införs: C1, C1E, D1 och D1E.
  • Minimiåldern för övningskörning sänks för vissa typer av fordon.
  • Läkarnas plikt att anmäla olämpliga taxiförare skärps.

De flesta lagändringarna gäller från den 19 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2011-12-01 Debatt: 2011-12-08 Beslut: 2011-12-14

Betänkande 2011/12:TU4 (pdf, 2457 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Betänkande 2011/12:TU3

Järnvägslagen kompletteras med bestämmelser om godkännande av fordon. Det gäller dels regler om godkännande att ta ett fordon i bruk, dels regler om typgodkännanden av fordon. Ett godkännande utfärdat i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska gälla i Sverige om inte annat särskilt föreskrivs. Ett godkännande ska också kunna dras tillbaka. En underhållsansvarig enhet ska utses för alla järnvägsfordon. Den underhållsansvariga enheten kan vara ett järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare, en fordonsinnehavare eller någon annan som uppfyller de krav som ställs i lagen. Bestämmelserna omfattar inte museijärnvägar. Lagändringarna gäller från den 1 december 2011. Bakgrunden till lagändringarna är två EU-direktiv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-10-11 Justering: 2011-10-27 Debatt: 2011-11-09 Beslut: 2011-11-09

Betänkande 2011/12:TU3 (pdf, 873 kB) Webb-tv debatt om förslag: Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll

Betänkande 2011/12:KU8

Försvarsexportmyndigheten har tagit över uppgifter från framför allt Försvarets materielverk. För att Försvarsexportmyndighetens ska kunna fullgöra sin uppgift beslutade riksdagen att sekretesstiden för villkor i avtal som sluts av myndigheten ska förlängas från två till fem år. Det är samma sekretesstid som bland annat Försvarets materielverk och statliga affärsverk har för motsvarande uppgifter. Anledningen till den förlängda sekretesstiden är att två år har ansetts ge alltför kortvarigt skydd, bland annat när det gäller utvecklings- och optionsavtal på mer än två år.

Med anledning av att ett antal internationella samarbetsavtal som innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier har upphört att gälla beslutade riksdagen också om några ändringar i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringarna gäller från och med den 1 maj 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-12-06 Debatt: 2011-12-15 Beslut: 2011-12-15

Betänkande 2011/12:KU8 (pdf, 281 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier

Betänkande 2011/12:CU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,15 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2012. Mest pengar går till Lantmäteriet (495 miljoner kronor), Boverket (202 miljoner kronor) och Konsumentverket (113 miljoner kronor). Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om en ny målformulering för bostadspolitiken och om en ändring i fastighetsmäklarlagen. Riksdagen sa dessutom nej till ett antal motionsförslag från allmänna motionstiden 2011 om olika bostads- och konsumentpolitiska frågor.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 22
Justering: 2011-12-01 Debatt: 2011-12-14 Beslut: 2011-12-15

Betänkande 2011/12:CU1 (pdf, 500 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Betänkande 2011/12:TU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 43 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2012. Det innebär bland annat en förstärkning till trafikens infrastruktur på 2 750 miljoner kronor för drift och underhåll av, reinvesteringar i och så kallade trimningsåtgärder för vägar och järnvägar. Riksdagen godkände också regeringens förslag till nytt mål för it-politiken. Det nya målet innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Beredning: 2011-11-10 Justering: 2011-11-29 Debatt: 2011-12-14 Beslut: 2011-12-14

Betänkande 2011/12:TU1 (pdf, 780 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer